Stads-nieuws. - Verschillige Tijdingen.- Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads nieuws. ViERÜE JAAR. ZONDAG 3" SEPTEMBER 1865'. N" 180. BE TOEKOMST. De brieven voor de reriaklie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-slraat, 20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Yperen, per drie maanden, fr, 1-00 per jare, Ir. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs mei verhoog van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 eentimen den drukregel de Plakbrieven van Verkoopingeu, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle iutee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal eenberigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Onze stad ligt omringd van verscheide gemeenten die op hunne jaarlijksche kermissen veel volk van Yperen naar zich trekken. Men heeft Hollebeke, Zillebeke, Zonnebeke, Wyt- schaete, Kemmel, Vlamertinghe, Brielcn, Elverdinghe, Sint Jan, Dickebusch, enz., de steden Poperinghe en Meenen. Maar de gemeente die meest volk naar zich trekt is, zonder vveêrlegging, S' Jan (Hoogeziekcn of nog Bartholomeus). Die toeloop is meest toe te schrijven aan de nabijheid der gemeente en de aantrekkelijkheid der wandeling; men gaat er naartoe langs de Meenen- en Dixmude-poorten. Deze die de Meenen- poort uitgaan begeven zich voorbij Calotjens (herberg Dehuyssere), of nog voorbij het gehucht dc Polyze door de Grocnc-slraatdeze die door de Dixmude-poort uit trekken gaan al Schaartje-brug en keeren terug door dc Groene-straat. Meest hij iederen inwoner verkoopt men die dagen drank, wa fels, koeken-brood en hesp. Arme en rijke huisgezinnen waar er kinders zijn, gaan een dag ten minste naar St. Jan om wafels te eten het maakt dat men dagelijks.eene groote menigte aldaar ontmoet. Den zondag en den Maandag gaat iedereen er naartoe, en voornamelijk de jongheid, want in vele herbergen hooit men de muziek spelen: er wordt geflikkerd Dan hebben wij nog de sociëteit der perrukiers die in die dagen (St. Louis) hunne jaarlijksche feest vieren en die er ook naartoe trekt; dan nog de drukkers- en boekbinders- gasten waarvan het patroonfeest (St. Augustinus) ook in deze dagen valt. Maar de maatschapppij van dit ambacht is om zeep, de oorzaak daarvan is de katholijke en liberale partij, alsof een knecht wel de partij-gezindheid van zijnen meester aantrekt!... voor hen is het vandaag hier en morgen elders, wij vinden het beletsel der instandhouding dier maatschappij belachelijk,want de meesters zelve dier knechten zijn toch maar schilders, die schilderen duivel en God al uil eenen pot; zij kennen maar geld, 't zij liberaal of katholiek geld als't maar geld en is! Maar wij geraken van ons stuk.Wij wilden alleen lijk zeggen dat er dit jaar nogeens veel volk te St. Jan geweest is. -«SiKSXEff- Zondag, ten G ure, was het muziekfeest in het zomerlokaal der Concorde, in de Citadelle, buiten de Meenenpoort. Na eenige goede stukken door onze pompiers-muziek uitgevoerd, liet men met het nationaal pot-pourri van Strauss een koddig vuurwerk af. Het was wel door geene groote stuk ken samengesteld, maar hetgeen er was kon niet beter lukken, geen schooner effekt maken, liet afschieten der hommen, on der het spelen der muziek, verrukte den aanschouwer; ieder een was voldaan en te vrede. Bij het vertrekken van den hof hooide men niet anders dan: het feestje was wel,he? Heel wel. 's Avonds was er serenade voor de woonst van M. August Brunfaut (uit oorzaak dat het 's anderendaags zijn naamfeest was)door het muziek der Pompiers en de Koormaatschappij. Die heer is Luitenant hij het korps Pompiers en Voorzitter der Roofmaatschappij onzer stad. Wij hadden beloofd de namen der overwinnaars van den Wevelghemschen prijskamp van zang-, twee- en alleenspra ken die Zondag laatst aldaar plaats had, mede tc deelen, alsof wij door voorgevoel zeker waren dat Yperen aldaar ging be kroond worden. Welnu, wij zijn in onze verwachting niet bedrogen geweest. Di ij der leden van de Ylaamsche Ster en twee der Fournier's-leden zijn ten kampe getrokken. Deftige tweespraken.Lenige pr: MM. Laurie en Mailliard (Ylaamsche Ster), verdeeld met Vanwerveke en Mortier (Four- nier). Deftige alleenspraken. 2° prijs: G. Mailliard, voornoemd. Boertige alleenspraken. 2C prijs: C. Bruyneel (Vlaam- sche Ster). Kluchtliederen. 1° prijs: C. Bruyneel, voornoemd. Ziedaar ten minste afkomen me! prijs.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1