f. - Lijfde jaar. Stacis-nieuws. - Verschillige Tijdingen. - Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. ZONDAG 10" JUNI I860. N° 220. DG TOEKOMST, De brieven voor de redaktie, de boeken om in ons blad,je geplaatst Ie worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 20, toe gestuurd worden INSCHRIJVING Voor Yperen, per drie maanden, fr, 1-ttO per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde nriis met verhoog van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkleurs. BEKENDMAKINGEN li eenlimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot hef verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle mtee- kenaar voor één jaar heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. DRUKFEIL In ons laatste nummer zegden wij, sprekende over de afgeloopene Provinciale Kiezingen, dat nu te Brugge de katholijken 42 en de liberalen ook 42 stemmen hadden. Lees: katholijken 42, liberalen 22, Donderdag in den namiddag waren ereenige straatjong ns die slroo in het keldervenster gestoken hebbende van den heer Ïllavaut-Allaeys, in de Dixmudestraat, er het vuur in staken. Die heer, d°ie ter zelfder tijde koopman in hout is, legt daar altijd een groot deel zijner koopwaren in en het stroo was brandend er op gevallen, zoodanig dat er begin van brand ontstond, die gelukkig door de geboren in tijds gezien zijnde, spoedig is kunnen uitgedoofd worden. Het zoontje van Dingemans een snaak van G of 7 jaar oud en die daar gister in de Dixmudestraat speelde, werd bijna door de kar van eenen boer van Brielen overreden. Ongelukkig kind sprak Dingemans lot den knaap indien de kar u over hel lijf gereden had, waar zoudt ge, o hemel, thans geweest zijn Achter de kar, vader, antwoordde de bengel. Wat dunkt u van dit Ypersch kinderverstand Maandag aanstaande, ten 4 ure namiddag, is er zitting voor den Tuchtraad van de Burgerwacht onzer stad. Er zijn een vijftal geroepen wachten, die er zullen moeten rekening geven waarom zij tweemaal, zonder kennisgeving aan den korps overste, op cene bevolene exercicie nagebleven zijn. Maandag avond; ten 7 1/2 ure juist te beginnen, geven de heeren muziekanten der Pompiers en de leden der Vlaamsche Ster, in het Stads-Schouwburg, een luisterlijk avondfeest van Muziek-en Tooneelslukken. (Zie bet programma hier achter). Waarom men in het reeds gevorderd saizoen een feest in Stads-Komedie-Zaal geeft, beeft eene uitlegging noodig. Zekere heer Camil Francois, deelmakende der muziek van 't Korps Pompiers, alsook werkend lid der Vlaamsche Tooneel- maatschappij onzer stad, was op eenen avond naar huis ge gaan en zijne pijp niet goed uitgekotterd hebbende, had ze in zijn frak verborgen en dezelve in zijne kleérkas gehangen. 's Nachts werd hij wakker, maar, o ongeluk de kleérkas, de gordijnen van zijn bed, de kamer staal in brand! met hulp der geburen werd alles gebluscht, maaral zijne kleêren, en deze zijner moeder, waren vernield Het is om de schade, door deze ramp veroorzaakt, eenigen deels te vergoeden dal het Pompiers-Muziekkorps en de Vlaam sche Ster een feest geven, zich gelukkig achtende hunnen mak ker te kunnen bewijzen dat, in geval van nood, zij altijd daar zullen zijn om elkander te ondersteunen. Maandag zal er groote opstel gebeuren te Zonnebeke, al waar M. Eugène Iweins zijne intrede, als Burgemeester dier gemeente, doet. Een ingezonden artikel, door Pauwkensprekende over eenen visscher met de lijn, die deze week tot over den kop in Dickebusch-vijver tuimelde, binst dal hij het gelukte eenen karpel te vangen, na een heelen dag bij dat water gesukkeld te hebben, kan in ons bladje, uit oorzaak zijner lengte, niet overgenomen worden. Greene verdere ongelukken vielen voor, ten zij dal zijnen speksplenternieuwen hoed geenen duit meer weerd is. Het was den l" Mei dat de ofïieieele opening der Tentoon stelling van SchooneKunsten te Parys plaats had. Ziehier eenige bijzonderheden over het kataloog De Schilderkunst telt er van nr 1 tot nr 1778; Teekenin- gen, Waterverfstukken, Pastilschildering, Miniaturen, Email- lieersels, Porceleinen, Gleisen, Teekeningen voor geschilderde vensterglazen, zijn er GIG in getal; de Beeldhouwvoortbreng- sels met 509; Bouwkundige teekeningen 7:4men treft er nog aan 172 Gravuren en 4G Steendrukplaten. 59 Belgische kunstenaren nemen deel aan deze Tentoon stelling; hunne gewrochten tellen er Co n"; Teekeningen, Pastils, Waterverfschilderingen, enz., 9 n"; Beeldhouwwerk, 9 n"; de Gravuur, 9 n"; en de Steendrukkunst 3 n". Het staat hier wel nog twee Belgiesche kunstenaren te voe gen, die zich fransch hebben doen naturaliseeren (men weet niet waarom), het zijn de heeren B. Frison van Doornvk, en Dansart van Brussel; de eene stelt twee beeldhouwwerken ten loon en de andere twee schilderijen. Onder deze 59 schilders, 15 van onze twee Vlaanders heb ben 21 kunstvoorwerpen ingezonden, het zijn MM.: A.Bohm, van Yperen, 2 schilderijen. Th. Ceriez, Pope- pcringhe, 1.Gesar De Cock, Gent, 2. Ed. Dcpratere.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1