Stads-nieuws. - Yerschliüge Tijdingen.-Kioist- en Tooiieclnieims. Bekendmakingen. Stads Nieuws. Vcrschilligc lijdingen. VIJFDE JAAR. ZONDAG 3» AUGUST! 1866. N°228. kerimssen! BE TOEKOMST, Cf Do blieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever Dixmude-s raat, 20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING: Voor Yperer,, per drie maanden, fr, 1-00 per jare, Ir 4-00 voorop te betalen. Buiten stad, zc.tde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direktours. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregelde Plakbrieven van Vorkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten hureele van dit Weekblad gedrukt zijn qratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags oi anders Alle inlcc- kenaarvoor één jaarSregt driemaal een beHgt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in cl t bladje te laten nlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verknopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Door koninklijk besluit van li) Juli, M. Boedt, advokaat te Yperen en onder-Voorzitter der Besturende Commissie van 't gevang onzer stad, is Voorzitter dezer Commissie benoemd, in vervanging van M. Tempels, tot andere bedieningen geroe pen en M. J. Ivveins, Procureur des Konings van rechts wege lid der gezegde Commissie, is onder-Voorzitter benoemd in vervanging van reeds genoemden heer Boedt. In den namiddag van Zondag laatst heeft het zoo geweldig geregend dat vele kelders onder water stonden. Een batailjon van het 10" reg1 is Donderdag laatst, ten C ure 's morgens, naar Dendermondc vertrokken.liet 7° reg' gaat dit jaar naar 't kamp van Beverloo, om aldaar deel aan de groote krijgsoefeningen te nemen. Te zelfden dage, 's namiddags ten fi ure, zijn de rekruten van 't 10° reg1 in onze stad aangekomen. Zij kwamen van het kamp van Beverloo. Vrijdag werd er op alle hoeken der straten onzer stad afge kondigd dat van wege Burgmeester en Schepenen het verboden is, na twaalf ure 's nachts, in de herbergen Ie blijven. Alle plaatsen waar men drank verkoopt moeten insgelijks na dit uur gesloten worden. De hals en allerhande publieke feesten of partijen zullen ook moeten eindigen. Alles op hoeten en ge vang, zooals de artikelen luiden en de omstandigheden zich zouden opdoen. De Burgemeester maant ter zclfdcr tijde iedereen tot de ge- matigheid aan, ten einde de oorzaken tot de heerschende ziekte te voorkomen. De pekkers hén gedaan. Eergisteren zegde men te Yperen Op onze Markt zullen dit jaar zeer weinig fcest-krnmen en poetsmakerstenten staan. De nauwkeurige maatregels door on zen gezondheidsraad genomen, zijn gedeeltelijk er de oorzaak van, want zoo het schijnt, zou iedereen aan een onderzoek onderworpen worden en de orgelspelers en andere kunste naars zouden verbod ontvangen hebben binnen stad te her bergen. Dieren-hokken zijn ook verboden.» En de Groote-Markt staat proppend vol 1" Zondag van Oogst. Yperen. 5" Zondag van Oogst. Korlryk. Wervicq. Dinsdag laatst, ten 10 ure 's avonds, loste Leopold Nuyt- tens, oud 28 jaar, geboortig van Mecnen cn wonende te Gent, cene pistool af op zijne vrouw Marie Vaiihoorebeke. Dit gebeurde op de vestingen der Bijloke. De man is in cclitcnis genomen en de vrouw is in het gasthuis, deerlijk gewond. Den 1 augusti, ten 10 ure 's morgens, heeft de opening- van het hof van assisen van Westvlaanderen, onder voorzit- ting.van den raadsheer Grandjean, plaats gehad. De veldwachters onzer provincie zullen met liet aan staande bezoek des Konings te Brugge in een gansch nieuw kostuum gekleed zijn, en't is daarenboven een ander model van uniform: groen lakenen tuniek en broek met brecde roo- de strepen en een nievve vorm van shako. De brigadiers zal men thans kennen aan strepen op de arms even als de mili tairen. De minister van oorlog heeft onder de wapens geroepen de klassen der ruitcrij-regcmcntcn, die zich in onbepaald ver lof bevonden. Tot heden hebben de andere klassen van Milicianen geen bericht van dien aard ontvangen. De heer J. Naart, van Brugge, heeft den prijs van Rome behaald in den grooten prijskamp van bouwkunde, bij de Koninklijke akademie van Antwerpen. Ziehier de verschillende steden waarheen de Koning en de Koningin zich zullen begeven gedurende de maand oogst Bergen, op 5 oogst; Dornyk, op 17Antwerpen, op 18, en Brugge op 27. Men schrijft uit Brugge Te oordcelen naar de toebe reidselen die men maakt voor een vencliaansch feest, ter gele genheid der komst van Z. M. Leopold ft, zal er nooit iets luisterlijker in Brugge te zien geweest zijn. l'rankryk, Enge land en Bolland zullen daaraan deel nemen, leder dezer natiën zal er, door een kostelijk met vlaggen versierd boot en schitterend verlicht, vertegenwoordigd zijn. Deze wijze van verwellckomming van den Koning der Belgen, zal het tijdstip herinneren op welke de schepen van alle natiën in de watereu van Brugge, liet Moord-Venctie van Europa, zeilden. Telegraaf tusschen Europa en Amerika. De nij verheid heeft eene groote viktorie behaald. De legging dei- kabel van den telegraaf is tot nu toe gelukt. Door de diepte der zeeën heen zullen de twee vverelddeelen verbonden wor den. In eenige minuten spreken wij nu met de nieuwe wereld. Den 27 Juli werden de boodschappen en gelukwenschiiigen

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1