Stads-nieuws. - VerschilligeTijdingen.-Kunst- en Tooneelniemvs. Bekendmakingen. Stads Nieuws. Verschillige lijdingen. VIJFDE JAAR. ZONDAG 18" MAART 1866. N° 208. Zondag laatst hadden wij de Half-vasten maska- raden. Het bal der Koormaalschappij was heel le vendig en wel, maar niet gemaskeerd het publick hal in het Barbara-Hof is zeer bezocht geweest. Buiten deze was alles gerust en stil t zoo stil dat wij in eene estaminet twee Dominos gezien hebben die eene partij domino speelden Wij vernemen uit goede bron dat het muziek der Pompiers in geval het weder zulks toelaat, dezen middag zich zai laten hooren op de Groote- Markt. Wij juichen dit gedacht toe, niet alleenlijk om dat alsdan elkeen zonder onderscheid het ge noegen van eenige wel uitgevoerde stukken geniet, maar ook omdat het juist overeenkomt met den dag der eerste communie van de jongelingen, op wel ken zij en hunne ouders een ware huiselijke vreugde smaken, en dat het kan aanzien worden als eene gelukwens'cbing van wege de Stads-0verheden, ter dezer gelegenheid gedaan aan al de standen der in woners. De Manége, op de Groote-Markt, geeft Zondag 18" en Maandag 19" dezer, hare laatste vertoo ningen. Heden (Zondag) groote vertooning in de Hippo drome, op liet Minne-Plein 's avonds, ten 7 ure, groot militair stuk bestaande in De slag en de in neming van Solferino, in welk stuk cr meer dan 100 personen ten voorschijn zullen komen. Dinsdag avond geeft het franseh tooneelgezel- schap van Duinkérke alhier eene grootevertooning; de plakbrieven en programmen zullen Maandag uitgestrooid worden LANDBOÜWMAATSCHAPPIJ l)c blieven voor de redaktie, de boeken 0111 in ons bludje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Di.vmude-straat26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Yperen, per drie maanden, fr, 1 -00 per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verboog van hel port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 cenlimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intec- kcnaar voor één jaar, heelt regt driemaal een berig'l van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. DE TOEKOMST VAN 1IET ARRONDISSEMENT YPEREN. liocr» van boofiikwcck. Zaterdag 11., 40" dezer, gaf M. Mortier zijne tweede les van boomkvveek toegepast op de boomgaarden. Eene talrijke menigte woonde de vergadering bij onder het voorzitterschap van den lieer Henri Carton. De les begon juist ten 10 I /2 ure. De leeraar heeft begonnen met op rent duidelijke wijze de stof in de eerste les verhandeld, te herinneren daarna is hij overgegaan tot de studie dei- planting in de boomgaarden, het snoeien der wortels, het be reiden en mesten van den grond, de planting, de middels aangewezen om de stammen legen wind en vee te bevrijden, de verdere zorgen die men de stammen moet toedienen tot het oogenblik der griffeling. Na op eene praktischeen voor iedereen verstaanbarewijze de kenterkens ecner goede griffelscheut voorgedragen te hebben, heeft de achtbare leeraar onder de oogen der aanhoorders ver scheidene boomen gespleetgriffeld cn gekioongi iffcld. Geen twijfel of iedereen die de hoogst nuttige lessen van den heer Mortier heeft bijgewoond, bezit de noodige kennissen om zelf al de bewerkingen die in den koers zijn aangeleerd, uit te voeren, zoo klaar en gemakkelijk om verstaan zijn dc uitleggingen des leeraars. Wij voeden de vasle hoop dat Zaterdag, 24" Maart, dag op welken M. Mortier de laatste les van zijnen koers zal geven, cn in welken hij het plan van eenen boomgaard, het kweekeu der gegriffelde fruilboomcn inde boomgaarden tot hot oogen blik hunner volmaking, de herstelling en verbetering van misvormde boomen, zal aanleeren, wij voeden dc hoop, zeg gen wij, dat de landbouwers vooral, die er zooveel belang in hebben, de gelegenheid zullen waarnemen om zich met die schoone en nuttige kennissen bekend te maken. De verledene week is in den ouderdom van 87 jaren over leden, de heer De Keyser, burgemeester van de gemeente Lefiinghe, sedert 1810, dus gedurende den tijd van 47 jaren. Verledene week is te Poperinghe overleden, M. Felix Berten, gewezen notaris, oud 88 jaren. Het kontingent van 10,000 man der milicie-lichting van 18GG, is verdeeld als volgt provincie Antwerpen 099.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1