Stads-nieuws. - Verschillige Tijdingen.-Kunst- en Tooncelnieuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VIJFDE JAAR. ZONDAG !2" AUGUST! I860. N" 229. DE TOEKOMST. Dc brieven voor de redaklie, de boeken om in ons bladje geplaatsl te worden, moeion vracht vrij den uitgever, Dixmude-straat, 20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVINGVoor Yperen, per drie maanden, fr, 1-00 per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen, buiten stad, zelfde prijs mei verhoog van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle posl-direkleurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen don drukregel; de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Bèrigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tol liet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle inten- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal eenWigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvorgeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Onze Thuindag-Kennis is zeer wel vergaan extraordinaire schoon nat weder van het begin lot hel einde. De Groote- Markt is wel met tenten en kramen voorzien; maar de lieden uit het omliggende, door het ongunstig weder of andere oorzaak tegengehouden, komen in geen groot getal, doch de Cirque in miniatuur die met de opening op de Boterstraat geeft, spant de kroon van al de tenten die zich op de Markt bevjnden, zoowel door de massa volk dat naar elke vertooning gaat zien, als door de wondertoeren die men daar bespeurt. Peerden, honden en apen, verbazen menig mensch door de ongeloofelijke en zeldzame kunsten dat zij uitvoeren. Dan de kinderkens die zoo bevallig lo pcerd rijden en waarvoor me nige vermaarde ridders zouden moeten den duim leggen. De barak is zoodanig goed ingericht dat noch wind, noch water, boe slecht het weder ook zij, van binnen door kan dringen. Alle avonden is de barak proppend vol en de directie heeft be sloten, in het vooruitzicht der omliggende bewoners toe gang te laten, van Zondag 12", ten 2 ure's namiddags, ccnc voorstelling te geven. Dezen die nog niet geweest zien zijn, moeten zich verhaasten, want wellicht missen zij de ecnige gelegenheid om iets waarlijk schoons te gaan bewonderen. Wat stadsvermaken betreffen, deze zijn lusschen de vlagen nogal goed afgeloopen. Den Zondag waren 'tconcert en 't bal goed bezocht; voor al Mej. Van Boom en de barijton M. Outtelct, droegen de toe juichingen weg. Den Maandag was het de vertooning der Vlaamsche Sier, op de Dalle gegeven iedereen had daar den vrijen ingang, ook ontbrak er geen volk. Wij hebben bemerkt dat dit feest bij het volk goed werd gesmaakt en zouden wenschcn jaar lijks of bij bijzondere omstandigheden onze gemeente raad meermalen deze voorstellingen Ie laten vernieuwen. Ten zelfden dage had de Kaariers-Kampstrijd plaats. Uier- onder volgen de namen der overwinnaars 1" prijs. 40 fr. Aan de maatschappij (Bcrtier Felix. de Herderin. (Werbrouck Jules. 2n prijs. 25 fr. Aan de maatschappij (Bartier Charles. de Pen. (Bartier Leo. 5" prijs. 20 fr. Aan de maatschappij (Titeca Charles. Moscou. (Dubois Jules. 4" prijs. Tb fr. Aan de maatschappij (Soenen Fideel. den Hert. (Cippers Louis. 's Avonds was het bal in St. Sebasliaan goed bijgewoond. Den Dinsdag moest het feest in den zomerhof der Concorde plaats hebben, maar het slecht weder deed het lot den Donderdag verzetten. Den woensdag avond leverde ons den taptoe bij fakkellicht een schoon zicht opde gewapende mannen, de fakkels in vollen gloed, het daverend muziek en lellooze trommels, be- tooverden zoodanig den geest dat men, den stoet van ver aan schouwd, zich in eene stad geloofde waar de menigte in op stand, zijnen doortocht met vuur en bloed stempelde; ofwel, een veroverend leger dat 's avonds zijne intrede in onze muren deed. Daarna had het ontsteken van den vuurvogel plaats deze plechtigheid geschiedde op de Leet.Ongelukkiglijk begon het nogeens te regenen en het volk ongeduldig zijnde, trip pelde, morde en lachte. Vuurpijlen in massa stegen de luclit in, en niet één lukte het den vogel te ontsteken. Kotten, zoudt ge gelooven dat wij hier nog twee uren kunnen staan. Ba jank, want 't is 't draalje, en ik begin al nat te zijn tot op mijn hemd, en als hij algauw niet ontsteken geraakt, zal hij nog gekalangicrd worden, ge zult het zien 1 En lachen om te bersten, want het woord was goed op zijne plaats, wij zullen verder daarop wederkeeren. Den Donderdag was het schieting voor de Burgerwacht. De twee eerste prijzen werden behaald door de heoren Froidure, Ed., garde der -1° comp., en Pascal, Em., opperwachtmeester der kanonniers. Het feest bij Verschaeve was ook heel schitterend. Men danste binnen de zaal. Nu heden is het de groote schieting bij het Koninklijk Gild van St. Sebasliaan. kaeangerbn. Onze regering, om den cholera te vooi ko men, heeft met de kermis alle herbergen ten 12 ure doen sluiten. Het volk, de heilzaamheid van dezen maatregel niet begrijpende, had een weinig moeite zich daaraan te onderwer pen en met slag van 12 ure schaarde zich bijeen op de groote markt en deed dc herbergen aldaar sluiten onder het gefluit en geschreeuw der menigte. Twee drie dagen achtervolgens vernieuwde zich de betooging en de bijeenrotling begon onrustwekkend te worden, doordien de massa in stad nog naar andere plaatsen zich wendde,toen men ecnige der meeste levenhouders vastgreep en voor het gerecht deed verschijnen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1