Verschillige lijdingen. Kunst- en Letternieuws. Officiële akten. Aankomst. Veurne, ten 7,15) 's m., in betrek met den trein vertrekkende van Veurne ten 7,50 's m. voor Brugge, Rous- selacre, Kortryk, Meenen, Yperen en Poperinghe,. Oostvleteren, 7,20 's avonds. Yperen, 0,05 's avonds, in betrek met den trein vertrek kende ten 9,34 's avonds voor Poperinghe. Oostvleteren, 11,55's avonds. Tarifs. Kleine pakjes van 2 kilos en min 40 centiemen. - 2 a Bk., 60 c. - 5 a 10 k.,'80 c., per pak ten huize afgegeven. Geldarlikels, 20 c. per 1000 fr. zonder dat de onkosl min dan 50 c. zij. Reizigers, van Oostvleteren naar Veurne fr. 1-70, idem n. Yperen, 1-50, v. Veurne n. Yperen 3-40. De reizigers mogen onvergeld 20 kilog. bagagie met zich hebben. Bagagie, 20 a 50 k., 90 c. - 30 a 40, 1 fr. - 40 a 50, fr. 1-10, - (Van Veurne naar Ooostvleteren en van Oostvleteren naar Yperen). 20 a 50 k., fr. 1-00. - 50 a 40, fr. 1-10. - 40 a 50, fr. 1-20. (Van Veurne naar Yperen.) Vervoerartikels, 11 a 50 k., 90 c. - 50 a 40, fr. 1-00. 40 a 50, fr. 1-10. (Van Veurne naar Oostvleteren en van Oost vleteren naar Yperen). 11 a 20 k., 90 c. - 20 a 50, 1 fr. - 30 a 40, fr. 1-10. - 40 a 50, fr. 1-20. (Van Veurne naar Yperen). (Verdere voorwaarden zoo als bij de andere vervoerdiensten). De heer Dupin, de vermaarde procureur-generaal, in wien de familie van Orleans zooveel vertrouwen heeft gesteld, en die niet te min een nederig dienaar van keizer Napoleon is geworden, is in den nacht van donderdag lot vrijdag te Pa- rys in den ouderdom van 82 jaren overleden. Het was Vrijdag 55 jaren dat de Belgische Grondwet, door het nationaal congres is gestemd. Van 50 augusti tot 5 november, in 44 gemeenten van zes provinciën, zijn 15 stuks vee ten gevolge van den typhus gestorven; 267 zieke runders alsmede 113 verdacht van die ziekte te hebben, zijn afgemaakt geworden, in het ge heel 595. In de statie van Kortryk is eenc stoute diefte begaan durende men koeien laadde is cr eene gestolen en men heeft vruchteloos naar den dader en de koei gezocht In Vrankryk zijn dezer dagen wel geslaagde proeven genomen meteen zeer grooten omnibus, waarvan de impe riale plaats biedt voor 50 persoenen. Hel rijtuig wordt door stoom bewogen en zal volgens bevoegde beoordeelaars eene omwenteling brengen in de middelen van vervoer. Het ge bruik van paarden althans zal bijna geheel kunnen afgeschaft worden. Deze omnibus heeft reeds herhaeldclijk tc midder nacht, wanneer hel verkeer van rijtuigen min groot is, proef tochten afgelegd van de Bastille naar de Madeleine langs den boulevard van Sebaslopol. De berichten over den gezondheids-toestand van den Koning, zijn onrustwekkend. De geneesheer M. De Roubaix is Zaterdag avond, door eene lelegraphischc depeche naar het kasteel van Ardennen, alwaar zich Z. M. thans bevindt, ge roepen geworden. De werken aan den ijzerenweg van Oostende-Armenliers worden te Thouroul, ondanks het slecht weder, vlijtig voort gezet. De metselwerken worden bespoedigd, een wachthuis langs den steenweg naar Brugge en verscheidene duikers zijn opgemaakt, en de aardewerkers zijn neerslig bezig aan het doordelven van den heuvel ten noorden van Thourhout gele gen. De aanleg en de bestiering der werken worden met ken nis gedaan, en zonder twijfel zal de afdeeling van Oostende naar I hourhout met den aanstaanden zomer ten dienste van het publiek kunnen gesteld worden. TeBrussel zijn er vaischegouden20frankstukken in omloop, zij zijn van Napoleon, eerste konsul, jaar XII der republiek, en weinig kleiner dan deze van Napoleon III. in de nabijheid van Coblenlz heeft een landbouwer, wooncode in bet dorp Meltcrnich, bij het delven van ccncn kuil, ter bewaring van aardappelen, eenen aarden pot gevon den, gedekt met eenen steen. Bij nader onderzoek bleek hel dat de pot eene groote menigte zilveren munten bevatte, ge slagen in de jaren 1552, 1555, 1554 en 1555. Zij zijn allen volkomen goed bewaard gebleven. Een kind door een varken vermoord. Eene afgrijse lijke gebeurtenis heeft plaats gehad in de omstreken van Flo- rencie. c Een kind, Giuseppe Soranori genaamd, leerling in het hospice der stad, was door dit gesticht toevertrouwd aan eenen boer Vicchio, die hetzelve de varkens liet hoeden. Het arme kind bevond zich over eenige dagen in het veld met deze dieren, welke aan zijne waakzaamheid waren toever trouwd.Hij had het slecht gedacht een hunner met een slokje te tergen. Hij herkaalde dit spel lot dat het dier, woedend geworden, zich op hem wierp, het ten gronde smeet, en hein niet lost» dan nadat hel de helft van het hoofd hadafgeknaagd. a Eenige uren later ontdekte men het afgrijselijk verminkte lijk van den ongelukkigen Soranori. De juaristen zijn nabij Matamoras (Mexiko) verslagen geworden. Certinas heeft de zaak der juaristen verlaten. Juarez is tc El Praso, naar welke stad de keizerlijken opruk ten. De opstand is te Jamaica van ernsligen aard. De inlanders plegen vele wreedaardigheden. Er worden nieuwe troepen verwacht om den opstand te be teugelen. Het krediet in het budget der stad Brussel, bestaande ten voordeelt' der vlaamsche vertooningen is van 2,800 franks gebracht op 4,000 fr. voor 1865, Het Vlaamsch Kunstver bondonder het bestier van Felix Vande Sandc, ontving 5,000 franks. De Koninklijke maatschappij de Wijngaard en deze der Morgendslarontvingen ieder 500 franks. Andere maat schappijen met min verdiensten of door andere redens hadden ook vragen tot hulpsommen ingezonden. Doch zijn niet kun nen voldaan zijn. Op den 15 der verledene maand, is de loonrelletterkundi- ge prijskamp, door de Morgendstar van Brussel uitgeschre ven, gesloten geworden. De volgende zeven-en-twintig stukken zijn ingezonden DRAMAS: Een Vlek in de XIX eeuw, - de Concurrentie, - het Servet, - de Vluchteling, - de Zoon van den Woekeraar, - Antwerpen in 1853, - de Vergelding, - Brij Verliefden, - Zonder Naam niet zonder Hart, - Maximiliaan van Oostenrijk, - Jacoba van Beijeren, Sebasliaan Lamelle, - Freule Laura 's laatste Liefde. BL1JLPELEN De Zemelkist, - ITel Badmeisje, - de Onbe kende Vader, - De gevonden Schat, - Eenc verkeerde Reke ning, - Liefde zoekt list, - Brij Honden aan een been, - Stoffel, -Het geslicht van d' Blanckaart,- Helpt u zelvcn, - De Vleiers, - Kale Jonkers, - Twee oude Jongmans, - De medccijnen in de Liefde. De ju rij tot liet beoordeelen der stukken, is samengesteld uit de hèeren D. Hanau, voorzitter Geelliand, Slroobant, Willems, leden, en H. Windels, verslagdoener. Door koninklijk besluit van 12 november, de heer Julius Ba ra, lid van de Kamer der Volksvertegenwoordigers, is mi nister van Juslicie benoemd, in vervanging van M. Tesch, wiens ontslag aanveerd is. MENGELINGEN. Cissen van Pieler-Gorneels, een landman onzer omliggende gemeenten, in de zestig jaren oud zijnde, kjoeg altijd dat

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 2