Stads-nicuws. - VerschilligeTijdingen.- Kunst- en Tooneelnieuvrs. Bekendmakingen. nieuws. YIFttDF JAAR. ZUNDAG 6" AUGUST1 1865. N° 176. y Wij ontvangen van de inrichlings commissie des Festivals de volgende mededeeling die wij met ge noegen in ons bladje overnemen Onder de Feesten, die ter gelegenheid der Ker mis aangekondigd zijn, belooft het Festival eene der schoonsle en belangrijkste te zijn. l)e bijzondere schikkingen dier muziekale plech tigheid is toevertrouwd geweest, voor wat den zang betreft, aan onze jonge Koot-maatschappijen voor de instrumenleele afdeeling aan het Korps Sapeurs Pompiers. Wij meenen den publieke aangenaam te zijn met hier de volledige lijst der Koor- en Muziekge- nootséhappen te laten volgen, die aan het Festival zullen deelnemen. DE TOEKOMST Dp brieven voor de rcdiiktio, de boeken om in .ons kladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever. DixmuAe-straat, 26, toe gestuurd worden. ENSCHUIJ VING Voor Yperen, per drie maanden. Cr, 1-00per jare, tr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van liet port. Montér li rijft in bij.den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkleurs. BEKENDMAKINOKN 12 c.enlimen den drukregelde Plakbrieven van Verknopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot bel verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- Eenaar voor één jaar, beefl regi driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende; onvergcld in dil kladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis iu de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. In den nacht lusschcn Zaterdag' en Zondag over 8 dagen, was er in de liixmuih straat, Oudc-Iioulmarktstraat en Sint- Maartenstraat, geen enkel gebuttr die een oog heeft kunnen luiken. Een jachthond was op straat gelaten en hield een ver vaarlijk gehuil omdat men hem niet binnen liet, zoodanig dat men meende dat er iets buitengewoons gaande was.Dat speeltje heeft van 11 ure :s avonds lot 3 ure 's morgens geduurd. F.n zeggen dat men met een weinig goeden wil, de ge- buren hunne ruste zoude laten nemen en de schuld niet zijn hen een langen slapeloozen nacht te doen doorbrengen. Zondag laatst was er muztek-feest te Langcmarck. Een twaalftal muzieken der omliggende plaatsen woonden het festival bij. Elke maatschappij ontving een zilver geslagen eerpennink waar de eene zijde het borsbecld van Z. M. droeg en de andere een zinnebeeld der muziekkunst, met dit op schrift: Langemarck 1863. Alhoewel al de muziekgenootschappen, zonder onder scheid, gewedijverd hebben om hel feest door eene goede uit voering der stukken op te luisteren moeten wij toch bijzonderlijk de muziekkorpsen der pompiers van Poperinghe en Yperen aanhalen en zeggen dut heide zich op eene treffende wijze doen onderscheiden hebben. Dit feest heeft heel wel geslagen en is door een helder weder begunstigd geweest. Eene ontelbare massa mensehen was er naartoe gestroomd, en Langemarck geleek dien dag aan eene kleine stad alleenlijk door de groote roering die dat feest te wege bracht. Maar hoe komt het dal, op een eenvoudigen Zondag, wan neer iedereen met den oogst bezigheid genoeg ontmoet om op geen feest te kunnen denken, uien te Langemarck zoovéél tnenschen bijeen zag Omdat Mijnheer V. lï. er zich mede bemoeid had, omdat hij, die geene moeite ontziet, het ter herte nam dat feest te doen goed uitvallen, en in een woord omdat hij van al zulke en meer andere dingen te Langemarck de ziel is; en wij kunnen deze waarheid niet beter uitdrukken dan melde gepaste opmerking die wij door èelien heer van Langemarck hoorden maken Ware V. li. daar niet, Langemaick ware dood Alhoewel wij verzekerd zijn dal Mr V. li. op verre na deze pretentie niet heeft, moeten wij hem toch geluk wcnschen over den goeden uitslag van dil leest. Ook doet hij de zaken niet it alk, want behalve dat dien dag zijn huis een gasthof was, waar alle vrienden en kennissen op de gulhertigste wijze ont haald werden, stelde hij nog zijne peerden en rijtuigen ten dienste, om ze mijlen verre naar hunne haardsteden terug te voeren. Dinsdag in den morgend is het vierjarig zoontje van M. Boiickenaere-Dehuysser, op den hoek der Groote-markt en de Dixmudestraat, bijna verongelukt. Men is bezig met schil deren op het eerste verdirp, en wij weten niet door welk toeval, maar de ladder is op zijn hoofdeken gevallen en hem eene wonde veroorzaakt dal zijn hoofd openlegde en men de f.ierssenen kon hespeuren. Doktor Tilly is de eerste geweest die hem ter hulp kwam, en zijne zorgen kunstvol toebracht. Sr Jacobus Mieroo, glaswerker, is Donderdag iriorgend, omtrent ten ti ure, terweil hij de ruiten kuischte van het huis der weduwe Bonte, met ladder en al tegen den grond geval len. Doordien hij van eene nog al groole hoogte viel, raapte men hem geheel gekneusd op en moest men hem naar huis dragen. Hij heeft den Vrijdag na noen de rechten der kerk ontvangen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1