Stads-nicuws. - Yerschillige Tijdingen. - Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VIJFDE JAAR. ZONDAG 19" AUGUST! 18GG. JN" 230. Heden Zondag, ten 8 u. 's av., Groote voorstel ling in dc rninialuur-cirqite op dc Groote-Markt. Om te bedanken geeft de Directie eene Tombola met kostelijke prijzen, waaronder een GEBREI DELD en GEZADELD PEERD te winnen is. DE TOEKOMST Dc brieven voor de mink tie, de boeken om in ons Mudje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmucle-straat, 20, toe gestuurd worden.INSCHRIJVING: Voor Yperen, per drie maanden, fr, 1-00; perjure, i'r. 4-00, vóórop te beluien, buiten stad, zelfde prijs met verbom' van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit bind, alsook bij alle post-direktcurs. HEKENDMAK.JNGEN 12 eenliincn den drukregel—de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpacldingen, enz. en andere Berigtcn, Ion burcele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd lot bet verval van den dag der vorpacliling, des ovcrslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, beeft regt driemaal een berigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onvcrgeld in dil bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste berbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Dc tweede Zondag van Tintin dag heeft wederom door het de slecht weder doorgeslagen; niettegenstaande dat, was schieting van S' Sebasliaan schitterend van luister en een groot getal vreemde maatschappijen en afzonderlijke schutters waren van den vreemde en van alle punten des lands er naar toe gesneld. Het vuurwerk, dat's avonds moest plaats hebben, is nogeens door '1 slecht weder moeten verzet worden, liet had plaats op Woensdag (O. L. V. Hemelvaart). Het was aangekondigd voor 10 ure, doch men begon ten 9 1/4. Blaar zoohaast het volk uit de stad de vuurpijlen langs den kant van het Blinnc- plein zag opstijgen bekleedden bij duizende menschen het overgroot plein. De verschillige stukken zijn heel wel gelukt en hebben liet publiek heel aangenaam geweest, vooral het slotstuk dat een onbeschrijflijk elfekl te weeg bracht en ontplofte onder het handgeklap en de toejuichingen der lelloozc menigte. Onze stadgenoot, BI. Ch. Caillirz, vuurwerkmaker, kreeg buiten zijne wete een heel schoon kompliment. Twee vreemde hecren zegden onder eikander: Mais c'est magnifique C'est très-beau.... c'est sans doute un arlificier de Bruxellcs qu'on a fait venir. Ce serait impossible aulrement.... comment voulcz-vous qu'a Ypres on aille chercher ces choses-la Maandag morgend ten 10 ure deelde men de prijzen aan de leerlingen van liet bisschoppelijk kollegie uit. Dinsdag namiddag gebeurde dezelfde plechtigheid voor de leerlingen van stadskollegie. Donderdag avond, in onze Tooneelzaal, gaven de herren gebroeders Davenport eene voorstelling in hunne vermaarde kas. Dezen die gaan zien hebben kennen de zaak, maar dezen die niet geweest zijn moeten weten dut men die heeren Daven port in hunne kas bindt en daarna opsluit. Zoodra dc kas ge sloten, men de instrumenten die bij hen leggen hoort spelen; de kas wederom geopend, zitten die heeren in hunne vorige houding, nog altoos vastgebonden De kas wederom gesloten en geopend, zijn zij los en de koorden liggen nevens hun ten gronde. Men sluit en men opent de kas nogeens en zij zitten vaster gebonden dan te voren. Wij hadden vergelen te zeggen dat men door eene vierkante opening in de kas soms twee, zelfs vier handen zag alsook eene hel die men aldaar uitstak en klonk. De voorstelling in den donker, buiten de kleedverwisseling, werd niet goed verslaan, en deze die er geweest zijn verschil len in gedachtend'eene zeggen dat zij guitaren zien vliegen hebben, d andere dat het ka roten waren, andere nog zeggen dat zij twee flankstukken zjen vliegen hebben; en wij, wij hebben niets dan eenen korten stond eene fosphoorachtige verschijning gezien die men aan niets vergelijken kon. In de Tentoonstelling van schilderijen, onlangs te Brussel geopend, is Vperen weerdiglijk vertegenwoordigd Men vindt er tafereelen van dc heeren Bossuet, libhin, Bolhart), Ceriez ril Delbeke die de aandacht der ware kunstkenners op zich trekken. De heer Deconinck, van Bieteren, oud-leerling onzer academie, die hier zijne eerste lessen in het schilderen heeft waargenomen, doet zich vooral onderscheiden door zijne jagers, een echt meesterstuk, dat bewijst van den verbazenden voortgang dien hij gedaan heeft. Zaterdag morgend, omtrent 8 ure, is er een ongeluk ge beurd bij de brouwerij van BI. Liebaert, alhier. De zoon (M. Emiel) had het peerd doen inspannen en maakte zich ge reed om weg te rijden toen het heest viel en hij, uit het rijtuig vallende, zijn been brak. KERMISSEN. o" Zondag van Oogst. - Kortryk. - Wcrvicq. - Thourout. 4" Zondag. S' Jan (Barlliolomeus). Voormezccle.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1