Verschiilige lijdingen. KÜ0RMAATSCHAPP1JEN. FANFAREN en HARMONIEN. Dit gedeelte der feesten is men aan het initiatief der stedelijke overheid die er de noodige sommen voor stemde en ze ten beschikke aan de Koorcom missie stelde om, te zameit met den heer Komnian- dant der Pompiers en deszelfs öHiciercn. dit kunst feest in te richten. De Koormaatschappij, zoo wij hel reeds zegden, gelastte zich met het gedeelte des zangs, M. de Kommandant der Pompiers met dit der niiizieken. Stads Overheid van haren kant bleef niet werke loos zij heeft uit al hare krachten de inrichters des feestes ondersteund en heeft voornamelijk gezorgd om speciale treinen met vermindering van ÖO t °/0 ten beschikke der deelnemers te doen stellen Wij hebben de voldoening te melden datdeze laat ste pogingen met den besten uitslag zijn bekroond geweest. 1 Roubaix, la Lire roubaisierwe. 2 Roubaix, société QrpltfK onique. 5 Bailleul, Orphcon. 4 Bergnes, société,; chorale ^biO hartnoniquc. 5 Bergnes, POi'phéon. 6 lljalliiin, I Echo de la Lys. 7 La Maddaine (Lille), FEtoile. 8 Ilouplines, la Céci- Iienne. 9 Wcrvicq, (France), les vrais a ai is. 10 Marcq en 15a- roeuil, la Lvre Marquoise. LI Ilellemmes (Lille). ['Union cho rale. 12 Gaud, Lcdeganks genootschap. 13 Bruges, Koorzang maatschappij Vriendenkring. 14 Gand, Van Crombrugghes genootschap. 15 Gand, Lei-en Scheldegalm. 1(i Ypres, Soci été des Choeurs. 17 Menin, l'ünion. 18 Iseghem, de ïlandel- koor. 19 Pilthem, Taal- en Kunstvrienden. 20 Zele, i'Echo del'Escaut. 21 Moorseele, Concordia, Kunst naar vermogen. 2.2 Gand, Méloraaues. 1 Dunkerque, Musique communale. 2 Comines (France), Harmonie. 3 Poperinghe, Sapeurs-I'ompiers. 4 Saint-Géoois, société d'Harmonie. 5 Gentbrugge, Fanfares. 0 Lauwe, Phil- harmonique ste Cécile. 7 Menin, Société royale philharmoni- que, 8 Roulers, fanfares, les Amis réunis. 9 Roulers, Sainte Cécile, harmonie. 10 Messines, Harmonie. 11 Hellemmes (nord, Philharmonique. 12 Reninghelst, Fanfares. 15 Dix- mude, Harmonie. 14 Malines, Ste-Cécile, fanfares. 15 Cour- trai, Garde Civiqtie. 16 Armentières, Harmonie. 17 Lange- marcq, Fanfares. 18 Wervicq (Belgique), Harmonie. 19 Westoutre, Art et Fraternité, harmonie. 20 Houplines, Sa- peurs-Pompiers, fanfares. 21 Gheluwe, Harmonie. 22 Nieu- port, Philharmonique. 23 Brielen, Fanfares. 24 Voorinezeele, Fanfares. 25 Ypres, 10° régiment de ligne.26 Ypres, Sapeurs- Pompiers. 27 Ypres, Ecole communale. Yrolgens geloofweerdige onderrichtingen schijnt het dat onze heer major-kommandant der Ypersche burgerwacht voortdurig, doch traag, zich herstelt van het ongeval hem onlangs overgekomen in zijn huis (men weet dat die heer van een 25lal voeten hoogte viel en zich den knoezel brak). Woensdag aanstaande, ten 4 ure des namiddags op het Minne-Plein, geeft de maatschappij cijbel-schutters (burger wacht) eene luisterlijke schieting. Het schijnt dat de prijzen talrijken schoon zullen zijn. In ons volgende nummer zuilen wij de eer hebben de overwinnaars te laten kennen. De Vlaamsche Ster onzèr stad slaagt overheerlijk in hare pogingen tot het oprichten eener.vlaamsche feest op 13 ooo-st aanstaande, dag der ontvangst uit de handen der Stads-rege- ring van het Koninklijk Vaandel. Een 20tal maatschappijen komen om den prijs van luister of vaandel denstoet bijwonen. Een allergrootst getal declamators van alle gewesten des lands en uit liet departement van 't Noorden (Frankrijk) ko men op het Ypersch tooneel hunne kunde wagen en zullen niet vveinig bijdragen om dit feest zijnen waren luister, dien het verdient, te helpen volmaken. De jacht op liet waterwild is dit laar toegelaten, in al de provinciën, te rekenen van 1 angpsli laatstleden. De permanente deputatie van.West-Vlaanderen heeft in princiep besloten de kltedij der veldwachters te wijzigen. In den nacht van Zaterdag tot Zondag is er eene dub bele moord, gevolg van diefte, te Bavichove gepleegd op den persoon van Jan Vanneste, 65 jaren oud, winkelier én her bergier, en op zijne vrouw Dominica Germonprez, 53 j. oud. Zondag morgend zijn zij in hunne woning,badend in hun bloed dood gevonden geweest, zijnde verscheide doodelijke wonden toegebracht met een snijdend voorwerp. Men denkt dat de diefte de beweegredens der moord geweest zijn. De moorde naars zijn onbekend. In den nacht van Maandag over acht dagen is er te Manchester eene diefte bij een juwelier gepleegd, bestaande in hot'logieu, ringen, armbanden, enz,, beloopende tot eene som van 325,000 fr. 12,000 fr. zijn er uitgeloofd aan deze die de dieven zal kunnen ontdekken. Er is teWashingtou eene nieuwe samenzwering tegen het leven van president Johnson ontdekt.Die heer moest den 4 Juli een feest te Gettysburg bijwonen. Door onpasselijkheid kon hij er niet tegenwoordig zijn. Het was zijn geluk en ontsnapte alzoo aan eene gewisse dood. De samenzweerders, ten getalle van acht, moesten hem gedurende de plechtigheid omringen en hem doodschieten. Te Brugge zijn er valsche stukken van 10 fr. in omloop. (Napoleon lil - 1802). liet kleur der stukken is roodkoper achtig en ze geven geen klank. De wereld komt zot: met de laatste twee militaire- kruisen, onlangs ingesteld ter gelegenheid der inneming van Duppel en Alsen, zijn er in Pruissen 80 verschilligc eere- kruiscn Een koninklijk besluit van 27 Juli laatst, het besluit vaststellende der inrichting der middelbare scholen wijzigen de,luidt dat de leden van het onderwijzers-korps recht aan het maximum hunner jaarwedde hebben na 6 jaar(in plaats v. 10) dienst en op de helft van het verschil, bestaande tusschcn het ■maximum en het minimum na, 5 j. dienst (in plaats van 5). Deze nieuwe regeling zal den 1 Januarij 1866 toegepast worden. - De Belcjen in Mexïho. Een brief uit Puebla van 20 Juni meldt, dat kapitein Timmèrhans met 60 Belgen, een korps van Ugalda verslagen heeft, tellende 200 ruiters en 100 voetgangers. De vijand heeft 9 dooden op het slachveld gela ten en de plaats Aurelia ligt vol gekwetsten. Kapitein Tim mèrhans is gewond door eenen sabelslag, maar de kapitein doodde dengene die hem wondde. De bevelhebber heeft het kruis van Guadeloupe voor dat schitterend gevecht bekomen De Belgen hebben ook, in vereeniging met de Franschen (kolonel Poitiers) te Yuaniqnée, gevochten. De vijand liet 500 dooden op het veld en men maakte 700 gevangen. De Belgen hebben moedig gestreden. Te Zitacuaro hebben zij, alleen staande, een aanzienlijk voordeel behaald op de troepen van Juarez. Den 20 verspreidde zich liet gerucht, dat drij bel- gische kompagnié'n, in een schrikkelijk gevecht zijn geweest met een veel sterker korps Mexikanen. Deze waren op de vluchtmaar twee kapiteins waren gesneuveld. Het belgisch korps is zeer verzwakt; het heeft veel officie ren verloren. De gevechten en de ziekten hebben de gelederen zoodanig verdund dat, zonder versterking, het overschot wel haast zal versmolten zijn in defranscheofoostenrijksche troepen. Dezen nacht, zegt de brief, vertrekken w ij naar eene expe ditie, van twee of drij maanden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 2