xz HIH *K sbrssiüsi.- «WiStófi»! sassau «- Stacls-nieuws. - VerschilligcTijdingen.-Kunst- en Tooneelniemrs. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VIJFDE .i A AIV ZONDAG 41" MAART 1861F A" 207. Xv BE YPERSCHE POIRE. De Ypersche foire is geëindigd. De schictsalons, de Lapons, de schoone Helene, de kleine manége, de wafelhuizen, de wilde bees tenIe massacre des innocentsde waarzeggers, enfin alles, uitgenomen de Cirque Royal llalten der gebroeders Picrantoni en Priami, alles is ver dwenen. Het is jammer, 't was nogal wel, vooral bij de I aponsiiet wijf die op de laatste dagen in de es- taminets rond ging om te zingen, was de moeite woerd om zien 't Was gelijk 't wijf van Baptisje. \ls wij zeggen Baptisje. dat wil niet zeggen dat wij het op iemand hebben, verre daarvan, het is eene manier van spreken.... De wilde beesten waren ook welmen zag er twee apen, twee papegaais, een beer. dnj wolven, eene Hyène, en een allerliefst meisje (eene dieren- temsler); velen zijn er naartoe geweest omde dieren te beschouwen. Van de waarzeggers gesproken, wij hebben onze planeet doen slagen en weet gij wat men ons voor onze 40 een timen besteld heeft een bondel leu gens die men tasten kon Wanneer men u alle soorten van wereldsche grootheden voorspelt waaronder het voornaamste is, dat men u bij de naarste elektie tot korporaal der V persehe buiger- wacht zal uitroepen, dan kunt gij denken, lezers, wat voor buitengewone dingen men u vertelt, t is bijna in de goesting van Gusje die er ook naartoe ging en aan wien men vertelde dat nij geen kinde ren zoude hebben in zijn huwelijk.... en is nog maar over eenige jaren getrouwd en heeft ei maar negen, en toen nog allen in leven!., maar de waai - zegster wist dit niet er was daar eene écuyère hors ligne (eene geit) die zoowel als eenen menseh te peerd reeddan een peerd die 's avonds ten 8 11 zijnen déjeuné bin nenspeelde en het koddigste van al was den be- schonkc boer, die van uit hel publiek kwam en waarop de aanschouwers zoo verbitterd waien dat zij hein aan de deur wilden zetten, en hel was een Manége-man Eene kijkkas was er ook te vinden boven een glas stond er ville de Pekiti en toen men ei in keek was het Onze Heer aan hel kruis Dan koordedansers en heren I's die met hunne tanden ongeloofljke gewichten opheffen deze kla gen zeker niet wanneer hunbouli taai is. En zeggen dat dit alles weg is Maar w ij hebben eenen troost de Manége blijft hier nog voor eenige dagen en Zondag, 11 Maart, geeft zij den groot Iiotneinsche Hippodromeop het Minneplein, alhier. Het is iets nieuws dat men nog nooit in Yperen gezien heeft, en iedereen vraagt zich wat gaat men aldaar verrichten. De overgroot te plakbrieven zijn op onze 4de bladzijde gedrukt. De feest belooft belangrijk te zijn bij duizende pro grammen zijn bij den buiten uitgestrooid en deze maatregel verzekert veel volk; ten andere t is Half-vastcn en de Cavalcade dat de 'ridders dei- Manége zullen maken, zal ook de moeite waai d zijn. JDe kleine Manége was,zonder ctaeh - zeer wel Mr Jules Yong, die in de Salon d'Apollon deze mislukte vertooning gaf, heeft de oei de weldadige zielen over hunne mildheid te bedanken. Hy rekent in de mei-maand langs hier door te trekken en alsdan iels voor te dragen dat men alhier nooitgezien heeft: een wagen van 7,000 kilos voort te trekken. Vrijdag, gedurende den dag, is cr begin van brand ontstaan bij M. Van Doorne in de Ryssel- TOEKOMST der ill ons bind aaiigcmelde goederen, plaids hebben. ——==============3=

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1