Kunst- en Letternieuws. F.ci-c p,ij,. MM. Yp.rc., Jfto' graven was. In hetzelfde blad van Vrijdag,6 dezer, lezen wij Wij hebben, naar fransche dagbladen, onze lezeren im de- gedeeld dat een kind te Croix levend begraven werd. l)it arti kel gaf als dader van dit schelmstuk opzi ker'e Sophie Taiilieux, vrouw Goddyn, 37 jaar oud, te Ilousselaere geboren. Wij vernemen dal deze vrouw Goddyn, sedert lange jaren hare geboorte-plaats niet verlaten heeft, dal zij er goed gesteld is en er de algemeeneachting geniet. Het is alsdan te vermoeden dat de echte schuldige zich zal te Croix verhuurd hebben on der eenen vaischen naam en met valsche papieren. Veel vaische stukken van 10 fr. vindt men tegenwoordig te Lyon, te Parys en in vele andere sleden. Zij zijn zoodanig wel nagemaakt dat men moeite heeft ze te herkennen ten zij aan het kleur dat roodrr is,en aan hel gewicht dat minder is. In eenige departementen van Frankryk zijn de meikevers (alhier molenaars genoemd) terug gekeerd. Den 14 november aanstaande zal de Kamer der Volks vertegenwoordigers van ons land gtopend worden. Onder de vooroordeelen welke behoeven bestreden te worden, is er een dat doet gelooven dat het eten van fruit schadelijk is aan de gezondluid. Het fruit maakt in tegendeel en der gezondste en gepaststevoedselsuil voor groot en klein. Het laat zich goi d verteeren en brengt etn maagslijm voort, flat nuttig is voor de weekingen van het menschelijk lichaam, lót eenigstedat dient opgemerkt tc woeden, is dat het fruit rijp en van goede bo. dauightid zij. De vruchten die geen smaak hebben, zijn in 't algemeen ongunstig. Het groen fruit, dat nog niet tot volle rijpheid is g, komen, is zier scha delijk en veroorzaakt dikwijls zi« kt. n, vooral bij de lieden met zwakke magen en bij lie persoonen die er misbruik van maken. Kinderen en vrouwen lubben eene bijzondere lust voor onrijp fruitdit slaat men maar al te dikwijls gade bij de volksklassen. Rijp fruit, met brood geëlen, is misschien de gezondste van ai de eetwaren, ja kan tot verkloeking strekken. Verscheidene persoonen, die eene proef in dit vak hebben ge nomen, hebben een heel jaar doorgebracht zonder een ander voedsel te gebruiken dan fruit, brood en water, zonder dat hunne kloekte hiervan geleden hebbe en tot spijt van den zworen arbeid dien zij verrichtende. Onder de vruchten waar van men viel kan eten, zonder ongesteld te wezen, noemt men de druiven, de krieken en de genevers, als ze maar goed rijp zijn. Iets dat gevaariijk kan wezen, dat is veel fruit eten, als men de maag reeds beladen beeft nut vleesch of andere spijzen. Door hel drinken van wijn bemiddeld men in de ver- sïaping welke zekere vruchten kunnen veroorzaken, zoo als meloenen, perziken, abrikozen. Wat aangaat de meerling dat fruit den buikloop te weeg brengt, dat is eene dwaling'welke doktor Tissot te keer heeft gegaan door menigvuldige voor beelden aan te balen, die bewijzen dat bet fruit, in piaals van deze ziekte te veroorzaken, dezelve verdrijft. Dij noemt een heel regemenl dal door dit middel werd g'enrzi n. Er is eene depeche aangekomen, meldende dat de-ent re- pot van Allona, bevattende 50,000 balen kofii, door een he- vigen brand is in asch gelegd. Een telegram uit Spa meldt het droevig einde van den graaf de Saint Germain, maandag rnorgend om 2 ure overle den, zonder tot kennis te zijn gekomen, aan de gevolgen van eerren val op de paardenloopen van Spa, in het gevaarlijke springen over hagen, waterloopen, enz. Hoeveel slachtoffers zal men nog moeten tellen, aleer men die halsbrekerijen ver bieden zul onder voorwaarden van verbetering van iict pecr- denras. Volgens berichten uit Iloiiand neemt de veeziekte niet toe, en bepaalt zich in eenige distrikten in Zuid-Holland. De andere provinciën, vooral Groeningen en Friesland, de twee groote centrums, blijven gezond. In de provincie Noord- braband beeft zich de ziekte niet opgedaan, en alles doet ho pen dat zij er zullen van bevrijd blijven. Eangs de grenskantoren vnri Noord-Brabant, die afgelegen zijn, zou, nu l zekere manlrrhels, de invoer van vee kunnen worden toegestaan, of ten minste binnen kort. De stremming van den veehandel met die gewesten, is voor ons een overgroot nadeel, Het gouvernement zal, wij twijfelen er niet aan, dat nadeel geen oogenbiik uit liet oog verliezen en als lut gevaar voorbij is, zoudir een dag waehlens, de verbod-maatregels intrekken die noodig, maar schadelijk, zullen geweest zijn voor het al- g. meen. l)e vaartuigen uit Duinkerke naar de Islandschc visschc- rij uitgevaren, komen buitengewoon zeer traag aan; Eenige der mannen van Nieuport en desztif omln k, op deze vaartui gen bescheept, zijn dezer dagen in hunne haardsteden terug gekomen en klagen allen over den kliiuen vangst die zij heb ben kunnen aanbrengen. De peelden lu bben vee! geleden, gedurende de hitte welke wij doorgekomen zijn, van de vliegen, en vooral van dazen of peer deviirgen die niet wtgvliegen als men ze ver jaagt, maar zich aan de huid vasthechten. Hare aanhoudende kwellingen hebben dikwijls ongevallen na zicli gesleept die het leven der voerlieden in gevaar stélden. Veel rem. dien heeft men voöruitgesteld: de meesten bieden het nadeel aan van te deur en derhalve ongebruikbaar te wezen. Bij eene meeting onlangs in Engeland gehouden dooi- verscheidene eigenaars van peerdenstoeterijen, heeft men erktnl dat een sterk en lort getrokken afkooksel van notenbladen een even zoo krachtdadig uitwerksel had als om hit evm welke dure apo- theek-medtcijn, met dit voordeel dal het afkooksel van noten bladen zonder onkosten, door den peerd. neig. naar zelve kan worden verveerdigd. Ni t allien ijk worden de vliegen door den geur van het notenblad veid,even, maar in dt lente dik wijls het lichaam der peerden te wisscltm, voornamelijk na bij drn steel t, de teeitd. elen, de maan, het vo. thair, zijnde de deelen waar de pi erdenviirg hij voorkeur hun eijeren legt, worden dt ze eijeren onvermijdelijk verni, tigd door het af kooksel van die noit nh.ad.ii. De besiiiilsi len d. r meeting voegen er hij, dat om de remedie al de krachtdadigheid bij te zetten waarvoor zij vatbaar is, baar gebruik mo. t algemeen worden, opdat de eijeren, die bij den onacht'zamen ontlui ken geen ongedierte bij den zorgvu.digen zouden doen ontstaan. - Men duidt een bedrog aan, dal op de goudstukken van tien franks grp.ecgd wordt. Dit beslaat m een afvijlsef, «lat op de sneé de lie.ft van den gepunten boord wigneemt. Een aldus gesnoeid geldstuk-verliest 25 cent.grammen, een ander SO .centigrammen van zijn gewicht. Sim hermaakt thans dc sneé tamelijk behendig genoeg, om hit bedrog aan die zijde niet te zien. Men moet het onderzo, k op den voor- en achterkant doen. Indien de puntlijn er niet gi heel is, dan mo l mm een stuk maar aanvoerden na er Int gewicht van bestaligd te hebben. 5Ien weet dat een tien flankstuk 3 grammen en 22 centigr. weegt, en voor elke centigramme dat lu t min weegt, verliest hel eene centiem van zijne weerde. Uitslag van den Prijskamp van Thieit. Opstel van eene dt ftige tweespraak. Eenige prijs, (De naam van den schrijver is'niet bekend) Van eene boertige tweespraak. Eenige prijs M. Witlinck, van Ooslacker. Toonctlkunde. Deftige tweespraken. naar Kerken. Boertige tweespraken. Eenige prijs: MM. ^'T^'van Yperen mct (le, 'iT^ 1 J Mailhard"P""1» met Ziedden. Alleenspraken. Deftig vak. Ie klas. 1" prijs: M. Pil, van Dixmude, met bij de Wieg van een kind des armen. 2" prijs: 51. Brouckaert,van Lokeren, metd'/Tc/ifsc/teóóMp. 2° klas, 1' prijsM. P. Vandercruysse, Tan NeVelr, met Willem van Sa ftin yen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 2