Stads-nieuws. - VerschilligeTijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads nieuws. VIERDE JAAR. ZONDAG 24» DECEMBER 1865. N° 196. Zondag, 17 dezer, was Yperen op zijn beste, overal zag men het nationaal vaandel wapperen en 's avonds wedijverden de inwoners om hunne gevels zindelijk te verlichten. Wij hebben voorna melijk opgemerkt de verlichting van den gevel van den heei'Vandermeulen,bankier, dien der Kasselrij en het Hallegebouw, die een schoon clïclcl maakten. Yperen heeft, in vaderlandsche betoogingen, nooit in iets ten achteren gebleven. Ten zelfden dage las men op de hoeken onzer straten de volgende proclamatie, door onzen acht baren Burgemeester aan de inwoners van A peren gericht Medeburgers, Leve de Koning Leve de Koningin P. BEKE. In vergadering van Maandag lantst. hecit de maatschappij de Vlaamse!ie Sier, onzer stad, met algemeene goedkeuring een adres gestemd om aan onzen welbeminden Koning II Leopold toegezonden te worden. Maandag avond, op het uur van den Taptoe, zagen wij veel volk op o nze Grootc-mark veiga- derd. Wij begaven ons bij eenen trop wandelaars en men verzekerde ons dat er, ter gelegenheid van de troonbeklimming van Leopold II, een aftocht met fakkels ging plaats hebben. De trommelaars kwamen open plaatsten zich voor de hoofdwacht... het wekkerde acht ure,de hooren-blazers blaas- den hun gewoon deuntjen,... de trommels: «rom.. ribbe, dibbe. dom... rom, pion, pion, pion rom. torn, tom.... rom, pion, pion, pion, pion.... en zij verdwenen in de Boterstraatmaar fakkelsgeene Donderdag in den vooravond heeft er in de Di\- mudestraat.niet ver van het hotel Hel Klein Yper, een ongeval plaats gehad: twee meisjes speelden in het naar huis gaan, toen. door onoplettenheid, een der kinderen te dicht bij de diligencie die van Veurne terugkwam, liep en er onder geraakte. Zijn voetje is gepletterd. Men deelt ons mede dat door omzendbrief van 20 December 1865, M. de Gouverneur der pro vincie de Gemeente-Besturen bericht dat den rouw op Zondag 24 dezer opgeschorst is. Heden Zondag, 24 December 1865, des mid dags heeft er een Te Deum plaats in Sint Martinus- kerk, ter gelegenheid der Troonbeklimming van Leopld II. Deze plechtigheid zal 's middags juist plaats heb ben. Alle burgerlijke en militaire overheden der stad, de officieren der Pompiers en Burgerwacht, alsook de onder-officieren en korporaals, benevens de Halve Batterij derzelfde wacht zullen er tegen woordig zijn. Het korps Pompiers als geleide en deszelfs muziek zullen als naar gewoonte van deze dlechligheid deel maken. DE TOEKOMST. De brieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmudc-straat, 20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Yperen, per drie maanden, fr, 1 -00 per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkleurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureelc van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle inlee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Eet) nieuw bestuur begint LEOPOLD ft heeft zoo even den grondwettelijke» eed afge legd en den troon van Belgie beklommen. Onder het geleide van den wijsten der Koningen opgegrond, zal Leopold II de groote en edele voorbeelden van zijnen doorluchtige!) Vader navolgen en zijn bestuur zal een nieuw tijdvak van vrede, geluk en voorspoed openen. Zweren wij aan onze nieuwe Vorsten Leopold ft en Maria- Uendrika verkleefdheid, liefdeen getrouwheid, en galmen wij met geestdrift den nationale» kreet De Burgmeester van Yperen, 17" December 1865. 'VTT' ff> p ff) iülr

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1