otads-nieuws. - VersoMHge Tijdingen. - Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VIJFDE JA All. ZONDAG 8" Jl LI I86t>. N" 224. Sedert 1" Juli zijn er nieuwe tabellen der ver trekuren van den ijzeren-weg van West-Vlaande- ren en Veurne-Lichlervelde uitgegeven. Weinige veranderingen vindt men er. aangaande Yper. oj). Zie hier onder Van A per naar Poperinghe. "s Morgens, 8-57 11-50. - 's Avonds. 5-15 5-04 vilesse. - 0-44, Van Yper naar Kortrv k. 's Morgens. 6-10 8-57 vit. 1 1-03. 's Avonds, 5-01 6-31. Zie hier in welke woorden het bankroet vaneen bankhuis onzer stad door den Joi rxai. d'Ypkks be vestigd wordt Zaterdag (23" Juni) is de bank Yandcrmeulen in bankroet verklaard geworden. Men verzekerd dat de scbnldeisehers meer dan 50-len honderd zullen verliezen, daar het te kort de 600 duizend fr. zou overtreffen. Men schrijft die ramp toe aan de staatkundige gebeurtenissen die eene reeks verliezen hebben doen ontstaan, en al de waardijen in zooveel waarde hebben doen verliezen, dat alle verkoop er van ten onderbren gend is. POSTZEGELS. Het bestuur bericht bet pu bliek dat de oude postzegels, sedert 1" Juli laatst, niet meer geldig zijn voor het frankeren der brie ven, enz.: alle brief, met oude postzegels bestem peld, zal als ongefrankeerd aanzien worden. Te rekenen van 1" Juli. gedurende drie maan den, zullen de oude postzegels, in al de postbu- reelen, legen nieuwe kunnen verwisseld worden. ]\a dien lijd, zullen degenen die in de circulatie blijven, hunne waarde verliezen. Moniteur De minister au openbare werken bericht dat de brieven, enz., bestemd voor de versebillige landen van Duilsehland, Oostenryk medebcgre- pen, langs Frankryk mogen verzonden worden aan de volgende voorwaarden (iewone brieven mogen al of niet gefrankeerd worden, aan 50 c, voor 7 1/2 grammen, dechar geerde brieven De frankering tot aan de bestem- plaats is verplichtend aan 50 c. voor 7 1/2 gram. en 50 c. voor vast recht. Dagbladen en Druksels de frankering is verplichtend lol aan de frattsclre grenzen aan I c. per 40gram. voor de gefrankeerde; 6 c. voor de niet. gefrankeerde. IET ÉN NIET. DE TOEKOMST, De hrieveii voor de. rcdaklic, de boeken uin in ons 1 ladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixinude-straat2C>, toe gestuurd worden.INSCHRIJVING: Voor Yperei., per drie maanden, fr, 1 -00 - per jare, fr. .1-1)0, vóórop te betalen. Ruilen stad, /.elfde prijs met verhoog van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle. posl-direklcurs. BEKENDMAKINGEN 1 i éenlinien den drukregelde Plakbrieven van Verknopingen, Verpachtingen, en/., en andere Rerigien, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd lot hel verval van den dag der verpachting-, des overslags of anders. - - Alle inlee- keuaar voor één jaar, heeft regl driemaal een berigt van /.es regels, zijn beroep bel relt'ende, on vergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verknopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Onder eene aanzienlijke bevordering bij het legér, zijn door Koninklijk besluit van 24 Jnni II. de vólgende officieren ter onzer In zetting benoemd Hij de Rijschool lot luitenant van kavalerij, MM. Van Bombergcn lot onderluitenant id, de vvaelilmeester-Ieeraar De (lock. Rij bet -10° Linie Regi menttot grootmajoors, de kapi teins MM. Van Isbecquc en Bombay; tol kapitein van 1° klas, Crepin, tot kapiteins van 5C id.,Coulelier, Sihenaler en Hoekx; tot luitenants, Oierckens, Rodino, Chevalier en VandcWeghe;. tot onderluitenant, de sergent-major Devergnies. (Vervolg). i liet is bekend dat de nederdnilselisprckende Brabanders, Vlamingen en Limburgers t< n minste zes eeuwen lang in hunne moedertaal zijn bestuurd geworden,en dal hunne na- tionaieleit steeds tut heerlijkst heeft uitgeblonken toen die )i taal hare volle rechten genoot. Overal waar men sedert on- heuglijke tijden nederduitscli sprak, daar spreekt men hel ■I nog heden. De oude landskonstitulien of blijde-inkomsten a van onze souvereiueti, onze oude wetten, onze plaatselijke >i besturen zijn oorspronkelijk in die laai vervat. Vele dtti- zende boeken zijn er in gedrukt en inen kan niet zeggen dat i onze voorouders hel vlnumsch ooit als een nietig jnilois

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1