Stads-nieuws. - Verschillige Tijdingen. - Kunst- en Tooiieelnieuws. Bekendmakingen. BERICHT. Stads nieuws. Verschillige tijdingen. VIERDE JAAR. ZONDAG 13" OCTOBER 1863. N° 186. De abonnements-lijsten der Flaamsche Sier zijn in omloop. Deze maatschappij geeft in den loc komenden winter zes vertooningen en de prijzen daarvan zijn De liefhebbers van vlaamsch tooneel, waar men de lijst niet zou aangeboden hebben, zijn verzocht hunne inschrijving te willen doen hij do leden der Maatschappij often Bureelc van dit Blad. DE EKOMST, De brieven voor de redaklio, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-slraat, 20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Yperen, per drie maanden, fr, t-00 per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde st-direkteurs. Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten des overslags of anders. Alle iniee- _Drgeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde 'goederen, plaats hebben. fr. 7-00. fr. 4-00. Eerste plaats, voor zes kaarten, 'ïwecdc plaats, voer zes kaarten, Zondag morgend was het schijfschieting voor ons korps Pompiers: omtrent middag kwam het korps, muziek vóórop, van het Minneplein af, en na de Boterstraat, Rysselstraat en Hondstraat doorkruist te hebben, trok het over de Groote- markt naar zijn wapenhuis. In de Rysselstraat gekomen hief geheel het korps eenen langen houra! aan men stapte toen voor de woon van den luitenant Brunfaut. De uitslag der schieting is: Voor hel Muziek-korps. Aug. Angiitis, eene vergulde medailje en een ster-epinglet; Ommeslagh, een ster-epinglet, cn Mahieu, eene pistool. Voor het korps Pompiers. Deconinck, een eere-sabel Lemajeur, een verguld ster-cpinpletDidier, een id.; Mae- rninck, een zilveren ster-epinglet. 's Avonds, in stads-tooneelzaal, was het dansfeest. Al de officieren, met hunne familje, waren in dit Bal tegenwoordig. Dit feest, een der levendigste die men in zulk slach aantreft, heeft tot laat in den avond geduurd. Omtrent ten halve, werd de dans opgeschorst, het muziek speelde het Vaderlandsch alsook het Ypersch aria: de heeren van den Stede-Raad slapten binnen. Een donderend houra begroette hunne aankomst. Denzelfden avond werd er ook eene betooging aan luitenant Brunfaut gedaan, betooging die ons de maat geeft met hoeveel liefdeen verkleefdheid geheel het korps voor hem bezield is. Dit feest is geheel goed en met de grootste broederlijkheid afgeloopen. Dit Bal had plaats, gelooven wij, Ier gelegenheid der benoeming van den heer Brunfaut, als Ridder van het Leopold's orde. Maandag middag was het eere-monstering op onze Groote- markt. Generaal Thiebault nam het 10creg' in oogenschouvv. De verschillige krijgsbewegingen waren allerbest uitgevoerd eene massa volk, door het schoon weder uitgelokt, woonde deze parade bij. Donderdag avond, ten 8 ure, gaf de maatschappij Koor zangers ouzer stad, het eerste avondfeest, in haar lokaal der groote zaal van den Gouden Arend, op de Groote-markt. De zaal was letterlijk vol leden, lö stukken, onder welke 5 kooren, werden er geheel wel uitgevoerd. Het avondfeest ein digde omtrent 11 ure. 5" Zondag van October: Mcencn-kermis. Er is den S dezer maand overgegaan geweest tot de de finitieve overneming van den steenweg van Elverdinghe naar Boesinghe. Wij vernemen dat de Bestendige Deputatie den veld wachter Metre, van Elverdinghe, zijn pensioen komt toe te staan. Tusschen Maandag en Dinsdag is er te Houthulst een windmolen afgebrandmen zegt dat de kwaadwilligheid niet vreemd aan dat ongeluk is. Sedert eenige dagen is de gezondheid van den Koning- merkelijk verbeterd,zijne beenen zijn ontzwollcn en al de ken- teekens dezer wreede ziekte dat zijne gewoone geneesheeren veronderstelt hadden, zijn verdwenen. Zijne Majesteit heeft

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1