S! ad.s-niou\vs. - orschilïige Tij dingen. - l&imst- en Toonec! nieuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VIJFDE JAAK ZONDAG *25" 51 AART 1800. JS° 209. Beminde lezer, er is weinig of geen nieuws in Yperen, ten zij eene klucht of twee. De Toekomst aarzelt die mede te doelen omdat er mensehen zijn die altijd gereed zijn om te zeggen 't is op mij. Wanneer het gebeurde dat wij vertelden van eenen jager die eenen haas wilde schieten en zijn geweer (par distractievergeten had, seffens wa ren er twee of drij die zegden't is op mij. Indien wij politiek schrijven moesten, dan zou de eene of andere .partij zeggen 't is op mij. Zoo wat wil men in Gods naam dat wij schrijven. Dat wij moesten vertellen van eenen sleutel en eenen paltot, krak vijf en twintig die schreeuwen zouden 2 is op mij. Daarom zullen wij liever zwijgen, want zoo het nog eindigde met te zeggen 't is op mij liet ware goed, maar het eindigt daar niet mede. Men maakt zich kwaad bloed en de uitgever, en de opstellers, en de drukkers, allen krijgen zottigheid naar het hoofd, liet is wel in hun bijzijn niet, maar algelijk, wanneer men alzoo in een koffij-huis eene zage heeft van eene uur of twee is het niet geheel aangenaam voor deze die hunne pint gcern op het gemak nemen. Het spijt ons dat ons arm Toekomst je onwetens de schuld is geweest van onnoodigen praat. De uit gever die maar wenscht met iedereen in goede be trekkingen te levenvoor zoover het. in zijne macht is, heeft er waarlijk spijl over niet omdat men hem eenvoudiglijk domkop heette, neen, want hij zal daarmê noch dommer noch slimmer worden hij is reeds volgroeid, maar omdat zulke redekavelingen altijd een slecht gedacht geven van dezen die ze uitkraamt. Moraat. Stoor u niet aan weinig, en tracht uw kort leven te. verlangen door vriendschap en men- sehcnliefde. Zondag laatst was hel in onze vier parochie kerken de plechtigheid der eerste kommunie. Het was een gelukkige dag voor de opkomende generatie. De Heer Baron Mazeman de Couthove heeft ter gelegenheid der eerste Communie van zijn zoontje, aan al de huisgezinnen van de behoeftige kinderen der volkrijke parochie van S'Pictcrs, eene uildeeling vleesch gedaan. Daarenboven heeft hij op zich genomen een aantal knechtjes en meisjes voor die plechtigheid te verkleeden. Dit goed werk is allen lof waardig cn zal den achtbaren Senateur van de dankbare volksmenigte bij wie hij om zijne mildheid recht populaire is, meer en meer doen beminnen. De kiezingen in de burgerwacht, van 18 februari en 18 maart laatst hebben den volgenden uilslag gegeven le komp. Onder-luitenant, 51. Émile Nolf sCrgent, M. Cuvelie Bernard, korporaal, M. Wal- laert Louis. 2" komp. Sergent, M. Demazière Leopold; korporaal, M. Hohbertal Francois. •1'- komp. Onder-luitenanten, M. Minten, Chs en M. Merghclynck Maurice; korporaal, M. Van- delannoite Désiré. Maandag namiddagwas het de plechtige in- richling der fabriek van weverijen met den stoom, der sociëteit Barbier-Muiier en eompe. De engheid van ons bladje, laat ons niet toe breedvoerig deze plechtigheid mede te deelen. Dezen die nieuwsgierig daarover zijn gelieven de andere lokale bladen te lezenvoornamelijk het Journal d'Ypres en het Prof/rès. Dinsdag laatst zijn onze liefhebbers van fran- sche komedie te leur gesteld gewcést: de looneel- troep van Duinkerke, die dezen avond eene vertooning aangekondigd had. is niet aangekomen! ÏE TOEKOMST, De brieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixinude-straat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Yperen, per drie maanden, IV, 1-00 per jure, IV. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij don drukker van dit blad, alsook bij alle posl-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 eeutimen den drukregelde Plakbrieven van Vcrkbqpingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd lol het verval van den dag der verpachting, des ovcrslags of anders. Alle intee- ketniar voor één jaar, heeft ï'egt driemaal een berigl van zes regels, zijn beroep helrcll'cnde, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verknopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hébben.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1