^tads-nieuws. - Verschiilige Tijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VIJFDE JAAR. ZONDAG 4" VAART 1866. N° 206. Sedert Zondag laatst telt de stad Yperen onder hare inwoners eene honderdjarige vrouw Deze uit verkorene heet Romana-Martha Degroole, weduwe van Petrus Buseyne, en is geboren te Westnieuw- kerkeden 25n Februari 1766. [Dcnzeliden avond hebben de muziekanten der Pompiers haar Jubel- fees! ingesteld door eene serenade gegeven vóór hare woonst in de Mcenenslraat. Terwijl zij ecnige schoone en geestige stukken van hun rijk reperto rium uitvoerden en de beiaard zijne klingende no ten afrolde, drongen de hecren Burgmeester en Schepenen door de talrijke menigte en gingen, in naam der stad Ypercn, de eerbiedwaardige vrouw geluk werfichen. De officieren der Pompiers, van bunnen kant, deden ook een bezoek aan de hon derdjarige vrouw, eu Mevrouwen Brunfaut-Bour- gois en Valckc-Hage hadden ook bet goed gedacht haar eenen schoonen bloemruiker aan te bieden, welken zij in dank aanveerde.De Jubelaris scheen zeer gevoelig aan deze openbare betooging en ant woordde aan al de complimenten welke haar gedaan werden. Alhoewel de we Buseyne eene gansche eeuw ovor haar hoofd heeft zien heen vliegen, draagt zij niet, gelijk veel ouderlingen die op verre na zulke hooge jaren niet bereiken, teekens van eenen on- gelukkigen en bouwvalligen ouderdom. In tegen deel zij is nog recht van gestalte, houdt zich met allerlei handwerk, en soms nog wel met spelde- werken onledig. Zij bezit al hare geestvermogens en verhaalt aan elk zeer omstandiglijk wat over zeventig of tachtig jaren gebeurde. Doch, zonder ling is t dat zij zich weinig of niets herinnert van hetgeen over twintig of min jaren voorviel. De Jubelaris is daar en boven nog goed te been, maar het ongunstig weder heeft haar niet toegelaten Maandag den dienst, ter harer eer in Sl Jacobs- kerk gedaan, bij te wonen. 's Middags was er, te haren huize, een gastmaal bereid voor hare kinderen, kindskinderen en andere familie gedurende welk, naar men ons verzekert, zij zeer vrolijk en gelukkig was. Dit Jubelfeest, dat zekerlijk in het geheugen der familie Buseyne lang zal bewaard blijven, werd gesloten door eene schoone verlichting in de Mee- nenstraat. Wij hadden iets vergetenToen M. de Burg meester zijn kompliment aflegde, kreeg hij het vol gend antwoord Mijnheer, ik heb u wel te bedanken voor uwe groote goedheid; maar ik geloof dat ik mijn langste eindje door heb Men is ten vollen bezig aan de afbraak der Rys- sclpoort. Dat is bet schoonste cn nuttigste werk dat men langs dien kant der stad kon verrichten. Deze versterkings-poort was veel te leeg en te smal voor den doortocht der talrijke wagens die al daar voorbij rijden; en in den hooitijd hoe menig maal stroopten de geladen hooi-wagens niet, die daardoor voor twee, drij uren den weg aan rijtui gen en voetgangers afsneed. Wat nog meer is: men opent langs dien kant de stad en daardoor, zal ze mecrin levendigheid en ge zondheid aanwinnen en de eigendommen aldaar gelegen zullen in weerde meer dan verdubbelen. De tijd is misschien nog verre, wanneer wij een ander sijsteem van waterspijzing voor stad zullen bezitten en daardoor noodzakelijk onze vestings muren zullen zien verdwijnenalsdan zou onze stad langs alle kanten kunnen hare uitbreiding bewerken. De brieven voor de ralaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-siraat, 2G, toe gestuurd worden.INSCHRIJVING VoorYperei,, per drie maanden, fr, 1-00 perjare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregel; de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpaelilingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot bet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1