Stads-nicmvs. - VcrschilligeTijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads nieuws. VIERDE JAAR. ZONDAG 10» DECEMBER 18(E). N°194. De personen die een abonnement ne men oj) me toekomst, voor 18()(3, zullen de nog voor Nieuwjaar verschijnende nummers GRATIS ontvangen. Maandag morgend, ten Tl ure, in onze hoofd kerk, werd er eene mis ter eere van de Heilige Barbara gedaan, waaronder het muziek van het korps Pompiers twee allerschoonste stukken speel de. Geheel het korps met zijne officieren, alsook de afdeeling veterans, woonden deze plechtigheid bij. 's Namiddags was er banket voor hel gezegde korps in een der zalen van het Stadhuis. Verscheidene eere-dronken zijn voorgesteld geweesteen aan den Koning; een aan den Minister M. Vanden Peereboom, enz. De kanonniers van ons garnizoen hebben ook op eene treffelijke wijze het Ste Barbara-feest ge vierd, van deze der burgerwacht hooren wij niets. Woensdag, in den namiddag, aan een op te bouwen huis in de Rvsselstraat, viel voor de tweede maal in acht dagen de stelling in. alwaar er nogmaals ecnigc werklieden kneuzingen bekwa men, doch wij zijn gelukkig dat er tol nu loc geen levensgevaar beslaat. In den vooravond liep er eene droevige mare als met den elektriek rond onze stad. Zekere sieur Jan Deslaef, timmerman, en klarinet bij het mu ziek der Pompiers, zou verdronken zijn En inderdaad, na naarder onderzoek, vernamen wij dal Rabau, de herbergier uit den Schapenbouten Deslaef voornoemd, in den namiddag van Woens dag in eene boot op hun water dat zij in pacht had den. en die dicht de herberg de Sterre, buiten de Statie-poort, gelegen is, gegaan waren om doppers te leggen om te vissehen, toen de boot is omgesla gen en beide de visschers in het water vielen. Rabau is hel gelukt aan den kant te kunnen gera ken, maar de ongelukkige Deslaef, die eene weduwe met drij minderjarige kinders na zich laat, is door het goor en de koude, niet tegenstaande zijne hulpkreten en de pogingen zijns medemaats, in het water gebleven en verdronken. Seffens richtte men alle mogelijkheid aan om het doode lichaam op te vissehen, doch de duister nis belette verdere opzoekingen te doen, en 0111 on gelukken te vermijden stelde men het uit tot des anderendaags. Donderdag morgend droeg men het lijk naar het burgerlijk hospitaal onzer stad. De begraving had Zaterdag morgend ten 9 ure plaats. Vele der Pompiers, de hecren officie ren van hel korps en eene groole menigte woonde zijnen lijkstoet hij. Deze was vergezeld van het muziekkorps, in groote kleeding, die lijkmarchen gedurende den weg aanhief. Des avonds van den zelfden dag, rond 8 u., werd er te Watou (Abeele) een bejaarde landbou- bouwer, dicht de herberg De Drij Zotten, door een onbekend rijtuig overreden. Of deze die het rijtuig geleidde, het ongeluk is gewaar geworden, weel men niet. De ouderling is blijven liggen en eenigen lijd later door zijn gekerm ontdekt geweest. Men bracht hem dadelijk naar de herherg, alwaar hij verzorgd is geweest, en 's anderendaags heeft men hem met zijn eigen rijtuig naar zijne woon overgebracht. Ten voormelden avond, in de estaminet Sl Laurent, alhier, hield de zoo talrijke maatschappij de Vereenigde Vrienden (Amis réunis), aldaar haren jaarlijksehen soupé. DE TOEKOMST De brieven voor de reclnklie, de boeken om in ons bi ad je geplaatst, te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-slraat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Yperen, per drie maanden, fr, t-()0 per jure, Ir. 4-OÜ, vóórop te betalen. Buiten stad, zeilde prijs met verhoog van hot port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle posl-direkleurs. BEKENDMAKINGEN 12 centime» den drukregel; —de Plakbrieven van Verkoopingcn, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladjc Ie laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingcn, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1