'ff ■Hwh In Stads nieuws. mm Medeburgers 1>. BEKE. Burgerwacht van Yperen. Pour la Chambre de Commerce, Le President, Le Secrétaire. P. BEKE. C. BECUWE. Zondag 17, zal de nieuwe Koning, te peerd, zijne intrede in de hoofd stad doen. Z. M. zal de burgerwacht en het leger in oogenschouw nemen. De eed aflegging zal onmiddelijk daarna in de zaal der Ka mer van Volksvertegenwoordigers .voor de vereenjgde kamers plaats hebben. Maandag 18, Te Deum in S' Gudula. De rouw van het hof zal zes maanden duren, te rekenen van den dag des overlijdens van Z. M. Staals-biad 's Anderendaags der dood van onzen betreurden Vorst, stuurde M. de Burgemeester van Yperen de volgende procla matie aan zijne medeburgers Ik kwijt eene pijnlijke plicht met u het droevig voorval aan te kondigen dat ganscli Belgie in rouw dompelt LEOPOLD 1°, onze diepgeè'erde Koning, is gisteren, 10 De cember 4865, in het kasteel van Laeken gestorven, ten 11 u. 45 m. 's voormiddags. Een roemrijk en weldadig bestuur van 55 jaar, verzekert voor altijd aan den eersten Koning der Belgen de diepste er kentenis eener Natie wier onafhankelijkheid hij heeft weten te handhaven, wier vrijheden hij bevestigd heeft en die hij in den bloeieudsten toestand van geluk en voorspoed laat Yperen, 11 December 1863. De burgmeester van Yperen, Ten zelfden dage stemde algemeenlijk de gemtentc-raad, buitengewoonlijk bijeengeroepen, het volgende adres aan Z. K. 11. den Hertog van Brabant, dat in dezelfde zitting door allen geteekend en onmiddelijk naar Brussel gezonden werd Aan Z. K. IIMonseigneur de Ilerlog van Brabant. Monseigueur, De gemeente-raad der stad Yperen deelt in het grievend leed der Koninklijke familie en smeekt den doorluchtigen Troonopvolger de gevoelens van oprechte droefheid der in woners van de oude vlaamsche stad te willen aanvoerden, die zij bij het vernemen van het ongelukkig voorval, die Belgie in tenen algemceneu rouw dompelt, jgevoelde. De inwoners van Yperen, Mgr., hebben zich altoos doen uitschijnen door hunne verknochtheid en toegenegenheid aan hunnen geeerden Vorst, die door zijn roemvol bestuur voor altoos aan ons land.de onafhankelijkheid en het behoud dei- zoo dierbare vrijheden gewaarborgd heeft. Ook, Mgr., zullen zij eeuwigdurend eene zalige erkentenis bewaren voor den Vorst, welken de geschiedenis den vader vau hctl and zal noemen. Maar deze erkentelijke rouwgevoelens, zullen de inwoners van Yperen niet beletten met betrouwenden blik de toekomst in te zien en uwe beklimming op den Troon van Belgie toe te juichen. De gemeente-raad van Yperen mag u verzekeren, Mgr., dat Uwe K. 11. het eindeloos vertrouwen der inwoners dezer stad verzekerd is en dat zij voor Ued., alsook voor de Koninklijke familie, met dezelfde gevoelens, die zij voor uwen doorluchti gen vader den le"Koning der Belgen in hel hart droeg, bezield zijn. Van Uwe Koninklijke Hoogheid, Monseigneur, De trouwe en onderdanige dienaren, De gemeente-Raad. 1 peren, 11 December 1865. (Volgende handteekens). De Gemeente-raad heeft in dezelfde zitting besloten, ter ge legenheid van het treurig voorval, dat de Belgen in hunne dierbaarste en oprechtste liefde gevoelens treft, den rouw te dragen. De majoor kommandant heeft de eer ter kennis te brengen aan de burgerwacht van Yperen, de noodlottige nieuwsmare, hem met eene depêche door M. den Minister van Binnenland- sche Zaken toegestuurd, en luidende als volgt Ministerie van 't Inwendige. Kabinet. Brussel, 10 December 186a. Mijnheer de Kommandant, De Koning is overleden in het kasteel van Laeken, heden ten 11 ure 45 minuten 's morgens. De burgerwacht heeft haar Opper-Hoofd, dat zij beminde, verloren, en dit haar aanzag als eene der sterkste steunpilaren van zijnen troon en van onze instellingen. De burgerwacht, aan die algemeene droefheid deelachtig, zal van heden af den rouw nemen.... Er zullen zwarte sluiers aan de vaandels gehecht worden. Al de officieren zullen den rouw aan hunne degens of sabels dragen. De Generaals en hoofdofficieren zullen nog aan den linken arm eenen sluierdra- gen. De minister van 't Inwendige, (get.) X. Vandeu Peci'cboom. Officieren, onder-officieren, korporaals, brigadiers en wachten, Het vreed en onherstelbaar verlies dat ons vaderland zoo even ondergaan heeft,doordringt ons teencmaal vsn de groot heid onzer zending die wij te vervullen hebben. Als vrij volk,is het onze plicht onze schoone instellingen,in dien zij bedreigd waren, te verdedigen wachten, door onze grondwet gelast onze inwendige orde te handhaven, zullen wij in alle gelegenheid onzen geheiligden plicht weten te vol brengen. Scharen wij ons rond den troon van Leopold II, hij is de waardige zoon van den Vorst dien wij betreuren, hij zal,naar het voorbeeld van zijnen doorluchtigen Vader, het geluk voor Belgie weten te behouden. Het hoofd der burgerwacht, Leve de Koning (get0 A- ïljmSersck. De Koophandel-Kamer der arrondissementen Yperen en Dixmude heeft, in hare zitting van 14 december, een rouw- adresse gestemd om aan Z. K. H. Monseigneur den Hertog van Braband toegestuurd te worden. Ziehier deszelfs inhoud A Son Altesse Royale Monseigneur le due de Brabant. Monseigneur, S'associant aux legitimes regrets qu'a fait naitre au sein de son auguste familie la mort de notre bien aimé Roi, la Cham- bre de commerce de le ville d:Ypres vient vous offrir l'expres- sion des sentiments de douleur cju'elle éprouve a la suite d'un événement cpii ra vit a votre amour un Père vénëré, au notre, un Prince qui, après avoir aide la nation a asseoir sur des bases solides son indcpcndance, a su la gouverner pendant pies de trente cinq ans, avec autant de gloire que de sagesse. Si quelque chose pouvait, Monseigneur, calmer la juste affliction que nous ressentons, ce serait la pensee qu'en con- fondant nos regrets avec ceux de Son Altesse Royale, et de votre auguste familie, nous aurions etc assez heureux pour contribuer a en adoucir l'amertume. L'histoire dira, Monseigneur, combien fut grand celui que nous pleurons, et nos arrières neveux comprendront le dcuil immence qui enveloppe la Belgique entière. Veuillez agréer, Monseigneur, l'hommage des sentiments les plus sympnthiques et les plus dévoués de la Chambre de commerce d'Ypres. De Votre Altesse Royale, Monseigneur, les très-humbles et très-obéissants serviteurs, In zelfde zitting heeft de Koophandel-Kamer besloten den rouw te nemen. Zondag, in den namiddag, werd de tijding van 's Konings dood in onze muren verspreid. Seffens zag men uit voorname

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 2