Stads-nieuws. - VerschilligeTijdingen.-Kunst- en Tooiieehiieuws. Bekendmakingen. stads nieuws. VIJFDE J A Ait ZO A DAG 18" FEBRUARI I860. N" 203 Zondag avond, ten 5 3/4, stormde het geweldig over onze stad. Eene dondervlaag, gemengd met dikken regen, hagelsteenen, en oenen wind om de huizen om te waaien, vergezelde ze. De donder slagen waren zoo geweldig dat men daverde waar men stond. De richting des orkaans was van zuid west naar noord-oost. Wanneer het geweldigste der vlaag over was, zag men omtrent 0 1/2 ure eene roode glans langs den kant van Zonneheke in de lucht weerkaatsen het was een huis door het hemelsch vuur getroffen dat in brand stond, zegt men. Men heeft van gecnc verdere ongelukken ge hoord. Indien men er op let, hoe ernstig of plechtig soms het oogenbiik in veel omstandigheden is, komt et- al loos eene klucht tusschen. Binst de geweldigste donderslagen begonnen er redelijke groote hagel steenen tegen de ruilen te kletsen Tante, hoort gij het wat voor een weêr dat hel maakt. Jaa'ik, Rosalie..zijn dat zulke groote hagels die vallen? Jaa't lanle. Eh wel, heere! de Toebak gaat er nog nc keer van krijgen De fransche vertooningen van Zondagen Dins dag zijn goed afgeloopenuitgenomen dat er volk ontbrak. Den Zondag omdat het weder te slecht was, cn den Dinsdag ging het redelijk, maar er was geen publiek genoeg volgens de aangelegenheid van het stuk. Nu, heden Zondag, is het nogeens een schoon spektakel cn het ware le wenschen dat de artiesten, die waarlijk wel spelen, heter over hunne moeite beloond zouden worden. (Zie onze 4" bladzijde). De yiaamsche Ster gaf Maandag laatst hare oe vertooning van het abonnement. Wanneer deze maatschappij eene vertooning gefeft is er telkenmale zoo veel publiek dat de zaal te klein is. Persoon lijke lof is allen speler weerdig. De verlooning van Maandag bewijst dat zij op de planken nevens 'de bcslc vlaamsche gezelschappen van t land mogen treden: ook zij sparen geene moeite, geenen onkost, om alles wel in orde en buiten hekel op te voeren. Wanneer speelt de Ster nogeens? vroeg men ons, en wij antwoordden hier dat de zaal gevraagd cn toegestaan was op Half-Vasten; maar het schijnt dat de Koor maatschappij zou geerne op dien dag een Concert-Bal geven, en de laainsche Ster zal, wij twijfelen geenszins, dien dag met de grootste toegevenheid afslaan omdat zij vooral houdt nooit met niemand,wie het zijn moge,in den weg te slaan, wel verstaande wanneer hare eigene belangen niet le ver in het spel staan. Vasten avond is te per geheel dood. Binst den Zondag cn Dinsdag zag men weinig maskers, en wat voor maskers men hoorde ze stinken van eene halve straat verre! Ook geeft er het niet veel aan dat deze schoone gewoonte van gedurende den dag rond te loopen, afvalt; want wat was er anders te zien dan onbetamelij kheden enwulpsche dronkaards van beide geslacht? 'S avonds ook zag men in de herbergen niet veel. Men zegt dat er in het Bal-degttise dat in S'-Laurent dezer dagen plaats had, nog al schoon en uitgelezen gezelschap was. Assche-wocnsdag is het te Yper de jaarlijkse!)c Peerdenfeest. Dit jaar heeft uitgemunt dc-or kwali teit en getal. Het provinciaal konkours heeft met, DE TOEKOMST. De brieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever Dixmude straat, 26, toe gestuurd worden'. INSCHRIJVING Voor Yperen, per drie maanden, fr, 1-00 per jare, fr. 4-00, voorop te betalen. Buiten stad, zétme 'prijs met verbat® van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle posl-dirokteurs. BEKENDMAKINGEN 1-2 eenlimen den drukreaelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Beaglen, Un bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd lot het verval van den dag der verpachting, des overs ags of anders. A e ïmee kcnaar voor één jaar, heeft regf driemaal een berigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats liebben.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1