Stads-nieuws. - Vcrschilligc Tijdingen. - Kunst- en Tooiieelnieuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. Verschillige lijdingen. VIJFDE JAAR. ZONDAG 15" APRIL 18(10. N° Ü12. Nota. Dezer week zijn er twee naumlooze brie ven ten adresse van den uitgever der Toekomst ingezonden. Het spijl ons te moeten melden dat iedermaal een ingezonden stuk niet geteekend is, wij er niet het minste gevolg kunnen aan geven. Dus wij verzoeken de heeren die iels ter inplaalsing aan de Toekomst zenden het te willen teekexen. Maandag, 9" dezer was het de 51e verjaardag der geboorte van onzen welbeminden Koning Leo pold II. T 'er dier gelegenheid was er parade op dc Leet door het 10e reg1; (op de Groote Markt kon het niet wel zijnomdat de barak der manége Pie- rantoni en Priami nog niet afgeslagen was). liet carillon liet gedurende den dag zijne aangename airkens hooren. Donderdag avond was het de laatste zangavond dal dc Roofmaatschappij aan hare leden gaf. Deze feest, de laatste van hel wintersaizoen. was door een talrijk gezelschap vereerd. De koren en afzonderlijke zangstukken zijn allen even kundig uitgevoerd en met veel genoegen toegeluisterd geweest. Men heeft in den zelfden avond nog de voldoening genoten een echt artiest-Ie mogen hooren. M. Petit van Moorslede heeft hel gezelschap vereerd mei twee allerschoonste kunststukken op cene viool. Die heer is nog zeer jong (18 jaren) en bezit reeds een uitmuntend talent; allen zijn eens aan Item dc eer van den avond toe le zwaaien. DE TOEKOMST, De brieven voor de redaklie, de boekon om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden.INSCHRIJVING: Voor Yperen, per drie maanden, Cr, 1-00: perjare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregelde Plakbrieven van Vcrkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten burecle van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd lot het verval van den dag der verpachting, des ovérslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een herig! van z.es regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te, laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in dc voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de vcrkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde góederen, plaats hebben. hen 11" april was de verjaardag van het gevecht van Tacamburo, die het leven kostte aan den dapperen majoor Tydgat en aan verscheide officiers en soldaten van zijn bataillon. Daar de barierrechten op de Steenwegen van den Staat met 1" mei aanstaande, zullen afgeschaft zijn, gelooven wij het van eenig nut voor onze lezers, hier de naamlijst op te geven der wegen die, in onze provincie geene Staats- maar provinciale wegpi zijn. Van Brugge naar Thourout; van Steenbrugge door Lophem naar Iteydelberg; van Thourout door Meencn naar de fransche grenzenvan Yperen naar Thouroutvan Dixmude naar Yperen; van Yperen door Zonncbeke naar Westroosebeke; van Cruyscecke naar Zonnebeke; van Avelghem naar War- coing; van Meencn door Iteckcm en Mouscron naar Dottignies; van Jabbeke naar Aertrycke; van Wynendaele naar Dixmude; van S' Picterscappelle naar Dixmude; van derr Moerdyk naar Leke. De gunsteling en raadsheer van prins CouzaLibrecht benoemd tol het ambt van bestuurder der posten en telegrafen der Moldavische-Wallachische provinciën, en ten zelfden tijde als zijn vorst en bestuurder aangehouden, is, zegt ïlndè- pendance, door den jury voor ontrouwe geldbehandeling veroordeeld geworden tot 10 jaren gevangnis en 3,100,000 fr. boet. Die Librecht, nu eene historische personagie geworden, is de zoon van eenen kleinen herbergier van Aelbeke, bij Kortryk, en was dienstjongen in een hotel te Oostende, van waar hij over eenige jaren door prins Couza naar Bucharest werd medegeleid. Welke levenswisselvalligheden Men verzekert dat sedert de vermindering van den prijs der telegrafische depechen de ontvansten meer dan verdubbeld zijn. Onbeduidende of zonderlinge depechen worden van den oenen kant van het rijk naar den anderen kant gezonden voor de geringe som van vijftig centimen. Zie er hier een voorbeeld van Eene dame op reis verwittigt hare meid met de volgende depcche Vergeet niet de kat op te sluiten.Een auder, zorgt wel voor de mostaart. Gedurende de afgeloopene maand maart zyn er 5,74fi brieven, ten gevolge van slechte adressen, ter zijde gelegd. Van dit getal zijn er 3,877, na de opening kunnen besteld of aan dc verzendets terug gezonden worden; 1,489 zijn in de schcu r m a n d gew o rpen

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1