Stads-nicuws. - VerschilligeTijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads nieuws. Versehillige tijdingen. VIERDE JAAR. ZONDAG 8» OCTOBER 1865. 185. Stad Yperen. Maatschappij Duivenlief hebbers. De brieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmmtt-strdfit2(5, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Yperen, per drie maanden, fr, 1-00per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verboog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN ld eentimen den drukregelde Plakbrieven van Verknopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten büreele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags óf antlers. Alle inteè- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onverg'éld in dit bladje te' In ten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden,, waar de Verknopingen, enz. der in ons biad aangemelde goederen, plaats hebben. Maandag avond, met het laatste konvooi, zijn aangeko men de overwinnaars van den Tooneclkundigen Prijskamp van Thielt. De Vlaamsche Ster heeft al wederom zeven perels aan hare reeds schitterende kroon gevoegd. MM. Gustaaf Mailliard had drij médaitjen op de borst; Ca- inicl Bruyneel, ééne; L. Laurie ééne. Dan eene uit ieverzucht gewonnen door den 12jarigen Emiel Deweerdt, en dan nog eene medailje van luisterrijkst in den stoel. (Zie ons kunst- en letternieuws). Over veertien dagen kwamen die zelfde liefhebbers der Ylaamsche Ster af van den Weveighemschen Kampstrijd met vijf borstsieraden: dus 12 prijzen in 14 dagen Met zulken goeden uilslag mag de Ylaamsche Ster rustig op hare haan voortslappenen inderdaad, wij vernemen dat de bestuurraad dezer maatschappij alle noodige maatregels genomen heeft om on den laatsten Zondag dezer loopende maand hare eerste vertooning te kunnen geven. Eene lijst van inschrijving is reeds in omloop, ten einde abonnementen te ontvangen voor eene reeks van zes vertooningen, meestal uit nieuwe stukken samengesteld. De inschrijvingsprijs, zoo als wij vernemen, is maar aan 7 fr. voorde eerste plaats en 4 fr. voor de tweede plaats?; dus een prijs toegankelijk voor alle beurzen en geschikt om den kleine, zoowel als den groote, de gelegenheid te verschaffen om de geestige winteravonden, door de Vlaamsche Ster gegeven, te kunnen bijwonen. Maandag voor middag, omtrent elf ure, hield eene bier-kar stil voor eene herberg op de Gro'ote-Markt. Baas, wij zijn hier met de drie tonnen uitzet die gij ge vraagd hebt. 't Is goed, maar.... Wat Maar waar is dat bier Bon! wij hebben geen mé!.... Nochtans, wij hebben er drie tonnen naar de brouwerij gaan halen, niet waar Pé Ja we, Jan.... Iloe leventwelkart dat zijn 'k En weet het niet; laat ons gaan zien, wij zijn langs de Dixmudestraat gekomen. En de twee biervoerders redén niét hunne kar de.Dixtriudé- straat in, alwaar zij hunne drie tonnen uitzet vonden recht over het bureel der Toekomst. 't Is daarom dat het er in staat. Woensdag is alhier aangekomen generaal Thiebault (ge wezen kolonel komm' van het li" linie-regement), die alhier zoolang in bezetting geweest is. Die opper-officier is naar Yperen gekomen om het opzicht te doen van het lO" regem'. 's Avonds, bijeen helder maneschijn, zijn wij alhiee (zoo als op alle plaatsen op ons half-rond) kunnen getuige zijn van een allerschoonst lichtverschijnsel, eene gedeeltelijke mane-r verduistering. Ten 10 ure 50 minuten was het midden vau den eklipsvan 5/4 ure kon men reeds een gedeelte der wereldschaduwc ontwaren. Omtrent kwart vóór middernacht werd de maan wederom heel rond. Het derde gedeelte dei- maan is slechts langs onder'verduisterd geworden.Den 19 dezer hebben wij nog eenen zonnentklips die ten 1 1/2 ure 's namiddags tot zonnenondergang zal zichtbaar zijn. (Société Colombophile des Eclaireürs de Noé). Prijskamp van Arras van I October 18G5. I)e duiven wei den opgesmelen ten 10 u. 's morgens, (overtrokken lucht, wind west. uitslag: Eereprijs, Vercruysse, (aangekomen ten l i ure 40 min). 1° prijs, lloilevoet, ten 11 u. 42 m, 2e pr., Lernould- Wicart, -11-41). 5" pr., Vercruysse, 11-45. 4* pr., Pinck, TI-5Ö. S'e pr., Vandenbulcke, 12-00. 6e pr., Costeur, 12-15. 7" pr., Vandenbulcke, 12-1(5. 8C pr., Notcbaert, 12-17. 9cpr-, Iluyghe, 12-21. In ons nummer van Zondag laatst namen wij een artikel over uit de Etoile Beige, betrekkelijk een kind dat levend be-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1