Stads-nieuws. - Verschillige Tijdingen. - Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. BERICHT. Stads nieuws. Verschillige lijdingen. VIERDE JAAR. ZONDAG 22» OCTOBER 1805. N° 187. De abonncmenls-lijslen der f laamsclte Sier zijn in omloop. Deze maatschappij geeft in den toe komenden winter zes vertooningen en de prijzen daarvan zijn De liefhebbers van vlaamsch looneel, waar men de lijst niet zou aangeboden hebben, zijn verzocht hunne inschrijving te willen doen bij de leden der Maatschappij of ten Bureele van dit Blad. DE TOEKOMST, De brieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVINGVoor Yperen, per drie maanden, Ir. 1-00per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Ruilen stad, zelfde prijs met verhoog van liet pórt. Men schrijft in bij don drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN t2 centimen den drukregel; —de Plakbrieven van Verkoopingcn, Verpachtingen, enz. en andereBerigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot liet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal oen berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Eerste plants, voor zes kaarten, fr. 7-00. Tweede plaats, voor «es kaarten, fr. 4-00. De Vlciamsche Ster komt nogeens een lauwer te behalen, liet Vlaamsch Gezelschap, van Deynze, gaf Zondag laatst een Prijskamp van Vlaamsch Gezang. De tooneelmeester der Ypersche Rhelorica was een der kampers, die den tweeden prijs wegdroeg: eene schoone vergulde mcdailje. De mis van den H. Lucas werdt alhier Woensdag, in het bijwezen van vele leerlingen der Teeken-akademie en artiesten teekenaars en schilders bijgewoond. Wij hebben, in het verslag der Nationale schieting van Brussel, in de aanhalingen der cijbels naar het wit, onder n° 50, de naam gezien van M. Hilair De Coene, luitenant onzer burgerwacht. Zaterdag morgend, rond zes ure, klepte de noodklok er ontstont brand in de schouw van den bakker Wulleman, op de Lente-markt, alhier. Zonder veel moeite heeft men het vuur uitgedoofd. Maandag laatst was er op de statie iemand die eene kennis uitgeleidde. Hort!... staat!... maar wacht nog een oogen blikje riep hij lot den mekanicien van cenen trein die vertrok. Ziende dat het niet hielp, poogde hij, doch te vergeefs, den trein tegen te houden. Dat zijn onbeleefderikken die kon vooimannen, zij zouden geen vijf minuten wachten om entwie plezier te doen :k moest maar twee woorden meer zeggen 'k Vaarde laatst te Hollebeke ook aizoo 'k zie 't konvooi opkomen, 'k schreeuwde cn maakte teeken,maar niet te docne, die gaais reden voort en 'k mocht te voet naar Yper komen De heer Burgemeester van Meessen komt al de veehouders uit te noodigen hunne stallingen te witten met kalkzuur chlorure de chaux). Het kalkzuur zal ten koste der gemeente geleverd zijn. De zelve ambtenaar heeft ook heslist dat er op eene afgelegene plaats eene schuur zal gemaakt worden al waar de vette beesten, gekocht huiten de gemeente, zullen moeten verblijven lot zij geslacht zijn. Wij kunnen niet dan toejuichen aan die voorzichtige maat regelen die men zou wenschen in alle buitengemeenten te zien aannemen. Men schrijft uit Breda, C October: De heer L...., alhier, kocht over eenige dagen eene oude kas voor slechts zestig francs. Bij nader onderzoek is gebleken dat zij een kunststuk van snij- cn beeldhouwwerk uit de 14e eeuw is. Men heeft den gelukkigen kooper reeds vier duizend guldens er voor geboden. Het was den 4 October jIdat de commissie door het gouvernement gelast met een onderzoek te doen over de na tionale vischvangst, te Brussel bijeen moest komen, om hare werkingen te eindigen. Nog niets daar uit kenbaar gemaakt, doch vele bladeren zeggen dat het schijnt zeker te zijn dat het princiep van den vrijen invoer voor den visch in de schoot dier commissie de overhand heeft behaald. De assisen van West-Vlaanderen zullen den G november aanslaande geopend worden onder voorziiterschap van den raadsheer de Villegas. Den 12 dezer maand zijn in 't ministerie van buitenland- sche zaken van Frankryk, de drie nieuwe postkonventiè'n be krachtigd, welke tusschen Frankryk en België waren gesloten. Onder andere verbeteringen, welke uit die traktaten voort-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1