'tr,r Stads-nicuws. - YerscliilligeTijdingen.- Kunst- en Tooneclnieiiws. Hekendmakingen. Stads Nieuws. VIJFDE JAAR. ZONDAG 7n OCTOBER i860. N° 237. Vertrekuren van den IJzeren Weg. VAN YPEREN, De ondergeteekendc Ch. Bulckaert, landbou wer tof Rcninghelst, maakt bij dezen ruchtbaar DE TOEKOMST ^r8EK^tH#AB^Gi^l'0ll^^Btoc^lcn^dPukregcli;1 - d? Wrtb^^ Berijïten len ^oXn wc&'AMrulfsels lan dil W««V^V^/i7n de vóórnaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoop,ngen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Zondag laatst, ten middage, gedurend een helder en warm weder, gaf ons stads-muzick een concert op de Groote- Jlarkt. Men kan denken hoe levendig het zicht der Markt was door het groot getal schoone wandelaars van beider kunne die men aldaar aantrof. Bij Koninklijk besluit van 20 septemb. zijn de kieskollegicn van geheel het land bijeengeroepen, ten einde, op dijnsdag 30 octobcr aanstaande, ten 10 ure s morgens over te gaan tol do herkiezing der helft van den Gemeente Raad. Ziehier de lijst voor Yperen der uittredende leden op 51 December 18C6 MM. Ikke, burgmeester; Bourgois, Paul, schepen; Merghe- lynck, Leopold, id.;Vande Broucke, Chde Ghelcke, August, Boedt, Pieler; Lannoy, Ch.; en de Beaucourt, August, raadsleden. Geen een blad van den lande noch van stad reppen over die belangrijke werkingen nochtans begint het lijd worden om ernstige kandidaten voor te stellen. Opgepast kiezers op de zêros die tic cciic of antleic pailij zoude voor den .dag brengen. In de Tentoonstelling van Schoone Kunsten, tegenwoordig open te Bayonnc, zijn er maar 4 belgiesche kunstenaars die hunnen werken ingezonden hebben, hel zijn: Aug. Bohm, van Yperen; Eeckhout, van BrusselMev. Ronoz, van Luik, en Van Elven, van Brussel. De cataloog telt 212 artiesten die 585 kunstvoorwerpen tentoonstellen. De kommissie heeft bij cht getal nog 5/ schilderijen van oude meesters gevoegd. Wij vinden in het overzicht der Tentoonstelling van Schoone Kunsten, te Brussel, door de Indépendance gedrukt, de vol gende regelen,die, wij twijfelen niet, aan ons Ypersch publiek zullen aangenaam zijn l Men moet de beginnelingen aanmoedigen, met floor bun Ie groote lofspraak toe te zwaaien, zoo als laatdunkende vrienden doen, maar met de hoop aan te stippen dat zij iets zullen worden. Het is erne noodigc aanmoediging tooi henM. Coppieters, die aan zijne eerste stappen is, heeft een poëtisch gedacht opgevat ons Allerzielendag te schilderen, samenstelling waar er oprecht gevoel in steekt, in afwachting der volmaaktheid. Wij gelooven dal M. Coppieters voor de eerste maal heeft ingezonden cn wij zijn zeker dat het hier bovenstaande zal hel pen in zijne pogingen, omdat er inderdaad weinige jonge ar tiesten zijn die bij hunne eerste werken verdienen aangestipt te worden. Dezelfde Tentoonstelling bevat nog eenige gewrochten van andere Yperlingcn: van MM. De Coninck, August Böhm en Th. Ceriez, waarvan de schrijver van bovengemeld blad insgelijks naar waarde zijn gedacht uit. ft g^OOO raam Wij vernemen dat majoor Terssen, wier kunstrijke werken hem een heerlijke plaats bij de belgiesche artillerij verwierf, geroepen is om den betreurden kolonel Michiels op te volgen, voor wat de overzicht der oorlogwapcns betreft. 'i-«ma»**»*— Ilet is Zondag aanstaande.(14" dezer) de beurt voor de Bur gerwachten deel te nemen aan de nationale schieting tc Brussel. M. Tahon is professor in het bisschoppelijk kollcgie te Yperen benoemd, in vervanging van M. Liébaert. (in correspondentie met andere treinen), naar Kortryk. 's Morgens ten 6 u. 03 m. 8 u. 57 m. 11 u. 03 m. 's Namiddags ten 5 u. 04 m.— G* u. 51 m. n. Popcringhe.— 's Morgens ten 8 u. 57 m#11 u. 50in. 's Namiddags ten 5 u. 45 m. 5 u. 04 m. 9 u.44 m. Dit konvooi gaat maar tol Rousselaere. KERMISSEN. October. 1" Zondag. Beerst. Thiclt. Merckem. YT!amcr- (ino'hc. - Ëiverdinghe. Becelaere. Gheluvelt. 2" Zondag. Zarren. Oostnieuwkerke.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1