Vcrscliilligc lijdingen. Heden Zondag, 25 maart, Groote Hippodrome in het Arsenaal, ten 5 ure des namiddags. 's Avonds ten 7 ure, in de Manége, luisterlijke vertooning, waaronder Hertenjacht. (Zie ons bij voegsel). Zondag 25" Maart geeft de Vlaamsche Ster hare 6e en laatste vertooning van hel Tooneel-jaar. Zoo als wij in ons voorlaatste nummer vermoedden, zijn het drij schoone stukken uit het talrijk reper torium dier maatschappij Kunsten kladschilder, de Slaapmutsen Karlinede twee eerste zijn blijspelen en 't laatste stuk is een keurig zangspel. Daarenboven zijn wij gelukkig onze lezeren eene goede tijdingmede te doelen M. Schmidt, de kun dige fluitist van het !0e regernent geeft voor tus- schenpoos in dit vlaamsch feest het kunststuk de Karneval vanYenctie.Dus voorzien wij eenen groo- ten toeloop. Wij oorloven ons eene kleine opmerking. De plakbrieven die de vertooning der Vlaamsche Ster aankondigen, zijn meest op alle plaatsen afge scheurd en vernietigd. Deze die zich daaraan plichlig maken weten zeker niet dat zij zich bloot stellen aan rechterlijke vervolgingen. Vrijdag avond waren drij kinderen bezig met aan het Sint- Maarlens-straatje den nog bestaanden plakbrief te vernietigen. Alhoewel wij ze volkomen herkend hebben, verzaken wij hen te laten kennen, maar verwittigende ouders dat wij hunne verantwoor delijkheid aan 'nel bestuur der maatschappij bij de eerste gelegenheid zullen inroepen. Z. K. II., de Graaf van Vlaanderen, bereikte gisteren 24 Maart), zijn 2D" jaar. Ltjkpiec&tiglieidl vat! {Leopold De minister van binnenlandsche zaken heeft in de Kamer een wetsontwerp nëêrgelegdwaarbij aan zijn departement een krediet wordt geopend van fr. 275,7;io-oG c. bestemd tot de betaling der lijkplechtigheden van Leopold I, even als eenige uitgaven voorspruitende uit de inhuldiging van Leopold II. Van zijnen kant vraagt de minister van buitenlandsche zaken een krediet van 70,000 fr. lot bekostiging der missiën, afgezonden uit Brussel naar de vreemde hoven, ten einde er de dood van Leopold 1 aan te kondigen. Wisselbrieven. De Senaat heeft dezer dagen eene voor den koophandel gewichtige kwestie besloten er was kwestie de personen te straffen die wisselbriefkens maken op personen welke bun niets verschuldigd zijn en die, op den vervaldag, de fondsen opzenden om de vvisselkenste betalen. Het artikel door den Senaat in het nieuw strafwetboek geplaats, luidt aldus Zal gestraft worden met eene gevangzitting van eene maand tot twee jaren en eene boete van 20 tot 5,000 franken, degene dis zich geldweerdijen of ontlasting zal verschaft hebben bij middel van een wisselbriefken, gemaakt op eenen persoon die niet bestaat, of die hij wist hem niets schuldig te zijn, of niets te zullen schuldig zijn op den vervaldag, of die bom niet gemahetigd had op hem te trekken. De plichtige zal daarenboven mogen veroordeeld worden tot interdiktie, inge volge het art. 4b. ii Het rechterlijk vervolg zal geene plaats mogen hebben, of zal ophouden, indien do wisselbrief betaald is geweest, of indien het geld gereed was toen het bedrog ontdekt werd, ten ware er eene klacht bestond van den persoon op wien het briefke gemaakt was, in welk geval de maker alsdan zal ge straft worden tot eene gevangzilting van veertien dagen tot drij maanden en met eene boete van 20 lot 500 fr., of slechts met een dezer straffen, Den 1U dezer, rond 2 ure namiddag, werden de ge- naamden itautin, zoon, Zeno lloveaux, Florentine Ocbecq Mary Mansy en Th. Fagnart, allen koolmijnwerkers en werk sters te Haine-Saint-Paul, uil den put der mijn van liossu opgehaald, toen op eene hoogte van 70 meters de koord brak van den bak en de vijf ongelukkige in de diepte werden geworpen. De dood was oogenblikkelijk. Dezer dagen is een schaap te Creppe (Spa), zeer moei- jclijk bevallen van een lam of veeleer van een monster, heb bende eenen kop met verkensmuil en een oog, acht pooten twee borsten, twee lijven, buik aan buik vereenigd en te be ginnen van den navelgescheiden. De ingewanden waren dubbel, maar de keel zoo nauw, dal niet eenig voedsel in de maag had kunnen dringen. Uit eene memoriewelke een engelsche doktor heeft af- gekondigt in een geneeskundig blad van ünblijn, blijkt dat het middelbaargewicht van het hart van den man beloopt lot negen oneen, terwijl het hart van de vrouw rnaar acht weegt. Echter wat nog meer dient opgemerkt te worden, is dat het hart van den man hoe langer hoe zwaarder wordt, naarmate hij in jaren klimt, terwijl het hart der vrouw hoe langer hoe meer van zijn gewigt verliest, van het oogeuhlik dat zij den ouderdom van dertig jaren heeft bereikt. Zijne Iioog. de bisschop van Brugge heeft tot ouder pastors benoemd Te Drerlyk, M. De Siere, onderpastor te Oostroosebeke Te Oostroosebeke, M. Hobyn, onderpastor te Heule; Te Heule, M. l)e Badts, onderpastor te Voormezcelc; Te Voormtzeele, M. Deibecque, onderpastoor te Drerlyk. -Het hollandsch bark schip Fort-u nak. Degroote, die hij de Panne woensdag laatst gestrand wasna 80 ton steenkolen over boord geworpen te hebben vlot geraakt, is door de tui- booten behulp van visschers, vrijdag nacht teOostende gebracht. De minister van binnenlandsche zaken heeft aan de provinciale gouverneurs geschreven dat, bij beslissing des konings, het feest van Z. M. zal gevierd worden op 15™ no vember, S' Leopoldsdag. Z. M. wenscht ook dat men voortga den 21" juli, verjaardag der inhulding van wijlen Leopold I te vieren. De inhuldiging van den regeerenden koning zal niet gevierd worden. De verjaardagen van 21" juli en 15" november zullen dus, als onder de voorgaande regeering, gevierd worden. De Kamer heeft, dinsdag voorlaatst, met algemecnc stemmen, 't wetsontwerp, 't bareelrecht op dc wegen van den Staat afschaft, aangenomen. Deze nieuwe maatregel in voor- decle van landbouw, handel en nijverheid, men mag die nieuwe weldaad voegen bij de schoonste hervormingen welke wij tot nu toe hebben zien verwczentlijken. De klerikale drukpers teckcnt die nieuwe hervorming aan met onverschilligheid en voegt er niet het minste woordje van goedkeuring bij. Zulks was te verwachten. Ons leger telt tegenwoordig generaals 3 generaal- inajooi' bevelhebbers van provintien 5, plaats-kommandantcn 2, staf-officieren 51 intendentenofficiers 171; gezond heidsdienst, officieren 102; plaats-majoors 50, infanterie 1,585 officieren kavalerie 509 officieren gendarmerie 44 artillerie 231; genie 93; trein 8; in ontwerkzaamheid van dienst GO. Van die officieren lelt de Leopolds-orde 2 groot- linten, 3 groot-officieren17 kommandeurs, 71 officieren en 408 ridders. Slechts 28 officieren dragen het ijzeren kruis, maar 889 dragen de dekoratie van 25 jaren dienst. De velden bieden over het algemeen alom een gunstig uitzicht aan. De oogst vertoont zich in goede voorwaarden in de hoven en boomgaarden rekent men op eene groote hoe veelheid appelen; zoo is het niet met dc peereu, die weinig overvloedig zullen zijn. Men rekent op eenen goeden oogst van kernfruit. Nu blijfl nog te weten of geen laattijdige vorst die hoop zal komen vernietigen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 2