Stads-nieuws. - VcrschiïligeTijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VIJFDE JAAR. ZONDAG 13" MEI 1866. Nu 216. Sedert 1" Mei laatsts is dc nieuwe tarief, voor hel vervoer der reizigers, in voege gebracht. Daar den tarief op den ijzeren-weg van West- Yfaanderen gcenc vermindering ondergaan heeft, DE TOEKOMST, De bi iovcii voor de ralaktic, dc boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat-2d, toe gestuurd worden.— LNSCtilUJ VING Voor Yperci,, per drie maanden, fr, 1 -00 - perjure, l'r. 4-00, voorop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verboog van tiet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook trij alle post-direklcurs. BEKEN DM AKINGEN' 12 centime» den drukregelde Plakbrieven van Verknopingen, Verpachtingen, enz. en andere Bcriglcn, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd lot bet verval van den dag der verpachting, des overslag.? of anders. Alle iulee- kenuar voor één jaar heeft regt driemaal een bcrigt van zes regels, zijn beroep heli ellende, onvergeld m dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis m de voornaamste herbergen dei' gemeenten gezonden, waar de verknopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Iedereen herinnert zich dat er onlangs ernige t peilingen een smeekschrift aan hel Senaat zonden, ten einde de maatre gels op het hanengevecht te onttrekken aan het strafwetboek. Zie hier wat de Gazette Bekje er over schrijft Ecne reeds lang-hangende kwestie, is in t ene der laatste zittingen van hel Senaat, die men hieldl tot het overzien van liet strafwetboek, voorgoed opgelost geworden. Hier viel te weten of de hanengevechten toepasselijk wa ren onder art. 339 die de mishandeling of wreedheid op beesten gepleegd, met boet en kol straft, alsook dezen die in openbare feesten of spelen beesten onnoodig lijden aandoen. M. Sélys-Longchamps heeft den heer Minister van ,Tiisticie daarover uitleg gevraagd en deze laatste verklaarde dat men geenszins het gedacht had de politie onder de beesten te houden, en ze te dwingen onder elkaar in goede gemeen zaamheid te leven, of hun lot boete of kot te veroordeelen. Indien deze dieren onder hen vechten, dat is hunne zaak, zegde dc Minister, wij hebben daar niets in te zien. M. de Sélys heeft de Minister bedankt, en met genoegen daargesleld dat men geenszins dacht le verbieden dal de bees ten onder elkaar vechten <n zich hij den hek nemen. Wij wenschen de liefhebbers van liet hanengevecht geluk met hunnen goeden uitslag, ons kompliment makende aan dezen der stad Yperen die het eerst het gedacht hadden de noodige stappen aan te wenden. Zondag heeft de Vlaamsehe Ster haren voorzitter, ter ge legenheid zijns naamdags, vereerd met twee zilveren salade vork en lepel. Dezelfde maatschappij, wanneer zij de levenden eert, ver geet ook de dooden niet, en Donderdag laatst zag men al de Sterrc-bioeders tegenwoordig in de 11 1/2 mis, die ter ge dachtenis der afgestorvene leden dier maatschappij in de kerk van S' Marlinus gedaan werd. Buiten de Rysselpoort hebben eenige vermaakzockcnde jongelingen, in ecne herberg, zich een kegelspel aangericht. Iiun reglement, welk op de schors van eenen kriekelaar in den hof geplakt is, is terdege puik opgesteld en indien die jongelieden alle die komieke en koddige voorwaarden kunnen ten uitvoer brengen, dan moet men daar zich innig vermaken. Alle liefhebber wordt er aangenomen om voor éénen dag van deze sociëteit deel le maken, op de gewonrlijke voor waarde wanneer men eenen al of i) kegels smijt men eene tournee pinten betaalt aan den ganschen kring. Is het waar betaalde er daar Vrijdag een liefhebber zes en dertig glazen hier Planleui'zorg voor uwe ooren Heden, 13", beginnen de toonkundige koncertos door de muzijkmaalschappijen der Pompiers en liet 10° regement ge geven, afwisselend in den openharen tuin der stad en in den zomerhof der Concorde (M. Verschaeve) buiten de Meenenpoort. liet 10° speelt vandaag buiten de poort en het program der uit te voeren stukken is belovend. Zij begon Woensdag laatst hare zomer-feesten, welke be staan in wekelijks overhands bollen of schieten met den stalen boog, om prijs, bestaande in drij oversehoone porce- leinen teildoren. Deze en andere vermakelijkheden, welke ons de zomer aanbrengt, zullen weder menig jong hart van vreugde doen poppelen. Lichte zijde, mooie kanten, kleurige linten, bevalli ge strikken komen voor den dag en onze lieve schoone Yper- sehe meisjes pronken en fladderen weder lusschen bloemen en vruchten hunne zusteren der natuur Heden, ten 10 ure 's morgens, is het wapen-inspectie voor onze Burgerwachtde algemeene vergaderplaats is op het Caserne-plein. Heden Zondag, 13 Mei, gaat er veel volk naar Vlamer- tïnghe, als zijnde de eerste kermis dier gemeente; doch de ware kermis is maar op den eersten Zondag van September eti deze tegenwoordige toeloop is maar de neuvene van Sint Job. De vaart van Yperen tot de Lei wordt met de meeste neer- sligheid voortgezet; 4 a 900 werkers zijn daarvoor gebruikt. Maandag heeft men uit eenen vijver te lteninghelst het lijk gelrokken van den lieer L. Bertier, oud 73 jaren, brouwer in die gemeente.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1