c Verschillige lijdingen. Kunst- en Lcllerniuews. De kamp van Wevelghem was door 50 deklamators bijge woond en wij mogen met fierheid aanhalen dal onder de 8 te winnen medailjen met uitgalming en gezang er ij naar Yperen gekomen zijn Burgerwacht. Vele onzer lezers klagen omdat zij niet ingelicht zijn over de schietingen die te Dendermonde en te Brussel plaats hebben en dat zij den tijd noch de plaats kennen waar zij zich zouden moeten opgeven, om van deze publieke feesten deel te maken. Wij kunnen die heeren niet anders ant woorden dan dat wij met verwondering gezien hebben dat de mededeeling van een dagorde der Burgerwacht aan al de an dere nieuwsbladeren onzer stad gedaan geweest is, en dat alléén de arine Toekomst daaruit werd gesloten Wij gt'looven liever aan eene vergetenheid dan aan kwaad willendheid, en wij verzoeken in het toekomende dat er, gelijk door welke oorzaak, geen onderscheid meer zou bestaan, de wijl het de algemeene belangen geldt. Vrijdag, omtrent 2 ure 's namiddags, ontstond er begin van brand bij den hoedenmaker Liégeois, in de Bolerslraat alhier. De alarm-klok bromde, en uit alle straten der stad zag men de menschen naar het looneel des ongevals ijlen. Gelukkig- werd het vuur dadelijk gebluscht, door onze onvermoeibare Pompiers die reeds met eene spuit zich ter plaats bevonden. De brand is veroorzaakt geweest door een pot metgomme- laque die boven in den werkwinkel op de stoof stond en, in afwezigheid van den meester, overgeloopen is en vlam gegre pen heeft. Het dak is op eenige meters ver afgebrand of ingestort. De schade kan men op 250 fr. schatten. Het huis was verzekerd. Zaterdag, ten 2 1/2 ure namiddag, is er eene boerin die met kar en ezel het hordes der woonst van den barbier Ver meulen afgereden heeft. Seffens stonden er wel honderd men schen bijeengetroppeld omdat dc boerin weigerde te betalen wij weten niet of den beschadigde vergoeding ontvangen heeft. Wij lezen in het Journal de Roubaix: De geschiedenis die wij gaan beschrijven gebeurde in een klein buiten-gemeentje van België, tegen de grenzen. De held was een rijke pachter, weduwnaar sedert verscheide jaren en waarvan wij, uit welvoeglijkheid, den naam van de gemeenteen dien des pachters zullen weglaten. Sedert het overlijden zijner wederhelft. M. X... begaf zich meer of mm in den drank. Zondag avond, 13aug., kwam hij beschonken te huis. J 's Anderendaags 's morgens begon het reeds laat te worden en M X... verscheen nog niet. Een zijner zonen gaat aan de kamerdeur kloppen en geen antwoord ontvangende gaat hij binnen. MX... ,sin zijn bed en slaapt, de zoon wil hem wakker schudden, maar de vader beweegt zich niet Dc ver schrikte jongeling roept om hulp, loopt om den geneesheer die alle mogelijke middels inspant om M. X... tot het bewust zijn terug te roepen. Hij was dood Op het oogenblik het briefje voor de beo-raafnfs fP Twee dagen lang bracht hij bij het bed van den pachter o er, hij roept zelf nog eenen anderen geneesheeruit het om liggende. Beide doen verloren moeite en geven zich over De begraving had plaats, en M. X... algemeen geacht 'zón de was geheel de parochie in den dienst tegenwoordig Men hoorde me anders dan zuchten en geween. llr» nniictn H <->/-. h j:_ r» De ter aaidbestelhng heeft plaats. In het neerlaten der kist is het alsof men gerucht hoordeJa het gerucht komt voor zeker uit de kistDe omstaanders stellen het op een loopen!Alleenlijk heeft de doktor alles begrepen. Hij breekt de kist open en M. X... komt er levende uit Hij was in lethargie gevallen. Maar de ongelukkige stomme dochter van den pachter werd door dit voorval zoodanig aangedaan dat zij op hel zicht tiaars vaders uitroept: Vader! Deze dochter, die aan den ouderdom van 10 jaren door on geval de spraak verloren had, kan wederom spreken als vóór het ongeval. De minister van binnenlandsche zaken richt eene circu lair aan de gouverneurs der provinciën waarbij de instruction van 14 maart 1838, worden afgeschaft, betrekkelijk het ver- koopen, verwisselen van roerende of onroerende goederen, rechten der gemeenten, alsmede over aanbestedingen en ver huringen, en de goedkeuring van dit alles, door hoogerhand. M. De Merode, pro-minister van oorlog van den Paus, komt binnen kort naar België. 't Schijnt dat de ziekte onder de zwijnen,eerst in Zeeland uitgeborsten, reeds naar Vlaanderen is overgekomen. Dit ee nige vlaainsche gemeenten, onder andere uil Stekenc wordt dit verschijnsel gemeld. Ook te Eecloo zijn er teekens van ziekte bij eenige zwijnen opgemerkt; doch zulks werd door een spoedig genezen ge volgd. Het ware te wenschen dat de daartoe gebruikte hulp middels openbaar wierden gemaakt. De Möniteur van maandag bevat eene cirkulair aan de belgische landbouwers, nijveraars en artisten, opzichtens de algemeene tentoonstelling van Parys in 1807. De persoonen welke aan die expositie willen deel nemen moeten daar vóór 10 October aanstaande, aan de kommissie kennis van geven.De brieven moeten het volgende adres dragen Aan M. den Voorzitter van de belgische kommissie der algemeene tentoonstelling van 1867. Gulden Vlieslaan avenu de la Toison d or50, te Brussel. Volgens de laatste omrekeningen in Spanje gedaan is het volgende bewcenensweerdig feit bewezen, te weten dat er op 13,658,380 inwoners,erll,828,523 zijn die noch lezen noch schrijven kunnen. I)e premien, toegekend aan de Ylaamsche tooneclslukken, welke door de leescomiteitcn waren goedgekeurd, werden lot dus verre uitbetaald aan de looneelbestuurders welke in over eenkomst traden met de schrijvers. In zijn verslag over het afgeloopen tooneeljaar 1803-1804 drukte het provinciaal leescomiteit van Antwerpen aan den heer Minister van binnenlandsche zaken den wensch uit dat deze premie voortaan rechtstreeks bij helften zou worden ver deeld tusschcn den tooneel-direktcur en den schrijver. De lieer minister heeft dezen wensch in aanmerking geno men, en in t kort zal een koninklijk besluit de zaak wijzigen, en eene schikking invoeren, die den wensch van het Aulwerp- sche leescomiteit zal bevredigen. Luisterrijke Prijskamp voor letter- en tooneelkunde^uilge- schrcven door het Genootschap D'HULSTER'S ZONEN, op Zondag 1 October, zijnde eerste Kermisdag, op Stads-Zaal de Casino, teThielt. Programma. Letterkunde. - Opstel van eene deftige tweespraak. Eenige pr.: een zilv. moduul. ver;: eermetaal, groot Opstel van eene boertige tweespraak. Eenige pr.: Lid. I ooneelkunde. 1° afdeeling. - Tweespraken. - Deftig vak. - Eenige klas. Eenige pr.: 2 zilv. verg. eermetalen, groot moduul. Boertig vak. - Eenige klas. - Eenige pr.: 2 zilv. vergulde eermetalen, groot moduul. 2" afdeeling, - Alleenspraken. - Deftig vak. - Eerste klas. - 1" pr.: 1 zilv. verg. eermetaal, gr. m.- 2" pr.: 1 z. v. eerm'. 2eklas. - 1° pr.: 1 zilv. verg. eermetaal, groot moduul. - pr.: 1 zilveren verguld eermetaal.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 2