Stads-nieuws. - Verschillige Tijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VIJFDE JAAR. ZONDAG I" JULI 1866. N° 223. Maandag morgend, ten 9 3/4, nam ei' een peerd de vlucht dat los geraakt zijnde van de kar waar aan het gespannen was, den zwijnkel achter zich slepende. Het beest, door het gedurig slagen om zijne poolen van den zwijnkel en het gekletter door deze laatste veroorzaakt, werd hoe langer hoe meer verschrikt. Het peerd kwam al over de Kie ken- en Botermarkt, trok de Kasselstraat door en de Ryselstraat in. Langs den overkant der straat gekomen, wilde het zijne richting zuidwaarts ne men, maar reeds vastgegrepen door een officier onzer Rijschool, plofte het neder. Seffens snelden er andere bij en deden het arme beest recht sprin- gen. Men schrikt wanneer men denkt aan de onge lukken die in zulk nauw straatje, als het Kassei- straatje, zouden kunnen voorgevallen zijn. Tc meer daar er juist schilders op hunne ladders bezig waren aan de voorgevels eeniger huizen te werken. Niets is gelukkiglijk omver gereden geweest dan eenige manden groensels en fruit. Donderdag avond, om half negen, werd er ccne tweevoudige serenade gegeven voor de woonst van onzen achtbaren Burgemeester, M. P.Beke, wiens naamdagfeest het 's anderdaags was. Deze omstan digheid had cene vrij talrijke menigte aldaar aan gelokt die hierin belang scheen te stellen. Onze eerste Magistraat ontving de leden van den gemeente-raad en andere voorname personen die (leze gelegenheid hadden waargenomen om hem hunne hulde en gelukwcnschcn aan tc bieden. De stukken door hel muziek der Pompiers gege ven, hoewel nu en dan eens gestoord door het voorbij trekken van rijtuigen, werden, zoo als im mer, wel uitgevoerd. Onze jonge en bloeiende Zangmaatschappij, uit den Gulden Arend, zong er drie lieve koren die het publiek warm toe juichte. De muziekanten der Pompiers, na geëindigd tc hebben bij den heer Burgemeester, begaven zicli naar de woonst van hunnen Kapitein Commandant alwaar zij, voor dezelfde gelegenheid, nog eenige korte stukjes lieten lioorcn. IET EN NIET. DE TOEKOMST. De brieven voor de redaldie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVINGVoor Yperer., per drie maanden, fr, 1-00 per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zeilde nriis met verboog van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direktaurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslag! ol anders. Alle ïntee- kenaar voor één jaar beeft regt driemaal een berigt. van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje tc laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. i. Over omtrent een dertigtal jaren werd liier te lande een wichtje geborenzoo tenger, zoo kleintjes was het arme schepseltje, dat men eenige jaren voor zijn leven vreezen moest. De moeder van het kind was eene stokoude vrouw, welke eens als de schoonste en als de machtigste nevens vete harer vriendinnen geprijkt had maar in 850 had zij eenen ge weldigen slag op het hoofd gekregen en scheen door dien stoot den grafput te moeten vullen. Lang kween zij en is nog niet genezen, ofschoon zij ech ter onsterfelijk is ©isze 4a«J. tleur kindje, het onnoozel lam, was eene dochter en als kristene die ze was, droeg men ze ten doop en men noemde haar vlaanisïSie Sjewcglng. Wij allen hebben ze gekend, niet waar, die arme lieve kleine, toen ze hier halfnaakt, van honger en koude bibberen de, over eenige jaren door onze straten sukkelde, aan aHemuns deur kloppende, om cene bete broods, om wat troost voor haar en voor hare moeder. Maar meisje en moeder werden hier drukkelijk verstooten. Hun voesiervader, ons landelijk bestuur, scheen zich ook weinig om hun lot te bekreunen, want die vader wat nog erger was verachtte hen want ons bestuur heeft eene an dere vrouw lief, eene vreemde, welke 1830 hier op eenen flu— weelen zetel plaatste en waar zij zich in weelde en in rijkdom mag baden. Dat was hartscheurend voor die oude vrouw en voor haar kind; ook, zij bogen nederig het hoofd, maar het hart kropte hen van machtelooze spijt en woede.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1