Stads-nieuws. - VerschilligeTijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads nieuws. VIERDE JAAR. ZONDAG 24" SEPTEMBER I860'. iV 183. DE TOEKOMST, De brieven voor de rcdakiie, de boeken om in ons bladje geplaatst Ie worden, moeten vrachtvrij den uilgever, Dixmwle-straiU, 20, toe gestuurd worden. t.NSCHHIJ VING Voor Yp'eren, per drie maanden, fr, 1-00per jare, fi'. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van bet. port. Men schrijft in bij den drukker van dit bladalsook bij a!Je post-direktcurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimén den drukregel; dc Plakbrieven van Yerkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, teil bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot liet verval van den dag der verpachting-, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heef I rogt driemaal een berigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar do verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. In het zomerlokaal der maatschappij la Concorde, buiten de Bleenenpoort, was het Zondag II. den opsluit der feesten die gedurende het schoon jaargetijde aldaar plaats hebben. tiet muziek van 't 10° iinie-regement voerde er schoone stukken uit, voornamelijk het laatste waaronder men ver- schiilige voortreffelijke vuurwerkstukken afliet. Het muziek, gepaard met het ontploffen van bommen en andere zware schoten, maakte eenen wonderen indruk op het schoon ge zelschap dat zich aldaar ter dezer gelegenheid gevormd had. Buiten op den steenweg en op al de plaatsen waar men het vuurwerk kon bespeuren, stonden er menschen getroppeld. Donderdag was het de feestdag der fabriekwevers het per- sooneel van BI. Ilennion-Wyckhuyse heeft luidruchtig haren feestdag gevierd. Van 10 ure voormiddag zag men ze reeds langs de straten,voorgegaan door eenen man met het drijkleu- rig vaandel en twee viool-spelers, de lucht doende wéergalmen van vreugdegeroepen en liedekens. Geheel de verledenc week zagen wij onze straten vol hoppe- plukkers van den oogst terugkeerende, die dit jaar, zoo men zegt, allerschoonst en voordeelig is. Vieze tooisels en liede kens doen hunnen doorgang gemeenelijk kenmerken en veel onzer inwoners glimlachen wanneer er zoo eenen hoop voor bijtrekt. Die arme menschen, waarvan sommige in lompen gekleed, zingen, springen, maken alle soorten van gebaren en zijn te vreden als koningen, gelukkiger dan vele grooten die, in weelde opgevoed, in kommer hunne dagen slijten. Kermissen van den 4" Zondag van September. Lichter- velde.Woumen.— Vladsloo. La'ngemarck. 1" Zondag van October. Bcerst. Thieit. Merckem. Vlamertinghe. Elverdinghe. Becelaere. Wij lezen in den Landbouwer, een Rousselaersch nieuws blad (i Zondag 1 October naast zal te Thieit een luisterlijke prijs kamp plaats hebben voor letter- en tooneelkunde, uitgeschre ven door het genootschap D'Hulster's zonen met onder steuning van staat, provincie en stad; lo zilveren vergulde eermetalen zullen er te winnen zijn. In den prijskamp onlangs te Yperen gegeven, door de Ster, behaalde een kamper van Thieit prijs. Kampers van d'Yper- sche Ster gaan op hunne beurt naar Thieit. 'K heet won der of deYpersche niet weder zullen beloond worden en prijs hebben.ii Wij weten niet of de schrijver er omme doet, maar bet is jammer dat men de zin der laatste regels op twee verschillige wijzen kan verstaan en dat bij gevolg het letterfeest van Thieit zou kunnen doen mislukken, mrt de liefhebbers af te houden door het in tw ijfel trekken van de onpartijdigheid der rech ters of de rechtveerdigheid der Hulsterzonen. Nu, wij gelooven liever aan eene onoplettenheid des schrij vers dan aan kwaadaardigheid, want zich, jegens een vlaamsch feest aan zulks plichtig maken, ware onvergeeflijk en zou wei nig ten opstellers eere strekken. (Ingezonden). Heden Zondag is het feest te Langemarck. Onder de verschillige zeldzaamheden die wij op het pro gramma aantreffen, vinden wij er twee voorname het IION- DENLOOPEN en den VRËEÜZAMEN IIANENKAMP Die Hanenkamp bevalt ons zeerwel, omdat hij misschien geroepen is om de barbaarsche gewoonte van Hanengevechten te doen afschaffen; zoo ook het Ilondenloopen, die het peer- denloopen zou moeten ten onder doen. Peerdenloopen waar men bij honderden menschen ofwel verminkt of verongelukt tot verbetering van het peerdenras Blaar Ilondenloopen, dat doet lachen, en het trekt ook volk naar zich, men heeft het over een jaar wel bemerkt.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1