Stads-nieuws. - VerschiliigeTijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads nieuws. VIERDE JAAR. ZONDAG 20" AUGUST! I860. N" 178. VE TOEKOMST, Do lu imen voor de retlaklie, do, boeken om in ons bladje geplaatst Ie worden, moeien vrachtvrij den uitgever, Ducmude-straat, 26, toe gestuurd worden.- INSCHRIJVING: Voor Ypfcren, per drie maanden, fr, 1-00; pcrjare, Cr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs mol verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle posl-direkleurs. BEKENDMAKINGEN12 centimen den drukregelde Plakbrieven van Yerkoopingen. Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot bet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle iniee- keriaar voor één jaar, heeft rcgl driemaal een berigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste berbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopiugen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Zondag laatst heeft er alhier een der schoonse feesten plaats gehad die men in de jaarboeken der vlaamsche beweging kan aanstippen.DeVlaamsche Ster had een en prijskamp uitgeschre ven voor tooneel en zangkunde, en had prijzen uitgeloofd voor zes verschiliige vakken; boven deze 17 of 18 meaaaljrn vergezeld met overheerlijke geldprijzen, waren er nog 4 ii afzonderlijke prijzen voor luister, getal, afgelegenheid en vaan. Huilen dal alles ontving elke maatschappij, die den stoet ver- luisterde, een zilveren geslagen gedenkpenning. '/.eventien maatschappijen met vaandels, eere en kenteekens vormden den stoet, het muziek onzer pompiers opende den- zt-lven en de heeren afzonderlijke kampers, alsook de heeren kunstrechters en de leden der Vlaamsche Ster, sloten dien; eene afdeeling pompiers, in groote kleedij, maakten haag. 'S middags vormde zich de stoet aan de statie, begaf zich vandaar naar de Groote-Hallezaal, alwaar de Stads-Üverheid in naam van Z. M. onzen beminden Koning, een kostelik vaandel de Vlaamsche Ster overhandigde. Al de Burger-en Militaire Overheden onzer stad vereerden deze indrukwekken de plechtigheid met hun bijzijn. Maar eene ware verrassing moest de gelukkige sterrelingen nog ten deele vallen: Mijnheer Alfons Vandenpeereboom, Mi nister van Binnerilandsche Zaken, bevond zich bij de uitge- noodigdenzijne tegenwoordigheid gaf aan deze plechtig heid eene tiendubbele weerde. M. de Burgemeester, na eene korte en gepaste aanspraak (in het vlaamsch), overhandigde den Voorzitter het prachtig vaandel. Onnoodig te zeggen dat de ruime zaal op dat oogenhlik onder het handgeklap der me nigte daverde; de Voorzitter bedankte alsdan in den naam der maatschappij den hoogsleti bediende van slad. I)c heeren Van Biesbrouck en Ondereet, beide leden der maatschappij, deden elk op hunne beurt eene aanspraak die dikwijls door warme liandgeklappen toegejuicht werden, en waarin er den Minis ter vurige bedankingen werden toegezwaaid.Na deze plechtig heid vertrok geheel de stoet naar hel lokaal der uitschrijven de maatschappij DE ZAAL VAN APOLLO. Ten 2 1/2 ure stelde geheel de stoet zich op nieuw in be weging en begaf zich naar de Leet, waar de prijzen van schoonste Vaandel, verst afgelegenheid, praal en grootste ge tal uitgeloofd werden. Men ging, muziek vóórop, eenige stra ten doortrekken, toen eene stortvlaag iedereen het azenpad kiezen deed. Van nood eene deugd makende, begaf men zich naar Stadstooneelzaal, alwaar men onmiddelijk den kamp be gon. de Voorzitter, hij het opgaan der gordijn, deed aan de kampers een korten welkomgroct. Doordien er 172 kampers, in verschiliige vakken, ingezon den hadden, moest de Beslierings-Commissie eenen uitersten maatregel nemen de heeren kunstrechters verdeelen en in twee zalen te gelijk laten uitgalmen. Dus werden er in Stads schouwburg de Deftige Alleenspraken, lc klas, en deze der 2" klas, uitgevoerd, terwijl er in de Zaal van Apollo voort gegaan werd njet de Boertige en Deftige Tweespraken, Ro mancen, Kluchtliederen en Boertige Alleenspraken. De kamp, begonnen den 15" ten 4 ure des namiddags, eindigde dès an derendaags ten 4 5/4 ure des namiddags. De Kunstrechters die in deze omstandigheid ziefi met zoo veel zelfsopoffering op den goeden uitslag van dat letterfeest toegelegd hebben, zijn Mijnheeren K. Ondereet, van Gent, en Edm. Lauwers, van Brussei; heiden opzettelijk naar Yperen gekomen; M. B, Mortier, bestuurder der Gemeenteschool, alle drij werkende leden der Vlaamsche Ster; dan nog MM. Lafaut, Kilsdonk en Meyers, alle drij professors bij stads Kol- legie. Voorde romancen en kluchtliederen waren nog toege voegd, M. Baratto, professor van muziek in het knechtjens weezenhuis, en M. Van Elslande, muziekonderwijzer bij Stads kollegie. Hieronder laten wij den uitslag van den Prijskamp volgen Diftige Alleenspraken. 1 klas. 1 prijs Depannemaker, van Gent. 2 prijs, Deswarle, van Nieuport. Eermeldingen aan Stevens, van Gent en Dumont, van Antwerpen. Boertige Tweespraken. 1 pr. Begroot en Pinte, Veurne. 2 pr. Provoost en Mesthdag, Deynze. Eermelding, Vanweesc- maele en Stappaert, Gent. Aanmoedigings-mcdailjen in de Deftige Alleenspraken, Ar thur Cornells, van DixmudeGenlil Vancoppenolle, Deynze. Vlaamsch gezang, Romancen. 1 prijs, Geels, Mechelen. 2 pr. Goeminne, Deynze. Eermelding, Yde, Dcynze. Toonrel- en Kluchtliederen. I pr. Croisé, Ninove. 2 pr. Hoste, Deynze. Ecrmelding, Geets, Mechelen. Deftige Tweespraken. 1 prijs, Vergauts en Dewechter, Mechelen. 2 pr. Deswarte, Nieuport, en Devlaeminck, Thielt. Aandenkingsmedailje, Leconteen Weeksteen, Belle, (Frankr). Deftige Alleenspraken, 2 klas. 1 prijs, Willems, Meche len. 2 pr. Van Bergen, Roussn (Henegauwen)'. o pr. J-B. La- fonleyne, Gent. Boei lige Alleenspraken.1 pr. Croisé, Ninove. 2 prijs,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1