Stads-nieuws. - Verschillige Tijdingen. - Kunst- en Tooiieelnieuws. Bekendmakingen. Stads nieuws. ZONDAG 12" NOVEMBER 1865. N° 190. Wij hoorden over tijd klagen door de bewoners vanS' Pielerswijk en dezen dicht bij de Rijselpoort, dat zij bijna nooit wisten wat uur van den dag het was, doordien zij zoover van den Halletoren wonen en, wanneer de wind verkeerd zat, men hel noch wekkeren noch slaên hoorde. Bij de opmerking dat zij de liorlogie van het Nazareth hadden, werd er ons geantwoord 't Nazareth och zwijg er van, wanneer er 's morgens ten 10 ure een zwaar geladen wagen voorbij rijdt, dan valt de wijzer naar beneden en het wijst zes voor 8 dagen Ja, maar men hoort het toch slaên Slaêngij zijt er wel mê, dat 't niet ware dat nu de eenc, dan de andere der oude mannen van 't gesticht met eencn hamer ging helpen, "t en zou geen tien uren ter week slaên Wat er waar is van dat alles,weten wij niet, cn daarom geven wij het zooals wij het ontvingen. In de Eslaminet DEN GOUDEN BEKER, op de Groole- Markt alhier, woont er hoven op de tweede ver dieping een huisgezin samengesteld uil man, vrouw cn kleinzoon. Dit laatste, knaapje van zes jaren, afkomstig van Brussel,woont sedert ongeveer twee jaren bij zijne groot-ouders, en was door de twee echtgenoten tol nu toe met alle liefkozingen over laden geweest. Toen nu Vrijdag avond, ten 4 1/2 ure, de groot-moeder (sedert eenige dagen toeken van zinneloosheid gevende) de venster opent en, volgens hare eigene verklaring, hel arm schaapken er uit smijt, die op de kassijen der markt ging honscn. M. de geneesheer Tyberghein, daarjuist voorbij trekkende, gaf het de eerste zorgen cn deed hel naar het Gasthuis dragen. Niels is er aan het arm manneken gebroken, en, van zoo eene gevaarlijke hoogte 'gévallen zijnde, zou er, indien het geene inwendige bezeering heeft, nog hoop van genezing zijn. Titulaire Jerés. MOiST, De brieven voor de rcriuktie, do boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij don uitgever, Dixmude-slraat, 2G, toe gestuurd worden.INSCHItIJViNGVoor Ypercr,, per drie maanden, frperjare, li'. -5-00, vóórop te betalen. Duiten stad, zeilde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij allo post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 cenlimen den drukregeldo Plakbrieven van Verkodpingen, Vei'pnclitingen, enz. en andere Berigten, ten bureelc van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot bet verval van den dag der verpachting, des overslag» of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, beeft regt driemaal een berigl van zes rogels, zijn beroep betreffende, onvergcld in dit bladje Ie laten inlijven. Er worden wettelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verknopingen', enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Het Memorial adminislralif' meldt ons tint de bestendige deputatie van onzen provincialen raad tot bericht genomen beeft den brief, waaruit de lieer Malou-Dassonviile, verklaart de bedieningen niet te kunnen aanvoerden van lid der bestu rende commissie van dc studie-beurzen, voor het rechterlijk arrondissement Yperen. Naamlijst der leden van den Ju rij, die geroepen worden te zitten gedurende dc vierde zitting van het bof van assisen van Westvlaanderen, waarvan de opening zal plaats hebben Maandag 20 dezer loopende maand, onder 't voorzitterschap van den raadsheer de Villegas. 1. Cariier, Wiilems, gemeenteraadsheer te Rousselaere. 2. Titeca, Edmond, notaris te Boesinghe. o. De Meulenaere, Itenri, notaris te Iseghem. 4. Jooris, Firïriinus, brouwer te Brugge. 5. Be Nys, Ernest, koophandelaar te Kortryk. 6. Yerscheure, Felix, brouwer te Kortryk. 7. De Meese, Felix, schepen te Pitthem. 8. Lahousse-Lapaire, gemeenteraadsheer te Wervick. 9. Itanaerd, Leonard, notaris te Kortryk. 10. Castelein-Vanhille, Oscar, stoker te Dixmude. t l. Kestelool-Deman, Petrus, koopman te Nieuport. t2. Monleville, Karolus, brouwer te Brugge. 15. Duquesnoys-Bourgeois, fabriekant leMeenen. 14. Bouckaert, Charles-Bernard, grondeigenaar te Aerzeele. 15. Lootens, Franciscus, gemeenteraadsheer te Oolcghem. 16. Van Cutsem, J.-F., gepensionn. van den staat te Brugge. 17. Coppieters, Bernard, advokaat te Brugge. 18. Desimpel, Desiderius, gemeenteraadsheer te Staden. 19. Elslander, Louis, gemeenteraadsheer te Decrlvk. 20. Bewulf, Fugenius, bakker te Brugge.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1