M E UBEL EN HERBERGGERIEF, HOFSTEDE. VERKOQPING WXWWWfcttWMMMMI» «#8» Notaris DE TA VERNIER, Eene selioone patrimo- S. JAN-BY-YPEREN, (Gehuchlc de BRYKE). YRYRAG, 11en AEGISTY 1805. Om 10 ure's morgens en 2 ure namiddag, zal de Deurwaerder DUMORD, openbaerlyk verkoopen ter woonst van Sleur Jacobus De Burggracve, her bergier, te Sinl-Jans, 1° verseheide Tafels, Stoe len, Ledekanten, Stove met al bare toebchoorlen. Bas-buffet, Slach-horlogie, Kaders, Spiegels, Bloem-vazen, Beeld onder glas. Marabou, Yzeren potten, Café-molen, .Qui liquet, kopere Moore, ko- pere Lampen, 2 Waéchkuipen, 2 Seulen, 3 Koffers, immers al het keukengerief en andere goederen, te lang om te melden. 2° Al het Herbergtuig: Stoopcn, Lielers. maten en traehter, al in tin; Pinten, Kappers, Wyn-, Liqueur- en Bierglazenkoperen Pintedeksels, Kitte, Karaffen, Cabaretien, 2 Banken; 28 Vloer- bollen. 5° Omtrent 300 planten Tabak, 300 kilos in bondels, gesneden en gesponnen Tabak eerste soort. Tabakpeerd, koperen Balance, Schalen met ge wichten, Idem eene in lioul. 4° Al het Zagers gereedschap. 3° Een nieuwen Kordewagen. eene goede on langs nieuwe Kar op ressorts. Eindeling, de hiernaschreven nieuwe Winkel- goederen en Kloedingstukken, bestaande in 10 meters elastiek voor broeks, 3 m. 30 centi meters in 3 coupons idem, 11 m. 30 c. cotonette, 3 m. 30 c. geperkt beddegoed. (i m. 30 c. zwart merinos, 22 m. 30 c. earré-merinos voor vrouwen kleederen, 14 m. groen lustrine katoen. 17 m. 30 c. geperkt katoen, 3 m. 73 e. zwarte lustrine. 14 m. 70 c. gekruiste lustrine, 19 m. cotonette, 3 m. zwarte coaling, 3 m. 23 c. zwarte stoilie, 11 m. 23 c. zwartlaken, 7 m. 23 c. zwarte zyde. 7 zyde eravatten (halsdoeken), 4 coupons gilets, 3 meri- nossen voor schorten, 26 paer snjetle kousscn en ander. 10 sajettc schnls,'3 paer catoene giletmau- wen, 3 laken paletots, 3 idem, 2 laken fraks, 11 broeks in laken, coutil en ander, 12 gemaakte gi lets in laken en zyde, 1 laken vrouwmantel, 1 zwerte merinos rok, 1 witten calicot rok, 1 catoene jak. 10 rouleaux sajetle lint. Gedaen in dobbel den derden Oogst 1863. (Geleekend) De Bikccbaeve. Le College des Bourgmestres et Eehevins de la Commune de Sl-Jean. Vu la demande l'aite par Jacques l)eBurggraeve, boutiquier, au banieau la Bhykk, dans cetle com mune, a clre aulorisé a vendre publiquement de- vant sa demeurc, les merchandises détaillées ei- dessus, forniaut le détail de sa Boutique, et ee par suite de liquidation. Yu la loi du 20 mni 1846 sur les ventos publi- ques en détail. Autorise la dito ventc le Yendredi. onze de ee mois d'Aout, a 10 heures du inatin et a 2 heures du soir. par le ministère de riiuissier Casimir Du- mord. a [ires. Fait a Sl-Jean, Ie 4 Aoiit 1863. Les Bourgmestre et Cehevins. (signé) M. Mark cv. Par ordonnance. Ie secrétaire. (signé) A. Geldhof. Met gereed geld. verhoogd mei den 10 Penninh. KANTOOR TE EANGEMARCK. De Notaris DE TAVËRNIER zal, niet gewin van Instelpenningen, operbaarlijk verkoopen ^Hgnielc HOFSTEDE,samengesïérd uit Woonhuis, Stallingen,-Schuur en|Ovenbuur, llovenierhof, Boomgaard, Weide, Meerseb en Zaailanden van 1® klas,inhoudende in oppervlakte 22 hectaren 7 aren 32 centiaren, gelegen te Lan- gemarek, gehucht Sl Juliaan, langs de Zonnebeek- selie kalsijde, en dicht de kalsijde van Yperen naar Rousselaere. Gebruikt door Cli.-L. De Gryse, mits 2,000 fr "s jaars, met paeblreehl lot 1" October 1866. ZITTINGEN INSTEL, Dingsdag, 8" Auguslij 1863, en OVERSLAG, Dingsdag, 22" derzelfde maand, telkenmale om 5 ure des namiddags, ter herberg De Barrier, gehouden door den heer Frans De el er cq, te Langemarck, gehucht Sl Juliaan. Voor nadere inlichtingen, zich te vervoegen bij genoemden Notaris DE TAVERNIER, te Lange marck, of bij den Notaris DELEGHERE, te Staden. Boek- en Steendrukkerij van F.ngel Van Kcckhntat, te Yperen, IT! .III». ■[■■«MMWBMgt BY UITSCHEIDING VAN BEDKVE. TE VAN UKN YITI f v J f fj

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 4