Stads-nieuws. - VerschilligeTijdingen.- Kunst- en Toonecïnieuws. Bekend mak in «en. Stads nieuws. Yerschillige lijdingen. VI m DE J AAK. ZÜADAG 29» OCTOBER 1863. N° 188. DE TOEKOMST, Do brieven voor dc redaklie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmwle-straat, 20, toe gestuurd worden.INSCHRIJVING: VoorYperen, per drie maanden, fr, 1-00; perjure, fr. 4-00, vóórop te betalen. Ruiten stad, zeilde prijs met verhoog van hel port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkleurs. BEKENDMAKINGEN 12 cenlimen den' drukregel; —de Plakbrieven van Yerkoopiugen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot bet verval van den dag der verpachting, dos ovdrslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaaj', heeft regt driemaal oen berigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz-, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben.. Maandag namiddag, met de aankomst van den trein van 3 u. 43 m., was bijna geheel de maatschappij cibelschutters der burgerwacht (in uniform) tegenwoordig aan de Statie van den ijzeren-weg: men verwachtte M. llilairDe Coene, die den 30" prijs in de nationale schieting van Brussel gescholen had. Bij zijn afstappen begroette men hem met eenen algemee- nen welkomkreet en M. de kapitein Spilliaert, uit naam der geheele maatschappij waarvan hij voorzitter is, legde hem een vleiend en welgepast kompliment af, waarop de overwinnaar met veel gevoel antwoordde. Daarna leidde men hem naar het lokaal Het Nieuw Zilve ren Hoofd (bij luitenant Podevin) alwaar M. de majoor-kom ma n dan t hem afwachtte, en na hem verwelkomd en geluk ewenscht te hebben den wijn van eere hem aanbood. Onnoodig te zeggen dat er met geestdrift op den overwin naars gezondheid gedronken werd en M. Spilliaert stelde insgelijks een gezondheiddronk voor aan den heer rnajoor- kommandant die met zooveel bijval tot nu toe aan t hoofd der burgerwacht zich bevindt. Die hoofdofficier antwoordde in korte woorden en een houra begroette hem. Het overige van den avond werd overgebracht in vrolijk heid en de leden verlustigden zich met schieten of kaarten tot redelijk laat. Men mag zeggen dat het een waar broederlijk feestje was dat den overwinnaar, alsook de maatschappij tot eere strekt maar wij vinden, en men duide het ons niet ten kwade, dat voor zulke omstandigheden'men een luisterrijker feest houden moest. Had men ten minste een eere-peloton gevormd, of nog beter, had inen het muziek der Pompiers gevraagd en eene al- gemeene uitnoodigiug gedaan, zoowel aan de heeren Pom piers als aan de Burgerwacht, niemand, wij zijn er van ver zekerd en wij kunnen het goed doen, had zich onthouden en M. De Coene, had de welverdiende err ontvangen die hem toe kwam, want de prijs dien hij behaalt werd gewonnen door r. eenen alierschoonsten kogel die,alhoewel de 30" prijs, niet na laat cene behendige schoot te zijn. - O - t De Vlaamsche Ster begint heden (Zondag 29 october) hare vertooningen van het winterseizoen. Hit abonnement bestaat uit zes tooneel-avonden, waarvan twee in de Zaal van Apollo en 4 in Stads-Tooneelzaal zullen gegeven worden. Elke vertooning wordt bij bijzondere programmes aangekondigd. (Zie onze 4° bladzijde). In iedere vertooning zal er minstens één nieuw stuk voorgedragen worden; de maatschappij bezit reeds een reperloir van rond de 100 stukken. Twee andere zeer schoone stukken zijn bij de tooneel-kommissie in studie, om dadelijk na de vertooning de leden der maatschappij te la ten repeteren. Wij moeten de heeren liefhebbers van goede vlaamsche vertooningen aanmanen 0111 zich tijdelijk naar de Stads-Too neelzaal te begeven, want eene goede plaats in de zaal maakt de vertooning dobbel aangenaam. Wij kunnen nog een nieuws mede deelen dat zeker iedereen zal bevallen de luister die in het midden der zaal hangt en waarover er in den loop van den verleden winter meer dan eens gesproken werd doordien er gevaar scheen te zijn voor ongelukken, vermits hij door zijn gewicht scheen te kunnen vallen, is nu verze kerd door vier roeden. Van onder, aan het luchtgestel, zijn er ontvangers van gevlochten ijzerdraad vastgemaakt, ten einde in geval er glazen springen, het glas op de hoofden der nien- sclien niet zou kunnen vallen. Gelijk men ziet, is alles in orde. De aanslaande zittingen der Volkskamer beloven zeer levendig en hoogst belangrijk te zullen zijn. Het schijnt stel lig te wezen dat Z. M., onze dierbare vorst, de zittijd openen zal. l)e beraadslaging zal dan ter gelegenheid van het adres in antwoord op de troonrede, door beide strijdende partijen te baat genomen worden om te zeggen wat haar op de ma<*e ligt, en ahveet de kostelijken tijd in twisten verspillen, zon der dat er wellicht een greentje voordeel aan 's lands welvaren daar door zal toegebracht worden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1