Stads-nicuws. - Verschillige Tijdingen. - Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. £&U* lA" x— Stads Nieuws. VIJFDE JAAR. ZONDAG 2a" FEBRUARI 1866. N° 20a. - Zondag was het de achtste verjaardag der ge boorte van onze prinses Louiza. Ter dier gelegen heid was er 's middags parade op de Leet, door liet 10'" regement. Gewoonlijk heelt zulke plechtigheid op onze Groote-Markt plaats; maar doordien deze laatste met barakken en foiretenten letterlijk ver- uld is. heeft men zich naar de Leet begeven. Naar gewoonte waren al de officieren der ruiterij-school aldaar tegenwoordig. 's Avonds, was er in alle herbergen der stad nog al levendigheid, doordien ze door vele maskers be zocht werden. Vooral bemerkte men een gezelschap jongelingen 'die allerschoonst en zindelijk gekleed waren. Er was in twee plaatsen bal, in Parnassus en in den Salon d'Apollon. Zoo hel schijnt is er in deze laatste plaats veel volk geweest. Dcnzelfden avond nog was er, in stads looncel, i'ransche komedie. Het publiek was niet talrijk vol gens de kunde der spelers en de aangelegenheid dei- stukken. Dat was te voorzien, want alle jongeling tracht zich op zulke dagen te verlustigen, en velen met hen zijn alsdan geheel gerust in komedie. Zondag en maandag, 2a en 26 dezer, geeft M. Délaux de twee laatste rvertooningen zijns abon- nements, zie onze 4e bladzijde. Het is te hopen dat het publiek vanYperen hem,vóór zijn vertrek,eene goede ontvangst zal laten doen. De uitgekozene stukken zullen veel bijdragen om hem in zijne on derneming te doen gelukken. Onze ypersche Kattenfeest ziet er goed uil de Groote-Markt is nooit met meer barakken en kramen bezet geweest, Vooral is de manége der gebroeders Pierantoni en Priani het voorwerp van alle gesprekken. Ook, wanneer een vijftigtal artis- ten "o 5S pèerde*. 1 troep samenstellen, valt er niet meer aan Ie twijfelen of het moet iets van aangelegenheid zijn dat veel volk van de omstreken naar onze stad zal lokken. Heden a\ond, ten o ure, eerste en luisterlijke verlooning. Buiten deze hebben wij nog eene andere kleinere manègc, die er bij staat: dan nog eene barak met wilde dieren, een sehietsalon, waarzeggers tot de ypersche Monitor, die nergens ontbreekt Zondag, 23 dezer, ten 6 ure 's avonds, zal het, Muziek van het korps Pompiers onzer stad, eene serenade geven aan de lOOjarigc weduwe Buseyne. Het jubelfeest zal 's anderendaags voortgezet wor den IAn Over weinige jaren bezat Y peren nog eenen lv" jarigen ouderling, sieur De Seurc. De Monileur des Intéréts matèriels zegt dat dé maatschappij der benuttiging van spoorwegen een proces inspant tegen het blad I Opinion d pres, wegens lastering en voor hetzelve 20,000 franken schade en interest eischt. DE TOEKOMST, IV bl ieven voor de reclaktie, de boeken om in ons kladje geplaatst te wordeneVr'V"io^v^dropVc'beïaféiV"Btifte*n starlzelfde der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. - imsb»ock3 aant' Men schrijft uit Wervick. Ter gelegenheid van den Vasten-avond gaven de jonge het tooneeloefenend genootschap De tot dewelke slechts de liefhebbers van Drooc/aars, eene vertooning, noodigde personen der stad toegelaten werden. Schoon de opening der tooneelzaal maar op zes ure was vastgesteld, zag men er van vijf ure de talrijke genoodigden langs alle kanten heen snellen. Iedereen wilde die jonge too- neellisten, die voor de eerste maal op de planken verschenen, gaan bezichtigen. Ook was hunne hoop van zich te vermaken niet te leur gesteld. De Vlaamsche Sokrates, welke door M. G. V. I). S. werd uitgevoerd, liet niets te wenschen. De heer L. L. speelde allerbest De pas gehuwde Boerenknaap en iedereen gelooft dat die lief hebber goeden aanleg heeft om een volmaakte tooneellist te worden. Jan van Sies-Toon flikkers, werd zoo wel gespeeld dooi den heer L. S. dat slechts eene wensch ontstond in de zaal deze w-as nog eens den aktcur te mogen toejuichen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1