Stads-nieuws. - VcrschilligeTijdingen.»Kunst- en Tooiieelnicuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VIJFDE JAAR. ZONDAG 1G" SEPTEMBER I860. N° 254. DE TOEKOMST. Dc brieven voor do rc.daktie, do bookon om in ons blarije geplaatst lo worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmudê-straal, 37, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING.: Voor Ypcren, per drie maanden, fr, 1 -00 per jare, l'r. 1-00, vóórop Ie betalen. Buiten stad, zeilde prijs mei verhoog van hel port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle posl-direkteurs. BEKENDMAKINGEN eentimen den drukregelde Plakbrieven van Verknopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten burcelc van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag dor verpachting, des overslag» of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onverguld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in dc voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Verleden Zondag was het een echt feest voor dc officieren van het 10'' regement, alhier in bezetting. 'Die heeren boden een prachtig banket aan den generaal Abry, hunnen gewezen kolonel en aen den luitenant-kolonel Thonon, wélke laatste thans het beheer over het 10° verkregen heeft. Uil de verdere garnizoenen van Meenen, Kortryk,Sl Niklaas en Dcndermonde, waar dit regement verspreid ligt, waren verscheide officieren in afvaardiging zich bij hunne kamaraden te Ypcren komen voegen om aan deze broederlijke feeslvergadering deel te nemen. Verschillige roemers werden bij het nagerecht voorgedra gen, welke met de luidruchtigste toejuichingen zijn begroet geworden. De generaal Abry stelde eenen heildronk voor aan den Ko ning, aan Hem, die thans het werk voortzet door zijnen door- luchtigen Vader sinds 55 jaren zoo heilrijk begonnen; aan den waardigen opvolger van Hem die de roem is geweest van ons dierbaar Vaderland en wiens wijs beleid en staalkundige grootheid niet alleen in Europa, maar in gansch de bekende wereld bewonderd zijn geweest; aan den zoon van dezen zoo waard geprezen Vorst, die van den eersten dag zijner troon beklimming liet hart aller Belgen heeft weten te boeien Mijne heeren, zoo eindigde dc generaal, ik drink ter heil van Leopold II, onzen welbeminden Koningen wilt allen met mij herhalenLeve de Koning.Lange driftige toejuichin- <7 en). De luitenant-kolonel Flebus, in naam van het gansch offi cieren-korps, stelde eenen roemer voor aan den generaal Abry, welke zegde hij ongeveer negen jaren en immer met de welwillendste bezorgdheid het hevel over hel 10° leger- decl voerde en die thans het loon van zijnen onverpoosden arbeid komt te erlangen in zijne benoeming van gencraal- majoor. Spreker vervolgt met welke innige gevoelens van vreugde deze bevordering door geheel het regement ontvan gen is geworden; bevordering welke M. Abry slechts aan zijne persoonlijke verdiensten te danken heeft. (Toejuichin gen). Daarna wendt zich de heer Flebus tot den nieuwen kommandant, M. Thonon, en wenscht hem welkom en geluk in de plaats welke hij gaat bekleeden aan het hoofd van het 40° regement. Thans stelt M. Thonon eenen toast voor aan het 10° rege ment. IIij zegt dal het voor hem een dubbel geluk is, van een regement te mogen heheeren en een regement zoo als liet 40% waarvan dc hoogvcrdienslelijke faam bij liet leger als hel ware spreekwoordelijk geworden is. Mijne heeren dus eindigt M. Thonon ik ben gelukkig mij iu uwen kring te bevinden; nog eens, ik dank M. Flebus om de edele woorden welke hij mij zoo even toegestuurd heeft. Ik zal alles trachten in werkte stellen wal in mijn vermogen is om het regement op die hoogte te houden waartoe liet gekomen is onder het negenjarig bestuur van den generaal Abry. Ik zeg niet ik hoop, want ik ben Fr zeker van, dat'gij allen,-Mijne heeren, mij zult behulpzaam zijn in deze schoone, maar tevens lastige taak. Nog eens, Mijne heeren, ik drink ter heil van al dc standen van het per soneel des tienden regements Leve het 40" regement Dez.; dronk werd met eenen donder van toejuichingen begroet en dc kreten van Leve de kolonel Thonon weér- galmden gedurende verscheide stonden met eenen onbeschrijf- lijkcn geestdrift. Men zegt dat men eene maatschappij GVimon-spelers gaat inrichten in de zaal Apollo, Lombaardstraat, alhier. Wij lozen in den PrécursQurvan Antwerpen li Wij hebben de gelegenheid gehad hot borstbeeld van M, De Brouckere, oud burgmeester van Brussel, in de werkhuizen van J.-J. Kousseaii, marberwerker, te gaan bewonderen. Be nevens twee overgroote standbeelden, Neptumis en Amplii- trito, het cenc werk en arbeid, en het andere wijsheid en studie verbeeldende. Deze standbeelden zijn bestemd om op de Namen-plaats te Brussel de monumentale fontein te versieren, en zullen ten einde dezer week reeds tor bestemming zijn, jAlles1 is in dubbele grootte. Het gewrocht zal in zijn geheel een der grootsche gedenkzuilen zijn die wij in België bezitten. De beelden, gezeten in eenen wagen waaraan twee Dolfinnen ge spannen zijn, zijn rug en rug geplaatst en zullen op eene uitgestrektheid van 10 meters de voetzuil die het borst beeld moet dragen langs onder bekleeden. i< M. Fiers(*), die dit kunstwerk vervcerdigde, haalt er de grootste eer van. KERMISSEN. September. 3" Zondag. Briclen. Wercken. Passchendaele. Wulveringhem (Veurne), Zandvoorde. Meessen. Alvcringhcm. (Een Ypcrling)-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1