Stads-nieuws. - VerschilHge Tijdingen.- Kunst- en Tooneel 11 ieuws Bekendmakingen. BERICHT. Stads nieuws. VIERDE J A All. ZONDAG 19" NOVEMBER 1865. N° 191. Dc personen die een abonnement ne men op he toekomst', voor 1866. zullen de nog voor Nieuwjaar verschijnende nummers GRATIS ontvangen. In de loling van schilderijen aangekocht door de commissie der tentoonstelling van Gent, en waar van dc trekking den 5november laatst plaats greep heeft M. A. Vanden Pecrcboom de vijf volgende nummers gewonnen N° 24,190. Van Inschoot (aanval van Gavriana). 24.221. Cortes (Dc Schapen). 23,662. Vevrassat (De Overzel-boot). 23,178. Antigua (De Jonge Boheemercs). 23,958. Bourcc (Neerslachtige dagen). De schilderijen onzer twee perlingen (MM. August Böltm en Rolftacn) zijn aan Z. M. onzen Koning ten dcele gevallen. Woensdag, 22 dezer maand, patroondag der muziekanten, is er een allerschoonst lol die zal uit gevoerd worden in de Sl Jacobs-kerk, door eenige liefhebbers onzer stad; daarna is er in verscheidc plaatsen gastmaal, alles ter eere der Heilige muzie kante Cecilia. De Koorzangers-maatschappij, insgelijks ter ge legenheid van Ste Cecilia-dag, geeft een luisterrijk Concert in hare zaal (den Gouden Arend op de Grootc-markl), Donderdag 2.) dezer. Het feest begint ten 7 ure 's avonds, en moest liet zoo als de laatste maal, zoowel bezocht zijn, in evenredigheid der aangroeiing van het getal leden, het lokaal zou te klein zijn. Langs den kant van Proven, Rousbrugghc, Po- peringhe, enz., hoorde men nu cn dan van dieften spreken en niemand was er eens in gelukt de plieh- ligen hij de kraag te vallen, toen onlangs de Pope- ringsche policie eene hcelc samenrotting kwaad doeners ontdekte en cr de hand op legden. Eenige dier schelmen bewoonden Proven en andere Poperinghe. Het wierd hoog tijd dat men deze dieven-bende aanhield, want eenige dagen te voren, was er nog een der voornaamste leden op eencn nacht naar eene hoeve gegaan, waar hij de boer afwezig dacht die de prijs zijner hoppe optvangen had. De schelm had een gat in den muur gemaakt en had zich niet weinig bedrogen, want hij dacht de vrouw aldaar in haar bed te kunnen vastgrijpen, en liet was juist de man dien hij aantrof. Eene hevige worste ling ontstond cn niet tegenstaande alle geweld, ontsnapte de dief, die dadelijk Frankryk in liep. Deze is gekend en het zal niet lang duren of hij zal vast zijn. Dc aanhouding door dc Popcringsche policie ge daan zal veel goed voor ons arrondissement (e weeg brengen en ons voor lang misschien van deugenie- tcn en dieven bevrijden, die meest des winters hunne schelmerijen plegen cn de landbewoners verontrusten. DE TOEKOMST, De brieven voor de redaklie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Di.x made-straat, 20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Yperen, per drie maanden, fr, 1-00per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten slad, zelfde prijs met verhoog van het portMen schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle posl-direktcurs; BEKENDMAKINGEN 12 eentimen den' drukregel; —de Plakbrieven van Yerkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Bcrigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des ovèrstags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal eenberigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te lalen inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de-voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Vervoerdienst lusschen Veurne cn Yperen langs Ooslvleteren. 16 november 1865. Vertrek. 1. Oostvleteren, post-bureeel, ten 5,20 's morgens. 2. Veurne, post-bureel, ten 5,50 's avonds. 5. Oostvleteren, post-bureel, ten 7,25 's avonds.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1