Stads-nieuws. - Yerschilligc Tijdingen. - Kunst- en Tooneclnieuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VIJFDE JAAR. ZONDAG 1" APRIL 1800. N° 210. De Yeaamscue Ster heeft Zondag laatst haar toonccljaai' gesloten met hare zesde abonnemenls- vertooning. De zaal was, als naar gewoonte, prop pend vol. De drij stukken zijn nogeens geheel goed al'geloopen. Wij maken er ons kompliinent over. De directie en de akleurs verdienen geprezen te worden voor de manier op welke zij hunne taak vervullen. Hoe schoon is het voor eene maatschappij bur gers die zóówel elkander verstaan en reeds zoolang aan stad zulke vermakelijke avondstonden laten doorbrengen 5 wij bedanken er hare leden voor. Wij welen zeer wel dat dit alleen zonder moeite niet geschiedtwant hoe lief en frisch zijn toch de kostumenhoe zoetluidend en juist het betoove- rend muziekhoe kundig en goed gezochte mise- cn-scène, en hoe natuurlijk gespeelde en wel op gevatte rollen dit in eene gezuiverde en echte vlaamsche taal gezongen en uitgesprokendaaren boven ziet men door cIcSteure stukken verbeelden waarop de meeste hekelaars het kleinste greintje niet zouden vinden die oogen of ooren kwetsen. Ja, wij weten het. het gaal niet zonder moeite zul ke maatschappijen te doen vooruitgaan, en daarom durven wij hopen dat degenen die tot he den weinig sympathie voor deze maatschappij en hare leden toonden, zelfs ze tegenstreefden, dat zij als ware vlaamsche kinders het toekomende jaar de eerste zullen zijn om die edele pogingen te hel pen ondersteunen. '(Uittrek uit een ingezonden brief). Maandagen Dinsdag zag men in onze straten de vleeschhouwersgasten hij de klanten hunner meesters met de vette Paaschbcesten gaan. Wij hebben bemerkt dat dit jaar veel en schoon goed in onze stad zal geslacht worden. De nacht van Willen-Donderdag is te Yperen jaarlijks gekenmerkt door eene processie eener groolc menigte der inwoners die alsdan de statiën gaan. Over een jaar of twee gingen w ij ook eens zien wat deze processie w as en w ij waren overtuigd dat vele daar uit godvruchtigheid tegenwoordig waren, maar dat er ook velen uit nieuwsgierigheid en an deren uil spotternij zich aldaar bevonden. Doch het getal dezer laatste w as heel klein. Watons betreft,wij eerbiedigen iedereen in zijne meening, maar wij zijn liever in ons bed dan langs de straat'; ten andere, God is overal, zegt men, en met tehuis te blijven'geeft men gcene gelegenheid tol spotternij en andere .onnoodige leuten. LANDBOUWMAATSCHAFPIJ DE TOEKOMST, De brieven voor de rcdaklio, do boeken om in ons liladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-slraat, 20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Ypcrcu, per drie maanden, Ir, 1 -00 por jure, Ir. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verboog van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. lïK EEN DM AKI Nd EN 12 eenlimen den drukregeldo Plakbrieven van Verkoopingen, Verpaoblingen, enz. en andere Berigten, len bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tol liet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intec- konaar voor één jaar, heeft reg't driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvcrgeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. VAN HET ARRONDISSEMENT YPEREN. Zitting van den 24" Maart 1260. Voorzitterschap van M. HENRI CARTON. I)c zitting is geopend ten tien en half ure. Na goedkeuring der verslagen van de voorgaande zittingen, wordt er overgegaan ter aanveerding van twee nieuwe leden. Vervolgens gaat M. Mortier voort met zijnen koers van boomteelt toegepast op de boomgaarden. De achtbare leeraar handelt achtervolgens over den aankweek der kroon over de snoeiing der gesteltakken binst het eerste, tweede en volgende jaren van hunne ontwikkeling, tot hel oogenblik der volledige vorming der kroon. Daarna doet hij de zorg kennen die weder moeten aangewend worden na de volmaking des booms. Hij doet ook de voornaamste ziekten kennen die de hoornen kwellen, de insekten die sommige ziekten veroorzaken en de middels om die te bestrijden., llij sitiit zijne les mét een plan van boomgaard voor te stellen en de middels om hem tegen wind en koude le beschuiten.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1