Sterfgevallen. Officiële akten. lofL BURGERSTAND. Huwelijken. Sterfgevallen. Sterfgevallen. MARKTPRIJS VAN YPEREN. Rogge 2° pi ijs51. Goemmne, van Deynze, met Breydel of de deken der beenhouwers. Boertig vak. 1* klas. Ie prijs: M. Dez.warle, van Nieuport, met de Gouden brui- 2' prijs: M. G. Mailiiard, va» ï'percn, met Billerman de schouwvager 2" klas. I" prijsM. Opdcbeek,van Mechclc», met schooneWannes. 2* prijs: 51. Goemimte, van Diynze, met de Ko-perslager van Sumerghein. Uit ijverzucht.Eervolle melding. 5151. A. Cornelis; van Dixtnüde (13 jaar), met een Bedel kind uil Suvoijen. E. Drweerdt, van Yperen (12 jaar), met de Halve frank van Jantje. Luisterrijke intrede. De maatschappijen de Vereenigde Vrienden, van Iseghem en de Viaamsche Ster, van Yperen. fri de vergadering maandag laatst gehouden in den Café francais, te Kortryk, ten einde maatregelen te beramen voor lif t oprichten van een gedenkteeken ter eere van den dichter Denier, van Deerlyk, is eene kommissie tot stand gekomen, waarvan de hoeren Vandevenne, voorzitter van den provincie raad; Vandenberghe, arrondissiments-kommissaris, teThielt; Conscience, arroiidissements-komniissaris, te Kortryk, en meer anderen deel maken. Deze kommissie heeft voor eerste zending de noodige slappen aan te wenden om de tusschen- komsten medehulp der gemeente Deerlyk te bekomen. Ver hopen wij dat zj in haar ontwerp zal slagen en Deerlyk welhaast een gedenkteeken bezitten zal, vveerdig van den bra ven burger en achtbaren dichter, wiens verlies zoo diep betreurd werd. Zondag laatst, 1 oct., werd de Nationale Shouwburg van Brussel geopend, met een groot blijspel, in 0 tafereelen, ge titeld de Nachtrobe van Menonkel. 51 eer clan honderd per- sonagien verschijnen in dit blijspel ten tooneele, dal met veel zang i n koortn is opgeluisterd en dat met veel zorg en pracht opgevoerd werd. De heer Theophiel Lansens, leeraar aan de Middelbare school te Aelst, is de» 27 Sept., te Couckelaere, zijne geboor teplaats, in den jeugdigen ouderdom van 33 jaren gestorven. Post-Timbers.Een Koninklijk besluit van 25 september meldt dat er post-timbers van een nieuw slach zuiien verveer- digd worden van 1,2, 5, 10, 20, 50 en 40 centiemen en 1 frank, dienende om de voorwerpen te frankeeren die men door den dienst der post wil verzenden. De oude timbers zal men kunnen gebruiken tot 1 juli I860, na welke date men dezelve nog gedurende drij maanden in de post-kantoren, tegen nieuwe, zal mogen uitwisselen. Latei- zullen ze van geene weerde meer zijn. Daarenboven zuiien er nog bijzondere post-timbers ten dienste van het publiek gesteld worden, om den taks der tele grafische depechen te betalen. De datum op welke de eene en andere timbers zullen in ge bruik gesteld worden, zal later door den minister van open bare werken worden bekend gemaakt. van 22 tot 29 September. Geboorten mannelijk geslacht 3, vrouwelijk id. 2, te z.amen, 5. Voisin, Albertus, schocnm., en Slagmulder, Rosalia, kantw. -Van- haverbeke, Edouardus, wever, en Aslaes, Sophia, kanlw.-Verstraele Pnlydorus, koopman in vee, en Dewaegliemaeeker, Maria, kantw Vannxem, Adolptius, 27 j., lintenwever, ongeh., Meenenstraat. - Dawet, Rosalia, 7^ j., diensimeid, ongeil. Meenenstraat. - Dumoulin Joannes, CS j dngiooner, weduwaar van Joanna Plalteuw, Meenen straat. - Gisoli, GJcmeutia, 15 j kantwerkster, Platleelslraat. - Vel- ge, Maria, 75 j., vrsciiverkoopster, weduwe van Jacobus Vanbeee-- laere. Bukkersstraat. - Vanthournout, Anna, 53 j., zonder beroep, ongehuwd, Tliouroulslraal. - Durnonl, Amelia, -tij., zonder beroep j echtgenoote van Albertus Breyne, Tbonroutstraat. - Wullepit, Me- lania, 4-3 jzonder beroep, eelilgenoole van Frederik Wilde, Rijs— selstraat. - Besmet, Sophia, CO j., kantwerkster, echtgenoote van Ludovicus Dewulf, 51 eenenstraat. - Debaerne, Joanna, 66 j., naai ster, eclitgenoote van Leopoldus Lessue, Meenenstraat. kinderen beneden de 7 jaren mannelijk geslacht 3, vrouwelijk id. 1, te zamen 4. Van 29" Sept. tot C" «ct. ÏS65. Geboorten: mannelijk geslacht 7, id. vrouwelijk G, totaal 13. Huwelijken. Gaston, Florirnond, herbergier, en I.estbaeghe, Sophia, diens!md. - Vanoversclielde, Augustus, brouwersknecht, en Peraert, Ilorteii- tia, kantwerkster. Bouwen, Felicita, 9 j Brieleu-n-Yperen. - Jonektieere, Catha- rina, 30 jkantwerkster, ongehuwd, S' Nicoiaus-nevens-Yperen. - Bouckaert, Theodorus, 32 j., kleermaker, weduwaar van Augustina Cbauvois, (overl. te Parys, den 8 Juni 18(H). - Labeile, Napoleon, 56j., kleermaker, echtgenoot van Ismerie Üelesaile, (overl. te.Parys- den 13 Augusti 1861). 4 kinderen van bet mannelijk geslacht beneden de 7 jaren. AARD DEK GRANEN ENZ. 30 Sept. 7 Oct. vcrkochttc kwantiteit. middenpr. lUtlkilo. verkocht te kwantiteit. middrnpr. p. 100 kilo. Tarwe 63,500 24-75 112,000 24-62 15,600 15-25 15,700 15-12 Haver 800 17-75 2,200 18-00 Erweten 1,050 19-41 1,000 20-00 Boontjes 51 5 21-55 600 21-00 Aardappelen 8,500 5-75 9,000 6-00 Rotcr 295-00 305-00 De prijs van het menagie-brood, voor de week van den 8" tot 15" oct., is gesteld aan 25 centiemen per kilo. VEÜRNE. Per 145 liters. Tarwe van Rogge Sticriocn Haver Boonen 4 oct. fr. 24-50 tot 28-25 17-00 18-50 14-75 16-25 14-00 15-00 25-50 00-00 27 sep. 21-00 tot 28-00 I6-75 18-50 14-50 17-50 14-00 I 5-00 18-50 24-00 Vervoerdienst van Yperen naar Nieuwkerke.- 1 October 1865. Vertrek van Yperen, post-bui eel 6 u. 10 m. 's morgens 12 u. 15 m.'s avonds. In betrek met de aankomst der treinen tè Yperen: ten 6 u. en ten i t u. 05 m. 's morgens van Poperingbe. Ten 11 u. 55 m. 's morgens van Brugge, Rousselaere, Kortryk, Meenen. Vertrek var. Nieuwkerke, post-bureel9 u. 20 m. 's morgens; 3 u. 20 m. 's avonds. In belrek met de treinen vertrekkende van Yperen: teil 11 u. 03 m. 's morgens voor Meenen, A'ortryk, Rousse laere, Brugge. Ten it u 55 m. 's morgens voor Poperingbe Ten 5 u. 05 m. 's avoYidsvoor Meenen, Kortryk, Rousselaere,Brugge Tijd op weg: 1 u., 20 m. TAR1FS Kleine pakjes teil huize afgegeven, 2 kilogr. cn min 40 c. - 2 tot 5 k. 60 e. - 5 tot 10 k 80 c. Geldarlikels. 20 c. per 1000 fr zonder dat de onkost minder dan 50 centimen zij. Reizigers, i fr. 20 c. (men mag onvergeld 20 k. bagagie met zich hebben). Bagagien,20 tot 40 k.,90o.; 40tot 30 k., t fr. VervoeraPtikeis, 11 tot 40 k., 90 c., 40 lot 50 k.t fr. N. B. De overige voorwaarden zijn dezelve als voor den ver voerdienst van Yperea naar Dixmude langs Mérckem.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 3