Stads-nieuws. - Verschilïige Tijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Ilekendmakingen. Stads Nieuws. VIJFDE JAAR. ZONDAG 24" JUNI i860. N° 222. DG TOEKOMST, De brieven voor de redaktie, de boeken om in ons blad je geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVINGVoor Yperei., per drie maanden, fr, 1-00 per jare, l'r. 4-00, vóórop te betalen. Duiten stad, zell'da prijs met verhoog van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-dirèkleurs. BEKENDMAKINGEN 12 cenlimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het vervul van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onverguld in dit bladje Ie laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. o Woensdag, korts na elf ure, hoorde men in de lucht als een groote donderslag en niet tegenstaande het weder geheel klaar was zag men over het Minneplein, in de richting van het westen, een groote bolle vuur de lucht doorstriepen. Deze bolle liet achter zich een steert vuur en vlam die de lengte van een tiental voeten scheen te hebben. Zulke luchtverschijnsels zijn in o.ize gewesten zeer zeld zaam en daarom wekken zij bij de gemeene klas menschen verschillige beoordeelingen op. Volgens de eene het zijn stee- nen uit vuurbergen, volgens andere was het een vlammend zweerd, een derde hield staan dat het een Pruisissche kanon bal was dat men met de nieuwe soortkanons langshier gescho ten had om den oorlog aan te kondigen en een laatste dal het de aankondiging was eener straffe Gods Eene straffe Godsweten die menschen wel wal zij zeggen Oorlog en hongersnood zijn dat straffen Ja, voor arme menschen en soldaten, die zich moeten laten doodschieten of te huis van honger sterven, en helaas in niets schuldig waren om deze straffe verdiend te hebben. Neen lezers, het is alleen lijk een luchtverschijnsel die door veel geleerden klaarlijk uitgelegd wordt maar eene straffe Gods! De groote koppen die de wereld plagen zijn anders gestraft dan door honger en ellenden die altijd maar alleen de gemeenen ster veling treffen. Woensdag, gedurende de wapenoefeningen der Rijschool, is er een arme bloed van conscril van zijn peerd gevallen en zijn been gebroken. Zondag of Maandag komt generaal Chazal naar hier om de Rijschool te inspecteren. De speldewerkkantjes zullen nog- eens te lijden hebben Mijnheer J.-Ch.-M. Simon, (gewezen Luitenant-Kolo nel der artillerie) is gister zaterdag als Kolonel-PIaatskom- mandant dezer stad, alhier aangekomen. Onze stadsgenoot, M. Ch. Swaels, thans bestuurder dei- Stadsschool te Meenen, is aldaar, bij Koninklijken besluite, Onder-Luitenant der vrijwillige Pompiers benoemd. n<5>^.£l Over eenige weken ging ik met mijnen vriend pingemans naaringhe kermis. Wat ons verwonderde, was dal men in dees dorp, als naar gewoonte, niet meer danste. De bazin uit den Gouden Leeuw, aan wien wij onze ver wondering daar over lieten blijken, loslte ons dit raadsel op Mijnheer dc pastor had hel verboden. Dat men bet dansen verbiede bij volkeren, waar de ontucht in eere staat, dit is te begrijpen maar waarom vernietigt men de zoo doodeenvoudige vlaamsche kermissen Die ker missen, welke zoo naïef het goedige karakter van het vlaam sche volk weerspiegelen. Die kermissen welke Teniers met zijn krachtig palet vereeuwigd heeft! Waarom moeten die vreugdige, zedelijke, openhartige 1 andfeesten in verdokene, ontuchtige en schijnheilige brasserijen veranderd worden Wij gingen in eenige andere herbergen en kroegen van het dorp en wij zagen Eene geheele dorp jeugd te saam gerot en in hoeken en kanten overhoop bij bier- en brandewijnkannen verstoken, aangehitst door overmaat en bedwelmd door den drank. En over eenige jaren zag men daar De struische landjongens en de malsche boerenmeiden, los, openhartig, in de wijde lucht, onder de oogen van ouders en familie, aan den dans en vreugd, dat hun het stof over het hoofd vloog en het zweet uit het vurig blozend voorhoofd dampte. En nu wordt dit verboden. De Israè'liten dansten rond de ark des verbonds en rond het gouden kalf. Rij de Romeinen was het dansen een plicht. De oude Germanen dansten rond de slachtoffers, waarvan zij hunnen God ter eer het bloed dronken. Het leger van Artevelde danste rond het vuur, dat de val- sclie perkamenten van Frankryk verslond. Eertijds dansten de Vlamingen omdat de Franschen hunne rechten hadden moeten erkennen. Eu nu wordt dit verboden. Pauwken. Eene nieuwe specie van verfransching. Te Brussel en te Gent bestaan gestichten waar men den doofstommen kinderen leert lezen, schrijven, enz., zelfs leert men er muziek. Over eenige weken kwam in liet dorp E een doofstom manneken naar huis om zijnen ouderen een

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1