DER REGISTRATIE EN DOMEINEN, BURGERLIJKE j GODSHUIZEN: DER STAD YPEREN. VERKOOPING koopen schoonc EIKENj AREELEW, IEPEN, POPELIE REN en ESSCIIEN ROOMEN, KANTOOR Het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen, dei- stad Yperen, zal, Maandag 4en December 18()S, om 12 ure 's middags, openbaarlijk verkoopen, staande te LANGEMARCK, te weten 1° In de weide gebruikt door Pietcr Taccoen, bij het gehuchte Sint Julianus. 2° Op eenen meersch in pacht gehouden dooi de broeders en zusters Staelen, west van den steen weg van den Keerzelaar naar Langemarck. 5° Op de weide en meerschen in pacht aan het Oude mannen huis, te Langemarck, weinig oost van dito steenweg. Deze verkooping zal gebeuren met lijd van beta ling, mits stellend goede borgen of raedekoopers en betalende gereed tien ten honderd aan den Notaris VANDERMEERSGH, Oude-IIoutmarkl, te Ype ren, met deze verkooping belast. I)u Ontvanger der Registratie en Domeinen, onderteekend, maekt kenhaer dat hy op Zcilurdcu) 2 December 1865, om 5 uren 's namiddags, ten zyne Bureele, Dixmudestract, n° 55, zal overgacn tot den PUBLIEREN OVERSLAG van het genot gedurende drie jaren, te beginnen met 1 January 1866, der Asschcn, Afval der Gi'ornscls cn ond Strooy c» van het Produht der Latrine» (Banwci) voorMouicnde va» het Bevangen- Hnis der stad ïprc, c3e Ilee.itcmarkt. Yper, den 16 November 1865. Den Ontvanger voornoemd, J. SCfILSM. Bock- en Steendrukkerij van llngel Va» tTck5:«iib te Ypn-en* 313 W1TH«, 3^3®

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 6