AIAND LALOUE, HUISBAED, I I BERICHT. HERBERG GERIEF EN DROOGE SPARREN-BUSSCHEN, CC (KS ZINKWERKER, POIPEI- l 1» BIELTERBAKER, AMAND LALOUE hccft de cor eenieder bekend te maken dat hij zich komt te stellen als Zinkwerkci', Pompen- cn Plüeltcrmakci' cn werkt in alles wat zijnen stiel betreft. Gedurende den tijd van 19 jaren gewerkt heb bende bij de weduwe Barbier dezer stad, doet hem verhopen dat het eene genoegzame waarborg zij om bel vertrouwen in te boezemen aan dicgeenen die hem met hunne aangename bevelen zullen veree ren. MEN VRAAGT EENE DIENSTMEID van 20 tot 50 jaren, \oor Yperen, kennende beide talen. Zich te vervoegen ten Bureele van dit weekblad. Y E R K O O PI KG TE BECELAERE. DONDERDAG 28 SEPTEMBER 1865, ten 2 uren namiddag, zal men in het openbaer verkno pen in de herberg Dun Reutel, te Becelaere, ten vrywillig afscheid van de weduwe Barlholomeus den schoonen IIUISRAED, als: Tafels, Stoelen, Commoden, Dressen, hangende Slag-horlogie, Jagtslove cn confooren, Yzeren Polten, ander Ko per-, Tin-, Yzer-, Gleis- cn Aerdewerk. Het HERBERG GERIEF, als: Koperen en Blikken Kitten, Tinnen Stoopen cn Kannen, Pint- en Liqucur-glazen, twee ToonCn. vier groote Banken, grooten Tafel, Quinqüet, Koperen en Houten Kranen, Cabarets, Kandelaers cn meer an dere voorwerpen 9000 DROOGE SPARREN-BUSSCHEN, in vummen, in dc Sparren-Bosschcn van Mynheer Jules Dclaveleyc. DeYcrkooping zal gehouden worden met tyd van betaling voor de koopen boven de 5 francs, dcgec- nc daeronder met den 10" penning com plant te betalen aen den Notaris BAYART, te Becelaere. Koek- en Steendrukkerij van LhkcI Van Ecckhimt, te Yperen. LOMBAARDSTRAAT41, VAN

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 4