Stads-nieuws. - VerschilligeTijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. bekendmakingen. Stads nieuws. VIERDE JAAR. ZONDAG 27» AUGUST! 1865. N° 179. DE TOEKOMST, De bl ieven voor cie redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-slraat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Yperer., per drie maanden, fr, 1-üü per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zeilde prijs inet verhoog van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 oentimen den drukregel; —de Plakbrieven van Verknopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, teil burecle van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd lot het verval van den dag der verpachting, dos overslags of anders. Alle int.ee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een beri'gt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Bij elke prijsuitreiking' aan de leerlingen der Teeken-Aca demie onzer stad, zijn wij telkenmale getroffen geweest door eene plechtigheid die men zeker in andere steden nietaantreft; wij willen spreken van den prachtigen stoet waar de bekroon den, door hunne professors, de stads-, burger- en militaire- overheden, in de gala-rijtuigen der voornaamste ingezetenen naar hunne woonst gevoerd zijn en dan van daar ten stad- huize, alwaar men hen den wijn van cere aanbiedt. Dit is een gebruik dat hier te Yperen bestaat van den tijde van Maria-Theresia. Men heeft over eenige jaren gemeend dit gebruik af.te schaffen, maar na rijpe overweging heeft men van dezen maatregel tijdelijk afgezien, wij zeggen tijdelijk, omdat er spraak is van binnen twee jaren deze plechtigheid dood te laten en den overwinnaren alleenlijk den wijn van eere aan te bieden Dit ware betreurensweerdig, want Yperen is er aan gewoon en in onze publieke kermisfeesten zoude de weglating dezer plechtigheid eene groote gaping maken. Buiten deze plechtigheid die van over ouds alhier bestaat, is er nog een gebruik dat wij uit ganscher hert toejuichen. Door de zorgen der prijswinnaren word er eenige dagen na de prijsuitreiking een luisteriijkBal gegeven waar al de heeren die hen in den stoet vergezelden, uitgenoodigd zijn. Dit Bal is gemeenlijk een der levendigste en keurigste dat er in zijn slach bestaat, doordien, buiten de genoodigdeö, het alsdan de bloem is onzer werkende klas die zich aldaar bevindt. Schitterende toiletten zijn, wel is waar, aldaar niet te vin den, maar men is zeker dat er onder deze eenvoudige witte en gekleurde katoenen kleedjes hertjes kloppen waar deugd en eer nog hunnen zetel hebben. Het Bal van /.ondag laatst was een dier feesten, en wij maken er ons her lelijk kompliment over. Maandag morgend is de koopwaren-trein, komende ten 11 u. 20 m. van Poperinghe, omtrent Vlamerlinghe uit de riggels geloopen. De oorzaak van dut ongeval is te wijten aan twee koeien die op de ijzeren baan liepen. Het locomotief en de tender zijn over de vermorzelde beesten geloopen en de twee volgende wagens alleen zijn gederailleerd. De schade is onbeduidend. De reizigers-trein, komende van Kortryk, heeft het met eene goede uur verachtering ontstaan. Woensdag was het de 12e verjaardag der Trouw van den Hertog van Brabant, en de 29° der geboorte van Prinses Chajrjotta (thans keizerin van Mexico). Het slecht weder was oorzaak, dat de moustering, die ter dezer gelegenheid alle ja ren plaats heeft, niet is kunnen gebeuren. Korts nanoen begon het zoo geweldig te regenen dat het water sommige straten overstroomde; veel kelders zijn ook overzopt geweest. Eenige bliksems en donderslagen vergezel den deze vlaag; het is maar omtrent 5 ure geweest dat het weder een weinig gestild is. 's Avonds ten 9 ure regende het nogeens zeer geweldig, maar het heeft gelukkiglijk maar eene uur geduurd. Hes anderendaags waren de straten zoo net als den vloer eener hollandscbe boerenkeuken, wanneer zij den zaterdag pas gekuischt is. Donderdag avond is de Koormaatschappij onzer stad haren bestierder, M. Lodewijk Baratto, door eene serenade gaan ge luk wenschen. Het was Vrijdag zijn naamfeest. Onze gegevene inlichtingen over den luchtbal, tePasschen- daele gevonden, zijn echt van het eerste woord lot het laatste. Wat het briefje betreft dat men in den hoed ontwaard heeft, en waarop er stond Cheibourg, Tb aoüt 1805, 0 heures du soir, (geleekent) Delamarre, is ook waarheid, maar een far ceur kan geheel gemakkelijk het erin geworpen hebben. Latere tijdingen melden dat dezen luchtbal toebehoort aan M. L. Godard, die eene luchtreis gedaan heeft te Houaen.Door een onweder overvallen, is hij nog gelukkiglijk neérgekomen en aan land kunnen stappen, waarna de luchtbal, door het breken van een anker, zich weder in de ruimte heeft verheven. Men zegt dat M. Godard reeds om zijnen luchtbal doen vra gen heeft.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1