Jxswmiimtsam 5 Stads-nieuws. - VerschilligeTijdingen.-Kunst- en Tooneclnieuws. Bekendmakingen. isiuui nieuws. LANDB0UW-MAATSCHAPP1J VIJFDE J AAK. ZONDAG 4" FEBRUARI 1866. N° 202. «irat^SESfTÖÖW Mrf»*.*»,*».»» (ïCïonJcn, waar de \eOoaiiingeh, enz. Dezer week heeft men op al de hoeken onzer stra ten de bedankingsbriefaageplakt,waarin Z. M. door circulaircn van M. den minister Yandenpeereboom en M. den Gouverneur Vrambout, de inwooners van Westvlaanderen bedankt over hunne vader- landsche beloogingen, tijdens het overlijden zijns Vaders en zijne troonbeklimming bewezen. Zondag en dinsdag laatst, speelde hel Gezelschap Délaux. Beide vertooningen zijn als naar gewoonte goed gegeven geweest, doch Dinsdag ontbrak er publiek hel is jammer, want zulke artiesten ver dienen meer toeloop. Yperen is alzoo en het moet alzoo verslijten.» Nu Zondag, Maandag en Dinsdag toekomende nogeens fransche komedie door M. Délaux; den maandag is het Gala-Yertooning voor de leden en huisgezinnen der maatschappij CONCORDE, onzer stad. liet programma bestaat uit: 1° Edgard et sa bonne, 2° Cc que femme veut Dien le veut3° La Comtesse du tonneau, 4° la valse du frouvèrc, en S» I/enfant de Bon Dieu. Deze twee laatstgenaamde zijn romancen, gezongen door Mme Délaux Ills. Voor de vertooningen van Zondag en Dinsdag, zie onze 4° bladzijde. Donderdag 1 Feb. was het tooneelvertooning in stads-komediezaal, gegeven door de hoeren onder officieren van het 10° linieregement. De zaal was zoodanig vol volk dat men noch in noch uit kon, en het is te verwonderen hoe er gcene ongelukken ge beurd zijn. Het schijnt dat het die heeren in hunne verlooning goed geiukt hebben, doch hier is moei de edelheid der weldaad dan wel de tooneelkunde in hel spel, want zij ten voordccle onzer arme me- anderc, ons gedacht er deburgèrs speelden; ten over uiten ware moeielijk, dewijl wij van het getal der uitverkorenen niet zijn die hunnen naam op de lijst van inschrijving hebben kunnen leekenen Men zal het verwaarloosd of vergeten hebben. Sedert eene week zijn wij wederom in bezit van ons aangenaam Carillonvrolijke tooncn doorvlie gen de luchten vergeestigen onze sombere dagen. Wij mogen niet vergelen te zeggen dat het nogeens al andere airkens zijn dal men er op gezet heeft. Mijne Heeren, BE TOEKOMST prijs .„et verhoog van hel port. Men schrijft in bij den drukker enz. en andere Berigten, ten der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. =———-—== ARRONDISS r. M E N T Y P E R E N. VAN HET Den Heeren Leden der Landbouw-Maalschappij Yperen, den 54" Januari 18GG. Wij hebben de eer 11 te berichten dat dit jaar een nieuwe leergang van Fruitboomteelt zal gegeven worden door M. Mortier, hoofdonderwijzer bij de Gemeente-school dezer stad, oud gediplomeerde leerling der boomsnijschool van Vilvoorde. Die koers zal bestaan in drij lessen en zal gegeven worden in het Stadhuis van Yperen, de Zaterdagen 10" Februari, 2i" Februari, en 10"Maart, ten 10 1/2 ure 's morgens. 10" Februari. De eerste les zal voor stof hebben de Levensleer des Booms. De Kweekevij. Het Zaaien. Het Verpooten, Planten en Verplanten. Het Gritlelen. 24" Februari. De tweede les zal dienen ter studie van de natuurlijke ontwikkeling des Appel- en Peeren-booms, en van hunnen kweek in VVaaiboom. 10" Maart. Eindelijk zal de heer Mortier zich in zijne derde les bijzonderlijk bezig houden met den Boomgaard, het aanleggen van denzelven, de beschuttingsmiddelen, de zorgen die men aanwenden moet om de Waaiboomen in goeden staat te onderhouden. Gelijk pij ziel, zal de leeraar met slechts de leerregelen herhalen die hij in 1858 en 185!) breedvoerig heeft verhan deld, maar hij zal er liet vervolg en vollediging van geven met

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1