Stads-nieuws. - Verschillige Tijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. DOOD VAN DEN KONING. VIERDE JAAR. ZATERDAG 16" DECEMBER I860. N° 195. PROCLAMATIE. mu >j?.p- Tyyj- -- DE TOEKOMST, De brieven voor ile rcdaktie, ile boeken om in ons hladje geplaatst Ie worden, moeien vrachtvrij den uitgever, Dixmudc-straat, 2(1, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Yperen, per drie maanden, fr, i-00 per jare, fr. t-OO, vóórop te betalen. Buiten stad, zeilde prijs niet verhoog van hel port. Men schrijft in hij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. HEKEN HMA/KINGEN' 12 centimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Bcrigten, ten burecle van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het v erval van den dag der verpachting, des oversiags of anders. Alle intec- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergcld in dit hladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Ons vaderland komt een allergevoeligst verlies te onder gaan Den iO December 18G5, ten 11 ure 45 minuten 's morgens is overleden Zijne Majesteit EEOPOI.DUS 1, Koning der Delgen. Leopoldus-Georgius-Christianus van Saxe Cobourg-Gotha, geboren te Cobourg den 10 December 1700, was liet jongste kind van wijlen Franciscus-Antonius, Hertog van Saxe-Co- bourg en Augusta-Carolina-Sophia Hertogin van Saxe-Cobourg. II, j was weduwenaar sedert 10 November 1817 van de princes Charlotta-Augusta, dochter van den gewezen koning van Engeland, Georgius IV; llij wierd Koning der Delgen gekozen den 4 Juni 1831 door de leden van bet Nationaal Kongres, aanveerdde de kroon den 12 Juli; deed zijne plechtige intrede te Drussel den 21 Juli van hetzelfde jaar Hij treed in huwelijk met Ludovica-Maria-Thercsia-Char- lotta—Isabella d'Orleans, dochter van Ludovicus-1'hilippus I, Koning der Franschcnzij was geboren te Palerma, den 3 April 1812 en is gestorven te Oostende den 11 October 1850; "ij laat drij kinderen achter in het leven 1" Leopoldus-Ludovicus-Phiiippus-Viclor Hertog van Dra- bant is geboren te Brussel den <1 April 1835, en dus zijn 31" jaar ingetreden. Zijne gemalin, aartshertogin Maria-llendrica- Anna van Ooslenryk, die nu nevens zijne zijde als Koningin der Belgen op den troon gaat plaats Jiemen, is geboren te Buda (Hongarie) den 23 Augusti I83G. Zij is dochter van wijlen Aartshertog Joscph-Atiloon-Jan, pa la li n van Hongarie en van Maria-Doroihca van Wurtemburg. Hun zoon, de graaf van Henegouwen, die thans kroonprins wordt en de namen draagt van Leopold-Fcrdmand-Ehas-Vic- tor-Albert-Marie, werd geboren de 12 Juni 1850. 2° I'liilippus-Eugenius-Ferdinandus-Maria-Clemens-Bald- vvinus-Eeopoldiis-Gcotgius, Graaf van Vlaanderen, geboren te Laeken den 24 Maart 1837. 3° Maria-Charlotta-Amelia-Augusta-Viclona-Clementina- Leopoldina, geboren den 7 Juni 1840, Keizerin van Mexiko. De Koning heeft tot den laatsten oogenbhk zijne geestver mogens behouden en is zacht en zonder lijden gestorven. M. hield de hand ddr Hertogin van Brabant, die aan den voet van het bed was neérgeknicld, in de zijne gedrukt. Dit afsterven was sedert ccriigen tijd voorzien en toch heeft bel een diepen indruk gemaakt op onze bevolking. Vijf-en-dertig jaren heeft Koning Leopold op den troon van België gezeten en heeft hij onze lotbestemming gedeeld. Zel den regeert een Vorst zoo langen tijd een volk, in zoo diepen vrede en welvaart. België heeft zijnen Koning verloren, die zich gedurende gansch zijne regeering met zoo veel iever en zoo glorierijk aan tic lotbestemmingen des lands verbonden bad. 'I Na met eenen heldenmoed tegen eene smertelijke ziekte gestreden te hebben, die hem in de laatste jaren van zijn le ven had aangetast, heeft den dood Hem eindelijk overwonnen, Hem, die Belgie in zijn lijden en in zijne herkentenis, als de behouder des vaderlands geproklameerd had. Vol eerbied voor de gedachtenis van den wijzen en door- luchtigen Vorst, waarvan het belgische volk het verlies be treurt, zal dit volk, getrouw aan zich zeiven, met vertrouwen de dag afwachten waarop de vertegenwoordigers der natie den eed des erfgenaams van den troon zullen ontvangen. 'i Om aan België zijne vrijheid, zijnen voorspoed en zijne onafhankelijkheid te verzekeren, zal Leopold II, die de gene genheid des volks reeds verworven heeft, de groote voorbeel den van zijnen luisterlijken vader volgen en gansch de natie vereenigd vinden om hem in de vervulling zijner edele en va derlandslievende zending krachtdadig te ondersteunen, ii Den Haad der Ministers, i! De minister van huitenlandsche zaken, Ch. Royier. ij De minister van jnsticie, Jules Hara. a De minister van financiën, Frère-Orban. a Dc minister van binnenlandsche zaken, Alph. Vanden Peerebooin. ii De minister van oorlog, baron Chazal. ii De minister van openbare werken, J. Vander Stichelen Het lijk heeft in het Paleis te Brussel ten toon gesteld geble ven van Woensdag tot Vrijdag. De lijkdienst des Konings heeft Zaterdag, 1G dezer, plaats gehad. Bij het leven van Z. M. was die dag een der duur baarste verjaardagen voor het land, dewijl het 's Konings verjaardag was. Naast de nieuwe kerk van Eaeken, waar [de Koninginne rust, was een grooten tempel opgericht, waarin, volgens de proteslandsche eeredienst, aan welke de Koning toebehoorde, de lijkdienst heeft plaats gehad.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1