otads-nieuws. - YerschilligeTijdingen. - Knust- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VIJFDE JAAP, ZONDAG 22" JULI 1866, N° 226. De leden van den Tuchtraad der Burgerwacht van Yperen die in den 3" termijn 1866 moeten zetelen werden op 1" dezer door het lot aangewezen. Hier volgen hunne namen Bruno De Cadt, onderluitenant, ÏA,Inn MM Bernard Dc Smedt, serjant. miu. Leonard i\offmcn, korporaal. Jules Vandermecrsch, wacht, Auguste Joye, luitenant. Bijgevoegde Gustaaf Yuylsteke, serjant. leden, MM. Charles Bacy, korporaal. Henri Iweins, wacht. Zaterdagavond (over acht dagen), waren al de mannen der Rijschool in vreugd en opgetogenheid. M. Frantzen, de kommandant, was lol officier van het Leopolds-orde benoemd. Eene schoonc serena de had plaats vóór zijne woonst, in de Slerreslraal. Verlichting en vuurwerk ontbraken niet: de Ca serne, het Arsenaal en vele woonsten waar er of- lieieren wonen, waren zindelijk met gekleurde glazen versierd. Dit feest deurde wel tol 2 ure des nachts. Een jonge officier is bij het aflaten van een stuk vuurwerk aan dc handen nogal deerlijk ver brand geworden. Men twijfelt zeker niet of er ont braken geene kijkers en kijksters nog min. De kapitein kommandant Michel der kanon niers is ridder van't Leopolds-orde benoemd. Zaterdag, 21 dezer, ten elf ure voormiddag, was er in S' Maartens-kerk Te Decjt, ter gelegenheid van den 35" verjaardag van Z. M. Leopold dc Ie, ons betreurde Koning. Zoo als naar gewoonte, wa ren alle burger- en militaire overheden, alsook de hoeren van den Rechtbank en het onderwijs van Kommunaal Kollegie en Gemeente-school tegen woordig. HctkorpsPompiers met zijn muziek en de halve balterie kanonniers onzer Burgerwacht vormden dc cerc-wach!. Eene algemecnc monstering voor onze Burger wacht ging heden ten i i ure plaats hebben, maar een tegenbevel verandert het. op 8 ure. De oorzaak is dal de kommandant Ilynderick, uil bezorgdheid der hoeren wachten, met reden denkt dat de.hitte min hevig op 8 dan op 11 ure zal zijn. Onze Pompiers vertrekken heden (Zondag) met den trein van 41 ure naar Mecnen, alwaar zij de cijbclschieling en hel festival gaan bijwoonen. Het programma onzer gemeente-kermis ons te laat ter inplaalsing besteld zijnde, zullen wij Zon dag aanstaande hetzelve mededeelcn. Maar iels buiten het programma is ter onzer kennis gekomen De vermaarde Sai.on de Société, van den heer Delahaye, van Holland, die te Mechclen en Ant werpen als een wonder van pracht aanzien werd, komt hier op onze Groolë-Markl plaats nemen. De salon heeft 22 meters diepte op 12 breed. Men ziet er niets dan goud en marmer. 8 der schoonste juffers die men eens zag verlustigen den slijters met hare looverzangen en hekoren door het kunst matig muziek. 28 garcons bedienen vlugger als de wind. Het is geen palates-frits-barak, hel is een waar palcis waar men Champagne, Bour gogne en alle slach van andere wijnen en dranken vindt. Gelooft gij het niet? Eh wel, spreek later. BE TOEKOMST, De brieven voor de rcdaklie, de boeken om in ons kladje geplaatst te worden, moeien vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRI.I VING Voor Yperen, per drie maanden, fr, 1-00 per jare, l'r. 5-00, vóórop le betalen. Buiten stad, zeilde prijs met verboog van hel port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle posl-dirckleurs. BEKENDMAKINGEN 12 cenlimen den drukregel; de Plakbrieven van Verknopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, len bureele van dit Weekblad -gedrukt, zijn gratis ingelijfd lot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle inlee- kenaar voor één jaar, heeft regl driemaal een berigl van zes regels, zijn beroep belrell'ende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. KEftMISSEK BEK. MAAKD JULI. 4n Zondag. Glielnvelt. Reninghelst. Polinckliove. Zondag. Boesinghe. Veurne.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1