Stads-nieuws. - Verschillige Tij dingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VIJFDE JAAR. ZOADAG 21" OCTOBER 1866. N° 239. De brieven voor de rodaklio, de boeken om in ons biadje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-slraat, 37, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Yperei., per drie maanden, fr, 1-00 pér jare, i'r. {-00, vóórop te betalen. Duiten stad, zelfde prijs met verboog van bel port. Men.schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centiinen den drukregelde Plakbrieven van Yerkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureclc van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot liet verval van den dag dor verpachting, des overslags of anders. Alle intee- keuaar voor eén jaar, heeft regl driemaal een berigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit biadje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, dei' in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. DE TOEKOMST Maandag morgend, ten 9 ure, begon eensklaps onze vro lijke beiaard zijne koddige deuntjes door de lucht te kaatsen l vliegende geluid in S1 Nikolaas toren kwam er zijn law. it bij voegenWat is dal hoorde men overal vragen. liet was hel begin eentr plechtigheid De heer Sevs die eene nieuwe Linten-Fabriek naast het pu bliek Slachthuis heeft doen bouwen, huldigde die denzelfden dag in door 's morgens eene mis te doen lezen en 's namid dags een banket vooral zijne knechten en eenige uitgenoodig- den te geven. Ter dier gelegenheid waren de Korte- cn Lange-Meersch, de S' Jan-straat, de Leet, de Boesingslraat, de Koeimarkt en het Minne-plein zindelijk met vaandjes getooid, 's Avonds groote luchtsteking en carillon. Hulde den heer Seys, die aan velen tot voorbeeld kan die nen, die toont hoe men, met eerlijk en onvermoeid te streven, van knecht lol meester komen kan en plaats nemen onder de voornaamste nijveraars ecner stad. De woorden van knecht lot meesterhierboven aange haald, zijn niet gezegd om dien lieer te vernederen, neen, zij strekken tot eer en kunnen naar weerde voegen aan de ver diensten van hem die door eigen macht zijn bestaan op deze aaide maken kan I Donderdag laatst wederom carillon I Het was de II. Geest- mis voor de meesters en leerlingen der stads Teeken-Akade- mie, ter gelegenheid van S' Lucas. Velen vragen aan de leden der Vlaamsche Ster wan neer dit jaar de Tooneelvertoningen dezer belangrijke maatschappij zullen aanvang nemen. Wij meenen het publiek te mogen verwittigen dat, zoo haast het jaariijksnc hulpgeld door de Stadsregering zal toe gestaan zijn, men dadelijk zal overgaan lot het nemen der maatregels om gedurende den loop van het winter-saizoen emige aantrekkelijke vertoningen te geven. Het Stads-Kollegie en de Middelbare School van Yperen worden hoe langer hoe meer door de ouders die hunne kin deren eene goede opvoeding wenschen te geven, naar waarde geschat. Met. hel eindigen van het laatste schooljaar beliep het getal leerlingen tot -145. Nu zijn er reeds 1G3 jongelingen ingetreden-die zich toeleggen op de noodige wetenschappen om de burger-of militaire-loopbaan integaan, wetenschappen die zij aldaar door talrijke en kundige leeraars aangewezen worden. 'v-g eg--. In de laatste uitreiking der belooningen voor daden van menschlievendhcid en zelfsopoffering, bekwamen de volgende herren het zilveren eermetaal De kommiezen G. De Sauw en Ch. De VIoo; de werklieden J. Georges en P. Cnockaert, allen te WervicqIL Siosse, met selaar te Rousbrugghe, en P. Behagne, te Waesten. i'ii m Welhaast gaat onze Liberale Vereeniging geroepen wor den om hare keus te vi^tigen op de kandidaten noödig tot het vernieuwen der helft van Stads-Raadsleden, dewijl giste ren het Bestuur dezer vereeniging bijeengeroepen is en voor- loopig de kandidaten heeft aangewezen. De kiezingen naderen welhaast zal den dag daar zijn op welken de inwoners van de stad, welke hi t vert-ischte kiescijns betalen, geroepen worden om de helft van den gemeenten- raad te vernieuwen. Wij zullen deze gelegenheid te baat nemen, om onze lezers wat over de kiezingen te onderhouden. Vele menschen maken zich een valsch gedacht van de kie zingen; vele menschen beseffin de gewichtigheid dezelve niet, vele denken niet dat hunne stem van groote aangelegen heid in dezelve kan wezen. Wij zullen hier trachten aan te toonen hoe die burgers hoe die kiezers in dwaling verkeeren en hoe soms een kiezer over het lot eener stad, eener provincie of zelfs van het land kan beschikken. Wij hebben voor eerst gezegd dat vele menschen zich een valsch gedacht van de kiezingen maken en dit is waar. Er zijn er inderdaad velen die zuilen stemmen voor M. zooeen of zooeen. Waarom? Om dat dien heer bij voorbeeld, rijk is om dat hij aan dien of dien kiezer plezier heeft gedaan, enz., enz., om, in een woord, honderd dergelijke reden die toch maar bijvorgelijk zijn. Men zal stemmen voor dien heer om hem een dienst le doen en men denkt nooit dat het aan de stad, 't te zeggen aan zich zehen is dat men dienst moet doen met mannen te kiezen die diensten aan de stad kunnen bewijzen. Hel is met dat sijsteem, dat er soms menschen, die onder alle opzichten ten uiterste bekwaam zijn om zaken eener stad

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1