SPARREN, en 153 una, BEÜKENEOÜKEN. COLLÉGE "COMMUNAL VERKOOPÏNG EN TABAKPERSEN, verdeeld in 130 koopen, 27 KOOPEN 150 llcukenhoomen, PENSIONNAT L'ÉCQLE MOYENNE DE L'ÉTAT. VAN 2/120 BUITENGEWOONE LANGE, RECHTE EN ZWARE Hel BESTUUR DER BURGERLIJKE GODS HUIZEN te Ypre,zal Maandag, 26" Haart 1866, verkoopen Te beginnnen om elf ure 's morgens, le Ghelü- velt, in den bosch genaamd Hoogheziekenbosch gelegen weinig noord van den steenweg van Ypre naar Meenen, dicht bij de herberg de Bonne Espérance055 buitengcwoonc lange, rechte en zware Sparren, verdeeld in 55' koopen. Om te hernemen ten een ure namiddag, le Zillebeke, in hel bosch genaamd het Groot Pitjebosch, weinig zuid van den steenweg van Ypre naar Meenen, dicht bij de herberg den 11 bogen Zandberg, met het verkoopen van verdeeld in 27 koopen en 50 Sparren, verdeeld in 5 koopen. Daarna in den Kapeeleboscii. 03 Sparren verdeeld in 6 koopen, in den Eikenboscii 200 Sparren Tabak persen, ver deeld in 6 koopen, in den Hoogeziekenbosch in Zillebeke 527 Sparren, verdeeld irt 21 koopen in den Kwaweidebqscii 5 253 Sparren, en 253 Earixen Tabak persen. verdeeld in 22 koopen. En te eindigen hij de herberg hel Klein Zille beke of Kodde, in den Hejug-Geest-Bosch, in HollehekeSparren, verdeeld ill 15 koopen. Al deze Sparren zeer rcchle, bnitengewoonelijk lang en zwaar, zijn van de bijzonderste die er in de omstreken bestaan en zeer voordeeiig om gebruikt te worden tot alle slach van constructie houtenla- bakpersen. Deze verkooping zal gebeuren met tijd van beta ling mits stellende goede borgen of medekoopers en betalende gereed tien ten honderd verders on der de voorwaarden, lasten en bespreken voor het verkoopen van kapbosschen in de bosschen behoo- rende aan de gemeenten en openbare gestichten die aan het woudbeheer onderworpen zijn. opgemaakt door de Bestendige Deputatie des Provineieraads van Westvlaanderen, den 11" Februari 1864, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20" Juni daarna, en waarvan gelijkvormige afschriften telks inzage berusten in het Secretariaat der Burgerlijke Godshuizen en ten kantore van den Notaris VANDERMEERSCH, Oude-Houtmarkt, te Ypre. Verdere inlichtingen zijn te bekomen bij Charles Delbecque, toeziener te Zillebeke, en bij de bosch- wachlers L.-R. Lignelte Zillebeke, en A.-J. Boidulle, te Wytschaete. La place de SURVEILLANT INTERNE est vacante au dit établissement. Inutile de la postuler si l'on ne possède pas les connaissances suffisantes pour donner des coursélémentaires d'Arithmélique, d Histoire et de Geographic. Les aspirants sont invités a se présenter en per- sonne a l'Autorité Commnnale ou, en cas d'cmpè- ebements a lui envoyer leur demande avec les pieces a l'appui sans le moindre retard. Les avantages attachés a cetemploi sont la table, le logement et un traitement annuel de 850 fr\ IiMUHII 'I Wil H lillli'lllHWIIH HI lil I' in r l III T Tl'l VEÜRNE. Per 14; liters. 21 maart. Tarwe (nieuwe) van fr. 21 -50 tot 27-00 Tarwe (oude) 27-00 50-00 Rogge 19-0X1 01-50 Sucrioen 17-75 111-50 Haver 15-00 15-50 flonoen 20-00 28-50 14 maart. 21-50 tot 20-50 29-00 18-50 18-50 12-50 20-00 50-00 19-50 19-75 I 0-00 28-75 BURGERLIJKE GODSHUIZEN der STAD YPRE. DIENSTIG VOOR CONSTRIICTIEIIOlJTj KEPERS EN VAN ET DE Boek- en Steendrukkerij van Engrl Van Ecckbout, te Yperctt.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 4