Stads-nieisws. - VcrschilligeTijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads nieuws. VIERDE JAAR. ZONDAG 10" SEPTEMBER 1805. N" -181. Vervoerdienst van Yperen naar Dixmude, 10 September 1865. langs Mcrckem. Tijd op weg KOMST, De brieven voor de retlaklie, de boeken om in ons liladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Diornihde-straat, 20, toe gestuurd worden.INSCHRIJVING: VoorYperen, per drie maanden, fr, 1-00; perjure, fr. 4-00, vóórop, te betalen. Buiten stad, zeilde prijs met verhoog van hel port. Men schrijft in hij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregelde Plakbrieven van Vei koopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten burecle van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd lot het verval van den dag der verpachting, des oversiags of anders. Alle inlee- kenaar voor één jaar, heeft regi driemaal een berigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeM in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Zondag laatst, ten 5 ure 's namiddags, is de processie van S' Nicolaus-kerk door een allerschoonst weder begunsligd geweest. Woensdag avond, ten 8 ure, was er serenade aan het hotel het Gouden-IJoofd. De generaal-opziener der Rijschool is aangekomen om zijne inspectie over de school te doen en liet exaani aan de officieren te doen ondergaan. Men zegt dat Maandag de groote wapenoefeningen zullen plaats hebben. Eenige onzer geabonncerden vragen ons onophoudelijk dat wij wekelijks de namen der gemeenten van ons omlig gende, waar het kermis is, zouden opsommen. Wij zijn erin gelukt eene bron te vinïkn waar wij wekelijks de namen zul len weten; dus beginnen wij met de naamlijst van Zondag laatst en van heden 2" Zondag van September. Misschien zul len er eenige vergeten zijn maar tegen het toekomende jaar zullen alle namen er zich bevinden. 1" Zondag van September: Kemmel, Reninghe, Sladen, Cortemarck, Eessen, Keyem, Zillebeke en Zonnebeke. 2" Zondag van SeptemberDadizeele, Moorsecie, Ilollebeke Handzaeme, Zuydschote en Wcstkcrke. Men leest in het Organc de Courtrai, van 5 Sept. 4865, sprekende over de Tentoonstelling van Schilderijen die aldaar open is Wij zijn niet min loftuigingen verschul digd aan de schoone Schilderij van M. Ceriez van 1 peren, liet bezoek des geneeslieeren,die met eene stoute hand en een bui tengewoon vrij kleur geschilderd is. De vloed klaarte die door de vensters van den achtergrond op de personen weder- kaalst, is van een merkweerdig effekt.» Men zegt dat M. Ceriez reeds eene groote som geld voor zijn stuk is aangeboden door eenen voornamen liefhebber van Kortryk. Wat wij bemerken bij dien kunstenaar is dal meest al zijne schilderijen seffens koopers vinden een dubbel be wijs van kunde en goede keus van ontwerpen. De zwaluw mei zijn belleken. Men leest in de Corres- pondancevan Madrid, 50 oogstEr is te PampeJune eene zwaluw die ieders nieuwsgierigheid naar zich trekt, zij heeft een belleken aan den hals. Vele personen hebben het beestje, twee jaren geleden, reeds gezien. Er zijn inwoners die uren lang aan hunne vensters overbrengen om de zwaluw met haar belleken te zien voorbij vliegen. Een onzer geabonneer- den verzoekt ons er over te spreken, ten einde door dien mid del van ruchtbaarheid den persoon te verzoeken ons den tijd te laten kennen wanneer hij deze zeldzame aardigheid vol bracht heeft. i> Verdere inlichtingen laten ons kennen dat het een oude ka pitein is die over 4 jaar nog te Ypcren in garnizoen liggende dit belleken zou vastgemaakt hebben: hij had die zwaluw tam geleerd; zij vloog in 't wilde doch keerde altijd terug om te eten,toen op een dag hij,met eenen zijden draad, het belleken vast gemaakt had, hel beest verschuwd zijnde, voor goed is wcfr<ïevlo°en. Vertrek van Dixmude. Vertrek van Yperen voor Merckem. Post-bureel: 10 ure 's avonds. In betrek met de aankomst van den trein te Yperen, teil 9-42 's avonds van Brugge, Rousselaere, Kortryk, Mee net), enz. Vertrek van Merckem voor Dixmude ure "s morgens. In betrek met het vertrek van den trein van Dixmude, ten 7-50 's m. voor Lichter- velde, Brugge, Rousselaere, Kortryk, Meenen, Yperen. van Yperen naar Merckem Post-bureel (i ure 50 'savonds. In betrek met de aankomst van den trein te Dixmude,ten ten 0-15 's a. van Venrne. Vertrek van Merckem voor Yperen 7 ure 45 's avonds, in betrek niet bet vertrek van den trein van Yperen', ten 9-42 's a. voor Poperinghe. (van Merckem naar Dixmude 1-51 1-05

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1