STAD YFRE STEBUmS-PERS BERICHT. SCHOONE (MET DEN VOET), OVER TE NEMEN BURGERSTAND. Sterfgevallen. Het Gemeente Bestuur heeft de eer de ingezete nen kenbaar te maken dal, gelijkvormig den brief van M. den Gouverneur der Provincie, in date 19" dezer, het verbeeldend plan en de aanduidende be schrijving wegens de te doene innemingen op het grondgebied dezer stad lot het maken van den spoorweg leidende van Oostende tot de palen van Frankryk naar Armentières, berustende zijn in de Blauwe Zaal van het Stanhuis, te beginnen met 19 loopeude. Het brenchl insgelijks ter kennis der persoonen welke de zaak betreft, dat de Commissie, bij art. 7 der wet van 8 Maart 1810 bepaald, tot aanhooren der eigenaren der in te nemen pcreèelcn, zich zal vergaderen den 29 der tegenwoordige maand, om 12 ure 's middags in ecne der zalen van liet Stad huis. Gedaan in Vergadering van Burgmeester Schepenen, den 18 November 1863. en J. DE CODT. Ten burecle van dit Blad. zijn gezicht van dag tot dag verflauwde en kocht zaterdag' verleden acht dagen, op Yper-merkl, ecnen extra goeden bril: hij z;ig er beter mê als met zijne oogen Als hij met zijnen bril te huis kwam, schoot zijne vrouw in gramschap wanneer hij het voorwerp voorden dag haelde en haar zegde dat hij er maar zeven franken voor gaf Domme kop, ge zoudt u laten pluimen, bel dat gij moest dikwijls alleene naar Yper gaan... en wat gaat gij daar- mê uitzi tten gij kunt noch lezen noch schrijven gaat gij hem misschien opzetten om te eten alsof men eenen bril noo- dig hadde om zijnen mond te vinden Cissen antwoorde op eenen deftigen toon Vrouw, ik heb drn bril gekocht omdat ik hem noodig heb, en ik zal hem gebruiken als ik hem noodig heb, hoort je, en daarmê is "t uit De vrouw zweeg en Cissen studeerde hoe hij zijne vrouw zou bewezen hebben dat hij hem waarlijk noodig had. Geheel de week vloog voorbij en Cissen had nog niet eens gelegenheid gevonden 0111 den bril op zijnen neus te zetten toen den zondag hij met zijne vrouw naar de mis gaande, hij eensklaps als door eene elcktriekc vonk getroffen werd, hijhad het gevonden: in de kerk haalt Cissen zijnen bril uit, zet hem op en begint te lezenop zijnen pater-noster GEBOORTEN Vail SO" 12" Nov. BKG5. Mannelijk geslacht 4) u zam(,n j0> 6) Vrouwelijk Huwelijken. Lefever, Ludovicus, daglooner, en Strobbe, Sophia, kant werkster. Vangheluwe, Eduardus, winkelier, en Dewaége- maeker, Joanna, naaister. Charley, Bernardina, G4 jaren, naaister, weduwe van Pe trus Mavaut, Thouroutstraat. -Gneut. Agues, 45 jaren, landbouwster, echtgenoote van Joannes-Bapliste Pariet, Sint- .Tacobs-nevens-Yperen. Mannelijk geslacht 0) - Bedden uf. 7 jaren, Vrouwc](ijku ld. 3)tc zame" 2 levcnloozc kinderen van het mannelijk geslacht. MARKTPRIJS VAN YPEREN. AARD DER GRANEN ENZ. 11 Nov. 18 Nov. verkocht lc kwantiteit. micldenpr. p. lOOkilo. verkocht le kwantiteit. midden nr. p. 100 kilo. Tarwe Rogge Haver Erwelcn Boontjes Aardappelen Boter 20,900 4,300 600 800 000 10,500 25-00 16-50 19-00 22-00 00-00 0-25 290-00 25,000 6,400 00,00 1 200 500 9,800 1 25-25 16-62 00-00 21-75 25-00 6-25 300-00 De prijs van li 19" lot 26" nov., gesteld aan 23 centiemen per kilo. VEURNE. Per 145 liters. Tarwe van Rogge Sucrioen Haver Boorien 15 nov, 25-50 lot 51-50 18-50 16-50 14-50 25-25 19-00 18-50 15-75 26-50 8 nov. 22-00 tot 50 18-50 14-00 10-00 24-00 1-75 9-00 18-25 1 6-50 25-50 De Burgmeester en Schepenen, BIJ BEVET. P. BEKE. D E S E C R E T A1US, IJ GELEG li N lï E 1. II.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 5