Stadsnieuws. - Vcrschilligc Tijdingen. - Kunst- en Tooneelmeuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. Vcrschillige lijdingen. VIJFDE JAAR. ZONDAG 29" JULI 1866. N" 227. DE TOEKOMST 6" nP voo, do rodaklic de lioeken om in ons bladje geplaatst lo worden, moeten vrachtvrij eten uitgever Dixmude-strmt, 26 toe- i' l\v. i(i(M1 INSCHRIJVING Voor Y peren, per drie maanden, Ir, 1-00; perjure, Ir. 4-00, \oorop te beluien. Buiten slad, zeilde gcsluuid w h en. INbUliUJ Vim.voor l dr(jkkel, vm, (lit a,sook ,,fj a||e ,,osl.-cJirektcurs. BKKFNÜM VKINGFN1*centime» den' drukregel- de Plakbrieven van Verkoopingcn, Verpachtingen enz. en andere Beriplen ten i v on lui \Vrwa-i I 'H1 wlt'-uki 7ï in ar alls ingelijfd tol liet vervul van den dag der verpachting, des oversiags ot anders. Alle mlee- bureelc van (lil Week S HrVmv/l een lieri d van zes regels, zijn beroep bclrcffende, onvergeld in dilbladje (e lalen inlijven. 'ËfwoTdm, wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verknopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Vlet Stadsbestuur doet tegenwoordig met kasseistecncn be leggen de Rijkc-klaren-slraat en het gedeelte der Bukkers- straat die daarvan onvoorzien waren. Dit is eene verbetering die wij met genoegen aanstippen, omdat de ongezonde plassen, waarmede de grond op deze plaatsen bedekt was, zullen verdwijnen. Twee nieuwe brief bussen zijn geplaatst: dc cene langs de Mi ciienpoort en de andere aan den ingang der Sterrestraat. Zondag laatst, ten 9 ure 's morgens, op de Groote-Markt, was er monstering voor ue Pompiers en de Burgerwacht te zanten, ter gelegenheid van de 55 jarige inhuldiging van Leo pold I. Voor het inrukken beeft M. Aug. liynderick, major- kommandant, de wachten algemeenlijk bedankt over de blijkens van goeden wil die zij, in de verscbillige krijgsbewe gingen, aan den dag gelegd hebben. Iels wat wij met voldoening bemerkt hebben, is dat de twee korpsen voorzien zijn elk van zijne Markelcnster. Te zelfden dage, in bet zomerhof der Concordeheeft bet zoontje van M. Devarver zijne band gebroken al spelende met andere kinderen, achter bet verhoog waar gewoonlijk bet muziek op speelt. Zondag ('s nachts) zijn onze Pompiers, die naar 't Mee- nens festival en schijfschieting gegaan waren, al spelende van tie statie naar de Groote-Markt getrokken. Prijzen tan tenue en uitvoer zijn hun ten deele gevallen, onder ander be haalde er de heer Balmaekers eene vergulde medailje voor het uitvoeren van den besten solo op de clarinet. Maandag laatst, 's namiddags ten 4 ure, gebeurde er een schrikkelijk ongeluk. Albertus Vercouter, metselaar, viel van 120 voeten hoogte van de stelling der hcrstellings-workcn al den noordkant der St. Maarlens-kerk. Het borstbeen gebro ken en in drij plaatsen den schedel geborsten, moest men den ongelukkige ter plaats in het aanpalende magazijn, laten twee zusters van liefde bezorgden hem. Geestelijken en 5 geneeshccren snelden er dadelijk naartoe om hunne hulp te bieden. Onbeschrijfelijk was liet verscheurend tooneel wanneer vrouw en kinders van Vercouter bij zijne legerstede gekomen zijn. Woensdag werd bij naar het Gasthuis overgevoerd.Weinig hoop blijft over. Het is dezelfde "Vercouter die over eenige jaren van eene liooge stelling in het Uousbrugge-Damen-couvent viel. Het is het eerste ongeluk in 2!) jaar, sedert men aan deze herstellingswerken bezig is, dat men aan te slippen beeft. Twee hooiwagens zijn dezer week in onze stad, ten gevolge van slechte lading, omver gevallen een in de Dixmudestraat en een op de Groote-Markt, niet verre van het policie-bureel. Deze in de Dixmudestraat werd seffens weg geruimd en dien op dc Markt lag cr 's anderendaags ten 8 1/2 ure nog. Met den Thuyndag plaatst men eene vaas op de voetzuil die in de publieke wandeling, achter hel Bousbrugge-Damen klooster, slaat. Onze rampaarden-wandelingen, met nu en dan eene verbetering, zullen in liet kort ieders verwondering naar zich trekken. De Vlaamsche Ster is druk aan bet repeteren voor hare vertooning van Tliuyndag-Maandag, op dc llalle. Men weet dal deze vertooning onvergeld den publieken toegang aan ie dereen laat. Ongetwijfeld zal er veel volk zijn, dewijl het, 0111 zoo te zeggen, het ecnigste publiek feest is van de gcheele Kermis. Mw Van Peene, van Gent, leent hare kundige medewerking. KERMISSEN. 5n Zondag van Juli. Baesinghe. Veurne. ln Zondag van Oogst. Yperen. 3" Zondag van Oogst. Korlryk. -Wcrvicq. WAPENSTILSTAND. De pogingen door keizer Napo leon aangewend tot het bekomen van eenen wapenstilstand, zijn eindelijk gelukt. Pruisen heeft de voorwaarden eetier over eenkomst aanveerd, die dan ook door Oostenryk zijn aange nomen. Gedurende vijf dagen zullen alle vijandelijkheden worden opgeschorst, in welk tijdverloop het Weenerhof zal moeten zoggen of liet de voorafgaandelijke onderhandelingen over den grondslag van den vrede aanveerdt of verwept. De wapenstilstand is begonnen den 22 Juli.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1