Kunst- en Letternieuws. MENGELINGEN. WAAROM IK LACH, WAAROM IK ZUCHT. BURGERSTAND. Sterfgevallen. iooitcelkmidlgc l'rijsitam;) te Ooslcside. De Maatschappij Hoop at de Toekomstvan Oostende, slechts een jaar bestaande, zal, voor den eerstkomenden winter een luisleriijk konkoers van Tooneelkunde aanbieden aan alle de vlaamsche maatschappijen des lands. De Maat- schappij, verzekerd van de medehulp der stad en van het gouvernement, komt de volgende programma vast te stellen Drama van 3 tot 5 bedrijven. 1'- prijs, 400 fr. en een gouden eermetaal van 100 fr. 2* 300 fr. en een verguld eermetaal. 3° 130 fr. en een zilveren id. Twee eere-medalien aan de aktrice en de akteur die het best hunne rol zullen vervuld hebben. Blijspelen van 1 o/'2 bedrijven. 1" prijs, 300 fr. en een verguld eermetaal. 2" )i 200 fr. en een zilveren id. 3° 'i 100 fr. en een id. id. Twee eere-medalien voor de aktrice en den akteur die het best hunne rol zullen vervuld hebben. Er zal een groot eermetaal geschonken worden aan de maatschappijvoor de beste vlaamsche uitspraak. Daarenboven zal er aan elke mededingende maatschappij eene som van 30 fr. geschonken worden, voor verblijfkosten. Ik lach Aan 't dorpje, mijn geboortegrond, Aan 't plekje waar mijn wieg eens stond Als ik het wederzie, wat zoete errnneringen Van zèiig vreugdgevoel mij in de ziele dringen Daar was ik kind, daar was geluk, Daar sleet ik liefdevol die schuldelooze jaren Eens zaalgen tijds. Waarom zoo spoedig heèngevaren 0, dat ik u nog wederzag, Maar 'k drooin en lach. Ik zucht, Wanneer met een verlof, ik vrij Mij aan kazerne en stad ontglij, En wéér 't geliefde dorp, dit dierbaar oord ga groeten Dan voel ik hoe de tijd mij 't afzien telks doet boeten, In vrienden die de dood me ontrukt. 'k Zie hier en daar een vriend de een na de ander sterven, 'k Herdenk hun leven vaak al mijmrend rond te zwerven. Stille droomen van 't gehucht, Waarom ik zucht !k lach Wen ik na mijn kazernetaak, Hel eenzaam boekvertrekje naak, En 's landsgeschiednis open sla, ons voorgeslacht Herdenk, en Vlaandrens roem en Vlaandrens oude macht, Zijn heldendaan, zijn gloriestrijd. Weg is het tysdgewricht dat dwinglandij ons klemde, Wéér ziet men Vlaandrens taal herbloien trots de vremde, Weèr wappert hoog de dietsche vlag Die 'k tegenlach Vaar 'k zucht Wanneer ik hier bij 't regement Ons tale zie zoo laf miskend Ons schoone gouden taal ik hier hoor spottend lioonen, 'Wijl krijg- en wapenleer slechts maar in fransche toonen Den vlaming worden opgelegd. Een phcnix in het vlaamsch mag geen tien man bevelen; Doddelt ge fransch, men zal u graad op graden deelen. Men noemt dit zoo een wet, een lucht, Waarom ik zucht. Ik lach Want weèr klinkt hier de moedertaal In puiktafreelen, 's landes praal; an Duyse W illemsja gij moedge bardenzoncn Tw spraak, verheven stijl in vaderlandsche toonen Verbrak het zwaar verbastrend juk; Van Ryswyck, Ledeganck, gij schiep uw kunstgewrochten En wurgdet t harte toe der vreemde wangedrochten, Die leverden den Vlaming slag. Wraak was uw lach. Ik zucht Wanneer ik hoor een vlaamsche gast, lu vreemde taal die hem niet past, Zijn spraak- en landgebruik met hollen poch ontzielen Hem voor een Sue, een Sand, een Paul de Koek zie knielen. Of treed ik eens 't groot schouwburg in Muzijk bij woordenpracht, waar echtbreuk, bloedschand pra- Geeft men in op'raas daar, in ons verfranschte zalen [len t Is voor zulk vreemd gerucht Waarom ik zucht. Jk lach En lach met moed volluidig lang Blijve alles zoo maar aan den gang, Blijf handel, nijverheid hier steeds in Belgie groeien En kunst, vooruitgang steeds bij 't licht der rede bloeien Bij burgerdeugd, bij vrijheidsmin O Belgie, Vaderland, Vorst, volk, uw waarde Beklimt dei\ glorietrap der volkeren der aarde Dit zij zoo tot den jongsten dag, En steeds ik lach Yperen, Maart 18G6. Victor Vande Wcghe, O.-L'. Laatste Stadsnieuws Bij het onder pers leggen, ten 2 en half ure nam., is er op de Leef eene vrouw van Merckem, Theresia Caillau, oud ü8 jaren, weduwe van Petrus Quyntin, die haar been in twee plaatsen gebroken heeft. Deze vrouw hieidl het peerd harer kar vast, zij is door het springen van het peerd onder de wielen geraakt. Zij is de II. Olie toege diend en naar het gasthuis gedragen. van den 86" tol den 23" Maart 1S68. GEBOORTEN" ®IannellJkgeslacht 6) Vrouwelijk 10 Iloosebeke, Amelia, 33 jaren, kanten werkster, weduwe van Joannes I'apegaey, Kortemeersch. Ücslaef, Cyrillus, 10 jaren, Lentemarkt. Dekommer, Eranciscus, S3 jaren, daglooner, echtgenoot van Sophia Rimbert, Meenenstraat. Missy, Carolus, 48 jaren, daglooner, echtgenoot van Sophia Vandermarliere, ABC straat. Delcroix, Maria, GS jaren, zonder beroepongehuwd, Weninckstraat. Beneden de 7 jaren,vMannel|jk geslacht 1 'Vrouwelijk id. 3) Twee levenlooze kinderen van het mannelijk geslacht. MARKTPRIJS VAN YPEREN. AARD DHR GRANEN ENZ. 24 maart. 17 maart. verkocht le kwantiteit. middenpr. p. iOOkilo. verkochtte kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. Tarwe 26,400 22-75 22,000 22-75 Rogge 11,800 1 6-62 11,800 16-75 Haver 3,200 25-30 1,100 23-00 Erweten 1,400 25-00 1,900 24-00 Boontjes 4,000 24-30 5,400 24-00 Aardappelen 6,300 6-50 6,500 6-50 Boter 300-00 313-00

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 3